yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
7.11.2019 14.11.2019 4.12.2019

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2019/100
Trabzon Vergi Mahkemesi

 

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “…ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasının incelenmesine,

 

2

E.2019/101
Ankara 8. İş Mahkemesi

8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un;

A.        17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun’un 79. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 3. maddesinin birinci fıkrasının “…ile yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri…” bölümünün,

B. 5754 sayılı Kanun’un 79. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 4. maddesinin birinci fıkrasının mülga üçüncü cümlesinde yer alan “… yurda kesin dönüş yapılmış olması şartıyla…” ibaresinin,

C.   6. maddesinin;

1. (A) fıkrasının (a) bendinin,

2. 5754 sayılı Kanun’un 79. maddesiyle değiştirilen (B) fıkrasının 16/6/2010 tarihli ve 5997 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen birinci paragrafının birinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

3201 sayılı Kanun’un;

A. 5754 sayılı Kanun’un 79. maddesiyle başlığıyla birlikte değiştirilen;

1. 3. maddesinin birinci fıkrasının “…ile yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri…” bölümünün itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu bölüme ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. 4. maddesinin birinci fıkrasının mülga üçüncü cümlesinde yer alan “…yurda kesin dönüş yapılmış olması şartıyla…” ibaresinin esasının incelenmesine,

B.   6. maddesinin;

1. (A) fıkrasının (a) bendinin esasının incelenmesine,

2. 5754 sayılı Kanun’un 79. maddesiyle değiştirilen (B) fıkrasının 5997 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen birinci paragrafının birinci cümlesinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümleye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

3

E.2019/103
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 136 milletvekili

5/9/2019 tarihli ve (44) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün,

B. 1. maddesiyle 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (12) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin geçici 1. maddesine eklenen (6) numaralı fıkranın yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci cümlelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-  Esasının incelenmesine,

 

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 

- 2018/128 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

 

 

4

E.2019/104
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…”  ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

-   Esasının incelenmesine,

 

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 

5

E.2019/102
Bakırköy 2. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 300. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

4721 sayılı Kanun’un 300. maddesinin;

A. Birinci fıkrasında yer alan “…veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı…” ve “...bir yıl...” ibarelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Birinci fıkrasının kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin fıkrada yer alan “…her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

C. Birinci fıkrasında yer alan “…her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl…” ibaresine ilişkin incelemenin fıkrada yer alan “…iptal sebebinin öğrenildiği…” ibaresi yönünden yapılmasına,

6

E.2019/99
Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

 

7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla;…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk ve Esas

İtiraz

-   Esasının incelenmesine,

 

7

E.2018/89
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

 

31/1/2018 tarihli ve 7069 sayılı Olağanüstü Hal  Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 6. maddesiyle 18/1/1972  tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasına “olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “ile terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı bulunanlar” ibaresinin,

B. 9. maddesiyle 7/6/2012  tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 20. maddesinin (2) numaralı fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendinin,

C. 10. maddesiyle 3/11/2016  tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere eklenmiş (b) bendinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

8

E.2018/90
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

 

1/2/2018 tarihli ve 7071 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 11. maddesiyle 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine eklenen dördüncü fıkranın,

B. 29. maddesiyle 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinin;

1. Birinci fıkrasına eklenen (g) bendinin,

2. Eklenen beşinci fıkrasının, birinci ve üçüncü cümlelerinin ve dördüncü cümlesinde yer alan “...yayan...” ibaresinin,

C. 32. maddesiyle 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının “...büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı...” bölümünün,

D. 34. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının,

        iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

9

E.2019/11
Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle değiştirilen 72. maddesinin;

A. İkinci fıkrasında yer alan “İcra takibinden önce açılan...”  ibaresinin,

B. Üçüncü fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
10

E.2019/37
Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun;

A. 32. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

B. 57. maddesinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
11

E.2019/85
Selendi Asliye Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 67. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya,...” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
12

E.2019/95
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun’un 122. maddesiyle eklenen mülga geçici 14. maddenin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

 

* İşbu karar sonucu şeklen düzeltmeye tabi olabilir.