yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
24.9.2020 (Bireysel Başvuru)
25.9.2020 (Genel Kurul)
28.9.2020 (Genel Kurul - Ek)
1.10.2020 1.10.2020 (Bireysel Başvuru)
1.10.2020 (Genel Kurul)
1.10.2020 (Genel Kurul - Ek) 

 

BİREYSEL BAŞVURU 
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

2017/32052

Başvuru, konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ERTELENMESİNE

2

2017/35203

Başvuru, gözaltının hukuki olmaması ve gözaltı süresinin makul süreyi aşması, tutuklamanın hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; yargılama sürecindeki bazı uygulamalar nedeniyle adil yargılanma hakkının, kamu görevlilerinin soruşturma sürecindeki açıklamaları nedeniyle de masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 

 

ERTELENMESİNE

3

2017/30997

Başvuru, yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluğun makul süreyi aşması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; arama işleminin hukuka aykırı yapılması nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının; gözaltına alınılan ilk andan itibaren avukat yardımından faydalandırılmama nedeniyle adil yargılanma hakkının; tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması nedeniyle ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 

 

 

ERTELENMESİNE

4

2018/24245

Başvuru, işveren ile arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle başvurucunun iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ERTELENMESİNE

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç*
1

E.2020/71

27/7/2020 tarihli ve (65) numaralı Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesiyle ekli (1) Sayılı Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (III) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

-   Esasının incelenmesine,

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2020/73

22/7/2020 tarihli ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

-   Esasının incelenmesine,

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

3

E.2020/74

23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

-   Esasının incelenmesine, 

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4

E.2020/72

16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

-   Esasının incelenmesine, 

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

5

E.2020/21

 Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun’un 32. maddesiyle başlığıyla birlikte değiştirilen 8. maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

6

E.2020/60

 

11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. Tümünün Anayasa’nın 88. maddesine aykırılığını ileri sürerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

B. Tümünün iptaline karar verilmemesi hâlinde;

1. 1. maddesiyle 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…yer barosu…” ibaresinin “…baro…” şeklinde değiştirilmesinin,

2. 2. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 15. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine eklenen “…ve staj yaptığı baroya kayıtlı…” ibaresinin,

3. 3. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…yer barosuna…” ibaresinin “…baroya…” şeklinde değiştirilmesinin,

4. 4. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “…o baroya yazılı…” ibaresinin “…staj yaptığı baroya kayıtlı…” şeklinde değiştirilmesinin,

5. 5. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 42. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine eklenen “…avukatın kayıtlı olduğu…” ve “…kendi barosuna kayıtlı…” ibarelerinin,

6. 6. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 44. maddesinde yer alan “…aynı baroya…” ibarelerinin “…aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine…” şeklinde değiştirilmesinin,

7. 8. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,

8. 9. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 58. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine eklenen “…kayıtlı olunan…” ibaresinin,

9. 11. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 64. maddesinin;

a. Birinci fıkrasına ve ikinci fıkrasının birinci cümlesine eklenen “…kayıtlı olduğu…” ibarelerinin,

b. Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…baro…” ibaresinin “…kararı veren baronun…” şeklinde değiştirilmesinin,

10. 13. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 66. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,

11. 14. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 67. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…o yer barosu…” ibaresinin “…bu tespiti yapan baronun…” şeklinde değiştirilmesinin,

12. 15. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 77. maddesinin;

a. Birinci fıkrasına eklenen üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci cümlelerin,

b. Üçüncü fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,

13. 18. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 114. maddesinin;

a. İkinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…ikişer…” ibaresinin “…üçer…” şeklinde değiştirilmesinin,

b. Değiştirilen üçüncü fıkrasının,

14. 19. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 115. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının,

15. 20. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 177. maddesine eklenen ikinci fıkranın,

16. 21. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un ek 1.  maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesine eklenen “…veya o ilde birden fazla baronun bulunması hâlinde bu barolardan birine…” ibaresinin,

17. 22. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’a eklenen geçici 23. maddenin,

18. 23. maddesiyle 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen altıncı ve yedinci cümlelerin,

19. 24. maddesiyle 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun 16. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen ikinci ve üçüncü cümlelerin,

20. 25. maddesiyle 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen dördüncü ve beşinci cümlelerin,

21. 26. maddesiyle 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen üçüncü ve dördüncü cümlelerin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ (EK)
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç*
1

E.2020/75

23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 11. maddenin birinci cümlesinde yer alan Manisa ili Soma ilçesinde…”,  “…yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında…”,  “…13/5/2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında…” ve “…kıdem tazminatını ve/veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan…” ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

-   Esasının incelenmesine, 

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2020/76

29/7/2020 tarihli ve 7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

-   Esasının incelenmesine, 

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 * İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.