yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
04.07.2018 11.07.2018 13.07.2018

 

Gündem ve Sonuçları

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

Sonuç

1.        

E.2016/181

Türkiye Büyük

Millet Meclisi üyeler İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Ankara Milletvekili

Levent GÖK,

Manisa

Milletvekili

Özgür ÖZEL ile birlikte 123 milletvekili

Birleşeni

E.2018/16

20/8/2016 tarihli  ve  6745  sayılı  Yatırımların  Proje  Bazında Desteklenmesi  ile  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A.  11.maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli  (IV)  sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin 8.  Sırasının değiştirilen  (b)  bendinde  yer  alan “...(ğ)  bendinde...”ve    “...merkez teşkilatına...” ibarelerinin,

B. 12.   maddesiyle 20/7/1966 tarihli  ve  775  sayılı  Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin,

C.  32.  maddesiyle 4/11/1983 tarihli  ve  2942  sayılı  Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesine eklenen fıkranın,

Ç. 33. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin,

D. 34. maddesiyle;

1.  2942  sayılı Kanun’un  geçici  6.  maddesinin  onuncu  fıkrasının üçüncü cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının,

2. 2942 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11. maddenin,

E. 38. maddesiyle 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen ek 14. Maddenin,

F.  39.  maddesiyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ek 9. maddesinin;

1. Birinci fıkrasının;

a. Değiştirilen birinci cümlesinin,

b.  İkinci cümlesinde yer alan “adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına  göre  toplam  il  nüfusu 750.000’e  kadar  olan” ibaresinin

“büyükşehir olan iller dışındaki” şeklinde değiştirilmesinin,

2.  İkinci fıkrasında yer alan “il valisi” ibaresinin “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı” şeklinde değiştirilmesinin,

3. Üçüncü fıkrasının;

a. Birinci cümlesinde yer alan “tıp fakültesi” ibaresinin “ilgili fakülte” şeklinde değiştirilmesinin,

b. Birinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlelerin,

4. Üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkraların,

5. Değiştirilen mevcut yedinci ve sekizinci fıkralarının,

G. 40. maddesiyle 3359 sayılı Kanun’a eklenen ek 15. maddenin,

Ğ. 41. maddesiyle 3359 sayılı Kanun’a eklenen ek 16. maddenin,

H. 42. maddesiyle 3359 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. maddenin,

I. 43. maddesiyle 3359 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11. maddenin,

İ. 74. maddesiyle 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin değiştirilen (4) numaralı fıkrasının, J. 77. maddesiyle;

1. 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 10. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (c) bendinde yer alan “Merkez Teşkilatlarında...” ibaresinin,

2. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen (III) sayılı Cetvel’in (1) numaralı sırasının

“Kadro Unvanı” başlıklı bölümünde yer alan

“...(ğ) bendinde...” ve “...merkez teşkilatına...” ibarelerinin,

K.80. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

İptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

2.        

E.2017/32

Türkiye Büyük

Millet Meclisi üyeleri İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Ankara Milletvekili

Levent GÖK,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL ile birlikte 130 milletvekili

24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A.   2.   maddesiyle 22/5/1930 tarihli  ve  1632  sayılı  Askerî  Ceza Kanunu’nun ek 8. maddesine eklenen fıkranın “Sırf askerî suçlar ile hapis cezasının üst sınırı üç ayı geçen askerî suçlar hakkında,...” bölümünün,

B. 17.   maddesiyle 26/9/2004 tarihli  ve  5237  sayılı  Türk  Ceza Kanunu’nun 192.  maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen “Bu durumda kamu  görevlileri  ile  sağlık  mesleği  mensuplarının  279.  Ve  280. maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.” biçimindeki cümlenin,

C. 21.  maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 19. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın “...fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle... karar verebilir” bölümünün,

Ç. 29. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 191. maddesinin (3) numaralı fıkrasının değiştirilen (b) bendinin,

D-30. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 202. maddesinin (4) numaralı fıkrasının

(a)  bendinde yer alan “okunması” ibaresinin

“anlatılması” şeklinde değiştirilmesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

3.        

E.2017/178

Türkiye Büyük

Millet Meclisi üyeleri

Engin ALTAY,

Özgür ÖZEL ve

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 128 milletvekili

12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun;

A. 3. maddesinin;

1.  (1)  numaralı fıkrasında yer alan “...arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır” ibaresinin,

2. (12) numaralı fıkrasının;

a. Birinci cümlesinde yer alan “...yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur” ibaresinin,

b. Üçüncü cümlesinde yer alan “...yargılama giderleri...” ibaresinin,

3. (14) numaralı fıkrasının “Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

”biçimindeki üçüncü cümlesinin,

B. 11. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. Maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...arabulucuya başvurmak zorundadır.” ibaresinin,

C. 12. maddesiyle 4857 sayılı Kanunu’nun 21. maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen dördüncü fıkrada yer alan “...dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak...” ibaresinin, Ç.  13.  Maddesiyle 4857 sayılı Kanunu’nun 91.  maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasında yer alan “...iş sözleşmesinin devam etmesi kaydıyla ...”ibaresinin,

D. 15. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen ek 3.  maddede yer alan “...beş yıldır...” ibaresinin,

E.  37.  maddesiyle 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek

3. maddenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

4.        

E.2018/1

İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

12/1/2011tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 398. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

5.        

E.2018/9

Bursa 7. Asliye

Hukuk Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114.  maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;

A.  9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun’un 53.  maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin,

B. (2) numaralı bendinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

6.        

E.2018/8

Ankara 13. İdare Mahkemesi

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun, 17/1/2012 tarihli ve 6270 sayılı Kanun’un 1.  maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin yedinci ve onuncu fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

7.        

E.2018/11

Yalvaç

Ağır Ceza

Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

8.        

E.2018/68

İstanbul 5. İcra

Hukuk Mahkemesi

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun  34. maddesinin birinci fıkrasının  üçüncü  cümlesinde  yer  alan  “...mevduata   uygulanan   en yüksek...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

 

Ek Gündem ve Sonuçları*

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

Sonuç

1.        

E.2018/2 (Siyasi Parti

İhtar) Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığı

Yapılan uyarıya rağmen Merkez Yönetim Kurulu görevini gören Merkez Komitesi’ni 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 16. maddesinin birinci fıkrasına uygun hale getirmeyen Devrimci İşçi Partisine,  bu aykırılığın giderilmesi için aynı Kanun’un

104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi talebi.

İlk

Siyasi Parti İhtar

-Partiden savunma istenmesine,

-Savunma için 30 (otuz) gün süre verilmesine,

2.        

E.2018/3

(Siyasi Parti İhtar)

Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığı

Yapılan uyarıya rağmen Parti tüzüğündeki aykırılıkları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun hale getirmeyen Cumhuriyet

Halk Partisine,  bu aykırılıkların giderilmesi için aynı Kanun’un 104.  maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi talebi.

İlk

Siyasi Parti İhtar

-Partiden savunma istenmesine,

-Savunma için 30 (otuz) gün süre verilmesine,

3.        

E.2018/8

(Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığı

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

İlk

Değişik İşler

-Partiden savunma istenmesine,

-Savunma için 30 (otuz) gün süre verilmesine,

*İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.