Yekta AYTAN - Emekli Üye

1322 (1906) yılında İstanbul'da doğan Aytan, İstanbul Darülfünun Hukuk Şubesi'ni bitirmiştir. 1927 yılında İs­tanbul Defterdarlığı Tahakkuk Tebliğ Memuru olarak kamu görevine başlayan Aytan, Maliye Bakanlığı'na bağlı çeşitli birimlerde çalıştıktan sonra 1935 yılında Trabzon Defterdarlığı, 1937 yılında Gelirler Genel Mü­dürlüğü Şube Müdürlüğü, 1935 yılında Ziraat Bakanlığı İkinci Sınıf Müfettişliği, 1943 yılında Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Zirai Ekonomi Şubesi Müdürlüğü, 1945 yılın­da merkezde Başmüşavirlik ve aynı yıl Toprak İşleri Ge­nel Müdürlüğü Başmüşavirliği, 1947 yılında merkezde Mütehassıslık, 1948 yılında Teftiş Heyeti Reisliğinde Başmüfettişlik, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri Ge­nel Müdürlüğü Başmüfettişliği, 1951 yılında Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü ve aynı yıl Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü ve daha sonra Ta­rım Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisliği görevlerinde bulun­duktan sonra 1952 yılında Türkiye Büyük Millet Mecli­since Danıştay Üyeliğine seçilmiştir.

22.9.1960 tarihinde Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığına, 16.6.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilen Aytan, 22.5.1965 tarihinde emekliye ayrılmış ve 23.5.1971 tarihinde vefat etmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :