Basın Duyurusu No: BB 38/15
27/10/2015

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI ALEYHİNE BİREYSEL BAŞVURU YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN KABUL EDİLEMEZLİK KARARLARI BASIN DUYURUSU

27/10/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm İkinci Komisyonu, Muhammet Emin KARAPAÇA’nın (Başvuru No: 2015/15762); İkinci Bölüm İkinci Komisyonu, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisinin (Başvuru No: 2015/16438) bireysel başvurularında Anayasa’nın 79. maddesinde yer alan “Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.” hükmünün bireysel başvuruyu da kapsaması nedeniyle başvuruların kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Olaylar
Başvurucu Muhammet Emin KARAPAÇA, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olarak seçime katılmıştır. Seçimin yenilenmesi kararı neticesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31/8/2015 tarihli ve 1573 sayılı kararında yeniden aday olacaklardan da mal sandığına emaneten yatırılan tutarın makbuzunu istemiştir. Başvurucu, YSK'nın anılan kararına karşı doğrudan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Başvurucu Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, YSK tarafından 26/8/2015 tarihli ve 1551 sayılı karar ile 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak seçime katılma yeterliliği olan partiler arasında ilan edilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı (Başsavcılık) 17/9/2015 tarihinde başvurucu Partinin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesinde belirtilen şartlara göre yeterli teşkilata sahip olmadığı gerekçesi ile genel seçimlere katılabilmesinin mümkün olmadığını bildirmiştir. YSK 18/9/2015 tarihli ve 1702 sayılı nihai kararında, Başsavcılığın göndermiş olduğu sicillerin değerlendirilmesi sonucu başvurucu Partinin seçime katılabilmek için Kanun’un aradığı anlamda il ve ilçelerde yeterli teşkilatı bulunmadığı gerekçesi ile 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak genel seçimlere katılma yeterliliğinin olmadığına karar vermiştir. Başvurucu Parti, YSK kararına karşı doğrudan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

İddialar

Başvurucu Muhammet Emin KARAPAÇA, YSK'nın vermiş olduğu 31/8/2015 tarihli kararda, mal sandığına yatırılacak tutarın yeniden aday olacaklar için de geçerli olup olmadığı konusunda açıklık olmadığını ve bu nedenle adaylık başvurusu yapamadığını belirterek Anayasa’nın 10. ve 67. maddelerinde tanımlanan eşitlik ilkesiyle serbest seçim hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Başvurucu Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, Başsavcılığın valilikler aracılığıyla düzenlemiş olduğu tutanakların gerçeği yansıtmadığını, Başsavcılığın YSK'ya yapmış olduğu başvurulara karşı herhangi bir savunma alınmaksızın işlem yapıldığını ve sonuç olarak YSK'nın vermiş olduğu kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek Anayasa’nın 36. ve 67. maddelerinde tanımlanan adil yargılanma ve serbest seçilme haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Her iki başvuru da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun Atila Sertel ve Oğuz OYAN başvurularında verdiği kararlarda olduğu gibi 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45. maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlerin bireysel başvurunun konusu olamayacağı ve Anayasa’nın 79. maddesinde yer alan YSK kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı yönündeki hükümler ışığında değerlendirilmiştir.

Mahkeme, bu kapsamda Anayasa’nın 79. maddesinde yer alan “Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.” şeklindeki hükmün “…Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesinliği ve bunlara uyulması tereddütlere yol açtığından bu maddeye Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı esası getirilmiştir.” biçimindeki gerekçesiyle birlikte değerlendirildiğinde Anayasa koyucunun, YSK kararları aleyhine Anayasa Mahkemesi dâhil başka mercie başvurulmamasını amaçladığı sonucuna varmıştır.

Sonuç olarak başvuruların Anayasa'nın yargısal denetim dışında bıraktığı bir işleme karşı yapıldığı kanaatine ulaşan Mahkeme, konu bakımından yetkisizlik nedeniyle başvuruların kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :