yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
2.9.2020 10.9.2020 14.9.2020

 

1. İptal ve İtiraz Başvuruları
Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2020/61

 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 497. maddesiyle değiştirilen 9. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…yapı müteahhidi,…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

-   Esasının incelenmesine,

 

 

2

E.2020/62

 İstanbul 6. İdare Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen 41. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile dördüncü fıkrasının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen 41. maddesinin;

     A. Birinci fıkrasının (e) bendinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu bende ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

     B. Dördüncü fıkrasının;

     1. Birinci cümlesinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenen suç yönünden yapılmasına,

      2.  İkinci cümlesinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümleye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

3

E.2020/64

Gülşehir Sulh Ceza Hâkimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 48. maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “…ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla bu Kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması;…” ve “…ayrıca…” ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 48. maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan;

    A. “…ayrıca…” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

    B. “…ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla bu Kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması;…” ibaresinin esasının incelenmesine,

4

E.2020/63 

İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 409. maddesinin ikinci fıkrasına 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanun’un 52. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

-  Esasının incelenmesine,

 - E.2020/30 sayıl dosya ile Birleştirilmesine,

5

E.2020/65 

9/6/2020 tarihli ve (63) numaralı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 8., 9. ve 16. maddelerinin,

B. 17. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesinin,

C. Geçici 1. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine,

 -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 

6

E.2020/66

9/6/2020 tarihli ve (64) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 6. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

1. 125 maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,

2. 125. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

B. 7. maddesiyle;

1. Ekli (1) Sayılı Liste’de yer alan kadronun iptal edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünden çıkarılmasının,

2. Ekli (2) Sayılı Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek (2) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne eklenmesinin,

C. Geçici 2. maddesinin, 

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına      karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine,

 -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 

7

E.2020/67

16/6/2020 tarihli ve 7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 3. maddesiyle 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 9. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının birinci cümlesinin “...ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri...” bölümünün,

B. 4. maddesiyle 4054 sayılı Kanun’un 15. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (a) bendinde yer alan “...bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir,” ibaresinin,       

C. 6. maddesiyle 4054 sayılı Kanun’un 34. maddesine eklenen üçüncü fıkranın, 

Ç. 12. maddesiyle 4054 sayılı Kanun’a eklenen geçici 6. maddenin birinci fıkrasının;

1. Birinci cümlesinin “...Kurum danışmanı, Başkan danışmanı, idari koordinatör, müdür, araştırma uzmanı, basın danışmanı, sistem çözümleyici, veri iletişim uzmanı, programcı, idari hizmet yetkilisi ve idari hizmet uzmanı kadrolarında bulunanlar araştırmacı kadrolarına;...” bölümünün,

2. Dördüncü cümlesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine,

 -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 

8

E.2020/68

18/6/2020 tarihli ve 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

A. 1. maddesiyle 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,

B. 5. maddesiyle 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 1. maddenin;

1. Birinci fıkrasının birinci cümlesinin,

2. Birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...davanın açılmamış sayılmasına karar verilir...” ibaresinin,                      

C. 17. maddesiyle 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 123. maddesinin değiştirilen (e) bendinin,

Ç. 18. maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 35. maddesinin değiştirilen dokuzuncu fıkrasının;

1. (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “...veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,” ibaresinin,

2. On sekizinci cümlesinde yer alan “…ek gösterge şartı aranmaksızın,…” ibaresinin,

D. 22. maddesiyle 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 4. maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “...ve temsil yeteneğine...” ibaresinin, 

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine,

 -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 

9

E.2020/69

 Düzce 2. İş Mahkemesi

A. 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 26. maddesinin,

B. Mülga 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 26., 125., 128. ve 332. maddelerinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

    A. 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 26. maddesinin;

  1. Birinci fıkrasına yönelik itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

     2.  İkinci ve üçüncü fıkralarının itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu fıkralara ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

   B. Mülga 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 26., 125., 128. ve 332. maddelerine ilişkin itiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE, 

10

E.2020/70

 Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 22/7/2020 tarihli ve 7251 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle eklenen 305/A maddesinin birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Esasının incelenmesine,

11

E.2019/55

 Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinin altıncı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
12

E.2019/69

 İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi

9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 21. maddesinin (c) bendi ile bentleri bağlayan hükümlerinin  iptallerine karar verilmesi

Esas

İtiraz

 
13

E.2020/12

 Manisa 1. İdare Mahkemesi

 

6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.

2. Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları
Sıra No Esas Sayısı Parti Adı İnceleme Evresi
1

E.2015/52 (SPMD)

Cumhuriyet Halk Partisi 2014 yılı kesin hesabı

Esas

2

E.2016/35 (SPMD)

Cumhuriyet Halk Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

3

E.2016/61 (SPMD)

Adalet ve Kalkınma Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

4

E.2016/66 (SPMD)

Milliyetçi Hareket Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

5

E.2017/4 (SPMD)

Millet ve Adalet Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

6

E.2017/16 (SPMD)

Devrimci İşçi Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

7

E.2017/20 (SPMD)

Kürdistan Sosyalist Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

8

E.2017/27 (SPMD)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

9

E.2017/48 (SPMD)

Sosyalist Emekçiler  Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

10

E.2018/26 (SPMD)

Sosyalist Emekçiler  Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas

11

E.2019/46 (SPMD)

Sosyalist Emekçiler Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas

12

E.2017/29 (SPMD)

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

13

E.2017/34 (SPMD)

Demokratik Bölgeler Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

14

E.2017/43 (SPMD)

Bağımsız Türkiye  Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

15

E.2017/58 (SPMD)

Merkez Parti 2016 yılı kesin hesabı

Esas

16

E.2017/61 (SPMD)

Anavatan  Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

17

E.2017/69 (SPMD)

Saadet  Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

18

E.2018/45 (SPMD)

Önce İnsan  Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas