Paylaş | 09 Ağustos 2019

İncelenmesi Pilot Karar Uyarınca Ertelenen Başvurulara Ait Liste

Anayasa Mahkemesinin pilot karar usulüyle verdiği 2016/22418 başvuru numaralı ve 30/5/2019 tarihli kararında, kötü muameleye maruz kalma riski bulunan ülkeye sınır dışı edilme kararına karşı başvurulabilecek etkili bir yargı yolunun bulunmaması nedeniyle Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkı ve kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.  

Anılan kararda ihlalin bir yasama işlemi olan kanun hükmünden kaynaklandığı tespit edilmiş, ihlalin ve sonuçlarının giderilmesi için kararın bir örneğinin yasama organına bildirilmesine hükmedilmiştir.

Kararda ayrıca 29/10/2016 tarihinden 8/4/2019 tarihine kadar yapılmış 1.545 başvuru ile bu tarihten sonra yapılacak aynı mahiyetteki yeni başvuruların İçtüzük'ün 75. maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca bir yıl süreyle incelemesinin ertelenmesine ve ilgililerin bu hususta bilgilendirilmesine karar verilmiş; bu bilgilendirmenin başvuru numaralarının Anayasa Mahkemesi internet sitesi üzerinden ilan edilmek suretiyle yapılmasına hükmedilmiştir.

Anılan kararın gereğinin yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan ve kötü muameleye maruz kalma veya yaşamın tehlikeye girmesi riski bulunan ülkeye sınır dışı edilme kararının şikâyet konusu edildiği bireysel başvurulara ait dosya numaralarını gösteren liste ektedir.

Ek: Liste