yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
26.1.2024 1.2.2024 6.2.2024

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2024/2 

(Değişik İşler)

Türkiye Gençlik Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

 

Değişik İşler

 
2

E.2024/15 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “…ve manevi…” ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına. 

3

E.2024/16

İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi

 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun;

A. 86. maddesine 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen (2) numaralı fıkraya 12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin,

B. 106. maddesinin (1) numaralı fıkrasına 12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

4

E.2024/17 

Ağrı Sulh Ceza Hâkimliği

10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  Esasının incelenmesine.

5

E.2024/23

 

28/11/2023 tarihli ve (157) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine, 

 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına. 

6

E.2024/18 

İstanbul 10. İş Mahkemesi

27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 27. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

7

E.2024/29 

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 326. maddesinin (2) numaralı fıkrasının “manevi tazminat davaları” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  Esasının incelenmesine.

 

8

E.2024/19 

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi

24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle yeniden düzenlenen 28. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE.

9

E.2024/26

Antalya 4. İdare Mahkemesi

18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen 12. maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  Esasının incelenmesine.

 

10

E.2024/20 

Ankara 18. Aile Mahkemesi

3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na 24/11/2021 tarihli ve 7343 sayılı Kanun’un 40. maddesiyle eklenen 41/B maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  Esasının incelenmesine.

 

11

E.2024/22

 

22/11/2023 tarihli ve 7474 sayılı Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine,

 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına.

 

12

E.2024/21 

Ankara 18. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  Esasının incelenmesine.

 

13

E.2024/24 

Kahramanmaraş 3. İdare Mahkemesi

4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle değiştirilen 1. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  Esasının incelenmesine.

 

14

E.2024/25 

İstanbul 16. İdare Mahkemesi

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53. maddesinin (3) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  Esasının incelenmesine.

 

15

E.2024/27 

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 292. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  Esasının incelenmesine.

 

16

E.2024/28 

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle eklenen geçici 10. maddenin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

17

E.2021/38

5/2/2021 tarihli ve (70) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
18

E.2022/68

28/3/2022 tarihli ve (96) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
19

E.2022/69

28/3/2022 tarihli ve (97) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
20

E.2021/87

29/6/2021 tarihli ve (76) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
21

E.2021/113

19/8/2021 tarihli ve (82) numaralı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
22

E.2023/177 

Danıştay Onuncu Dairesi

23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un;

A. 2. maddesine 1/7/2022 tarihli ve 7416 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen (j)

bendinde yer alan “...paylarının en az yüzde yirmi beşine ya da...” ibaresinin,

B. 11. maddesine 7416 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen (2) numaralı fıkranın birinci cümlesinin“...bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye...” bölümünün,

C. 7416 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen ek 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

Ç. 7416 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen ek 4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

 

 

Esas

İtiraz Başvurusu

 
23

E.2021/61

 

 

15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

 

Esas

İptal Davası

 
24

E.2023/100 

Lapseki Asliye Hukuk Mahkemesi

 

27/1/1954 tarihli ve 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun’un 5. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
25

E.2022/154

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

 

20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 40. maddesinin yedinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
26

E.2023/95 

Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

 

22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet  Kanunu’nun 155. maddesinin “...tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez. bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

 

Esas

İtiraz Başvurusu

 
27

E.2023/110 

Yerköy Asliye Hukuk Mahkemesi

 

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinin 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanun’un 58. maddesi ile ibare değişiklikleri yapılan altıncı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.