yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
2.12.2020 (Genel Kurul Gündem)
7.12.2020 (Genel Kurul Ek Gündem)
10.12.2020 11.12.2020

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç (*)
1

E.2020/86 

Tavşanlı Sulh Ceza Hakimliği

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 173. maddesinin 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 71. maddesiyle değiştirilen (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…itiraz edeni giderlere mahkûm eder…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. 

İlk

İtiraz

Başvurusu

Dosyanın Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte görüşülmesine,
2

E.2020/87 

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinde yer alan “…kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. 

İlk

İtiraz

Başvurusu

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinde yer alan “…kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış…” ibaresinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan bentde yer alan “…seri muhakeme usulü …” ibaresi yönünden yapılmasına,
3

E.2020/88

 

17/9/2020 tarihli ve (66) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

Esasının incelenmesine,

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4

E.2020/89

 

17/9/2020 tarihli ve (67) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

İlk

İptal

Davası

Esasının incelenmesine,

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

5

E.2020/90 

Düzce 2. İş Mahkemesi

Mülga 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun;

A. 26., 125. ve 128. maddelerinin,

B. 332. maddesine 29/6/1956 tarihli ve 6763 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle eklenen ikinci fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi. 

İlk

İtiraz

Başvurusu

Mülga 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun;

A. 26. maddesinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu maddeye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. 125. ve 128. maddeleri ile 332. maddesine 29/6/1956 tarihli ve 6763 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 26. maddesi yönünden yapılmasına,

6

E.2020/92 

Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi

 

A. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 109. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

B. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun;

1. 16. maddesinin dördüncü fıkrasının,

2. 30. maddesinin,

    iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

İlk

İtiraz

Başvurusu

A. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun;

1. 16. maddesinin dördüncü fıkrasının,

2. 30. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu madde ve fıkraya ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 109. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince açık bir şekilde dayanaktan yoksun olduğundan, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

7

E.2020/91 

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi

7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanun’un 47. maddesiyle eklenen ek 12. maddeye 15/4/2020 tarihli ve 7243 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin anılan fıkrada yer alan “Kamu…”, “...sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan…” , “...hakaret (madde 125)…” ve “...suçlarında;” ibareleri yönünden iptallerine karar verilmesi talebi. 

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

8

E.2020/93

 

16/10/2020 tarihli ve 7254 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9. maddesiyle 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen geçici 34. maddede yer alan “…1/1/2020 tarihinden…” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

İlk

İptal

Davası

Esasının incelenmesine,

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

9

E.2020/94

 

13/10/2020 tarihli ve (68) numaralı Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (e) bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

İlk

İptal

Davası

Esasının incelenmesine,

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

10

E.2020/51 

Sivas Vergi Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun  24/6/1994 tarihli ve 4008 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen 353. maddesinin 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle  değiştirilen (1) numaralı fıkrasının “…bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
11

E.2020/61 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 497. maddesiyle değiştirilen 9. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…yapı müteahhidi,…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. 

Esas

İtiraz Başvurusu

 
12

E.2016/144

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2016 tarihli ve 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. Tümünün yok hükmünde olduğunun saptanmasına,

B. Tümünün şekil bakımından Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptaline,

C. Bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

Esas

İptal
Davası

 

 

 

Genel Kurul Ek Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç (*)
1

E.2020/95 

İzmir 2. İdare Mahkemesi

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9/12/2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 42. maddesinin ikinci fıkrasına 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun'un 39. maddesiyle eklenen (ç) bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2020/96 

İzmir 2. İdare Mahkemesi

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9/12/2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 42. maddesinin ikinci fıkrasına 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun'un 39. maddesiyle eklenen (ç) bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9/12/2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 42. maddesinin ikinci fıkrasına 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun'un 39. maddesiyle eklenen (ç) bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.