yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
3.10.2023 11.10.2023 12.10.2023

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2023/151 

Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;

A. 191. maddesinin (3) numaralı fıkrasının 24/11/2006 tarihli ve 6763 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle değiştirilen (b) bendinin,

B. 202. maddesine 24/1/2013 tarihli ve 6411 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen (4) numaralı fıkranın (a) bendinde yer alan “...anlatılması,” ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  İtiraz başvurusunun Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

2

E.2023/152 

Beypazarı Sulh Hukuk Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle değiştirilen 27. maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

3

E.2023/153 

İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

 

 

A. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1. (c) bendinde yer alan “...6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun...”, “...rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,...” ve “...maddelerinde,...” ibarelerinin,

2. Birinci cümlesinde yer alan “öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları...”, “...ticari dava...” ve “...sayılır.” ibarelerinin,

B. 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 444. maddesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   6102 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1. (c) bendinde yer alan “...6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun...”, “...rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,...” ve “...maddelerinde,...” ibarelerinin,

2. Birinci cümlesinde yer alan “öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları...”, “...ticari dava...” ve “...sayılır.” ibarelerinin,

esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin (c) bendinde yer alan “...rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,...” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B. 6098 sayılı Kanun’un 444. maddesinin esasının incelenmesine,

4

E.2023/154 

Edirne İdare Mahkemesi

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6. maddesinin  “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Eki (1) sayılı cetvelde yer alan ‘(Mübaşir (Ş)’ unvanında 1, 2, 3 ve 4. dereceden ihdas edilmiş hiç kadro bulunmaması, mübaşir unvanında görev yapanlara en son 5. derece kadro tahsisi yapılması” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 

5

E.2023/155 

Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği

 

4/5/2007 tarihli ve 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun’un 93. maddesiyle değiştirilen 9. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 Esasının incelenmesine,

 

 

6

E.2018/120

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (3) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar    verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
7

E.2020/76

 

Birleşeni

E.2022/41

29/7/2020 tarihli ve 7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar    verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
8

E.2021/14

25/11/2020 tarihli ve 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar    verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
9

E.2022/96

2/6/2022 tarihli ve 7408 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar    verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
10

E.2021/110 

Bartın Kadastro Mahkemesi

 

A. 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na 15/1/2009 tarihli ve 5831 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle eklenen ek 4. maddenin birinci fıkrasının “...fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle,...”  bölümünün,

B. 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 11. maddesinin (14) numaralı fıkrasının “...bu alanların fiili kullanım durumları, varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu, bu yerlerin ve üzerlerindeki muhdesatın 31/12/2011 tarihinden önce olmak üzere ne zamandan beri kim veya kimler tarafından kullanıldığı gösterilir...” bölümünün,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
11

E.2023/60 

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin (5) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “…ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde,…” bölümünün “bölge idare mahkemesinin vereceği kesin kararlar”  yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
12

E.2023/104

Ankara 25. İdare Mahkemesi

24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 29/6/2006 tarihli ve 5536 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 106. maddesine 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen altıncı fıkranın 30/3/2023 tarihli 7447 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.