Basın Duyurusu No: GK 7/16
04/07/2016

DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN KARARIN
BASIN DUYURUSU

(Karara ulaşmak için tıklayınız)

Anayasa Mahkemesi 4.7.2016 tarihli toplantısında, 1.7.2016 tarihli ve 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; tümünün yok hükmünde olduğunun saptanmasına ya da tümünün şekil bakımından ya da 1., 12., 17. ve 22. maddelerinin esas bakımından Anayasa’nın 2., 10., 90., 138., 139., 140., 154. ve 155. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle açılan iptal davasının, Anayasa’nın 148. ve 151. maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 37. maddesinde öngörülen dava açma sürelerine uyulmaması ve dava konusu kuralların bu aşamada Anayasaya uygunluk denetiminin yapılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle incelenmeksizin REDDİNE karar vermiştir.

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :