yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
08.02.2018 14.02.2018 16.02.2018

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2018/8

Ankara 13. İdare Mahkemesi

8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun, 17.1.2012 tarihli ve 6270 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin yedinci ve onuncu fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5434 sayılı Kanunu’nun, 6270 sayılı Kanun’un 1.

maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin;

A. Yedinci fıkrasının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B. Onuncu fıkrasının;

1. “Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile…” bölümünün, itiraz başvurusunda bulunan

Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bölüme ilişkin başvurunun

Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. “…ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir.” bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…aylığa müstahak…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

2

E.2018/9

Bursa 7. Asliye Hukuk Mahkemesi

9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 18.2.1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;

1. 9.11.1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun’un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin,

2. (2) numaralı bendinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

2004 sayılı Kanunu’nun 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;

A. 3494 sayılı Kanun’un 53. Maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin;

1. “Karı ve koca ile usul ve füru, … sıhren …, evlat edinenle evlatlık…” ibarelerinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin bentte yer alan “…neseben veya…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B. (2) numaralı bendinin esasının incelenmesine,

Yürürlüğün durdurulması talebinin, 6216 sayılı

Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE

3

E.2018/1

(Siyasi Parti İhtar) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Yapılan uyarılara rağmen parti tüzüğü ve programında yer alan Anayasa ile güvence altına alınmış Devletin üniter yapısına aykırı olarak öz yönetim ve demokratik özerk yönetim anlayışını benimseyen ve bölgecilik ihtiva eden hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun hale getirmeyen Demokratik Bölgeler Partisine, bu aykırılıkların giderilmesi için aynı Kanun’un 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi talebi.

İlk

Siyasi Parti İhtar

Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanlığına konuyla ilgili savunmasını sunması için otuz gün süre verilmesine,

4

E.2018/1

(Değişik İşler) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Anayasa Mahkemesinin 20.7.1971 tarihli ve E.1971/3, K.1971/3 sayılı kararı ile temelli kapatılmasına karar verilen Türkiye İşçi Partisinin ismini ve “TİP” kısa adını, 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olarak kullanan Türkiye İşçi Partisinin isminin ve "TİP" kısa adının, 2820 sayılı Kanunu’nun 104. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

 

5

E.2018/2

(Değişik İşler) Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Av. Melike ÖZTÜRK

Anayasa Mahkemesinin Türkiye İşçi Partisinin temelli kapatılmasına ilişkin 20.7.1971 tarihli ve E.1971/3 (Siyasi Parti Kapatma), K.1971/3 sayılı kararının lehe yapılan düzenlemeler nedeniyle kaldırılarak cezada uyarlamaya gidilmesi ve tüm hukuki sonuçlarının kaldırılmasına karar verilmesi talebi.

İlk ve Esas

Değişik İşler

 

6

E.2017/2

(Değişik İşler) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Hak ve Huzur Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

 

7

E.2017/3

(Değişik İşler) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Kürdistan Özgürlük Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

 

8

E.2017/124

Kırklareli İnfaz Hâkimliği

13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 97. maddesinin (2) numaralı fıkrasının “İzinli iken firar eden hükümlüye bir daha izin verilmez.” biçimindeki ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

9

E.2016/47

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ile birlikte 124 milletvekili

9.3.2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun;

A- 6. maddesinin;

1- (1) numaralı fıkrasının; a- (a) bendinin, b- (b) bendinde yer alan “…değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmaya,” ibaresinin,

2- (2) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

3- (3) numaralı fıkrasında yer alan “…fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın…” ibaresinin,

4- (5) numaralı fıkrasının; a- Üçüncü cümlesinin“…bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı ilgili kurumun talebi üzerine 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.” bölümünün, b- Dördüncü cümlesinde yer alan “…veya başka bir…” ibaresinin,

B- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “(kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, SirkeciHalkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç)” bölümünün,

C- Eki E-Cetveli’nin;

1. (11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın; a- Birinci cümlesinde yer alan “…özel hesaba aktarılarak…” ibaresinin, b- İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

2- (17) numaralı sırasında yer alan açıklamanın; a- Birinci cümlesinde yer alan “…açılacak özel hesap…” ibaresinin, b- Üçüncü cümlesinin,

3- (18) numaralı sırasında yer alan açıklamanın; a- Birinci cümlesinde yer alan “…tarafından açılacak özel hesap…” ibaresinin, b- İkinci cümlesinin,

4- (19) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin,

5- (20) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinde yer alan “…adına açılacak özel bir hesaba…” ve “…Kalkınma Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde…” ibarelerinin,

6- (24) numaralı sırasında yer alan açıklamanın; a- Birinci cümlesinde yer alan “…Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek miktardaki…” ibaresinin, b- İkinci cümlesinin,

7- (27) numaralı sırasında yer alan açıklamanın; a- Birinci cümlesinde yer alan “…açılacak özel hesaba aktarılarak…” ibaresinin, b- İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

8- (28) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin,

9- (39) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

10- (56) numaralı sırasında yer alan açıklamanın birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “…adına açılmış olan özel hesaplara…” ibarelerinin,

11- (60) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin,

12- (61) numaralı sırasında yer alan açıklamadaki “…bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı…” ibaresinin,

13- (66) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

14- (69) numaralı sırasında yer alan açıklamanın; a- Birinci cümlesinde yer alan “…özel hesaba aktarılır.” ibaresinin, b- İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

15- (75) numaralı sırasında yer alan açıklamanın üçüncü fıkrasındaki “…ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır…” ve “…Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde…” ibarelerinin,

16- (79) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

17- (82) numaralı sırasında yer alan açıklamanın; a- Birinci cümlesinde yer alan “…özel hesaba aktarılarak…” ibaresinin, b- İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

18- (84) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

19- (87) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

20- (90) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

21- (94) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerinin,

22- (95) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

D- Eki “2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi” başlıklı E Cetveli’nin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

10

E.2017/19

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ile birlikte 123 milletvekili

16.11.2016 tarihli ve 6761 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

A- 1. maddesiyle değiştirilen 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 21. maddesinin;

1- Birinci fıkrasının ikinci cümlesinin “…genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunu geçmemek kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esaslar merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenir.” bölümünün,

2- 2- İkinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

3- 3- Üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin,

B- 7. maddesiyle değiştirilen 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “…fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve…” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

11

E.2017/61

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Levent GÖK, Özgür ÖZEL ile birlikte 121 milletvekili

16.12.2016 tarihli ve 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun;

A- 6. maddesinin;

1- (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

2- 2- (2) numaralı fıkrasında yer alan “…fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın…” ibaresinin,

B- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin “(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç)” bölümünün,

C- Eki “Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar” başlıklı E - Cetveli’nin;

1- (11) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a- Birinci cümlesinde yer alan “…özel hesaba aktarılarak…” ibaresinin,

b- İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

2- (17) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a- Birinci cümlesinde yer alan “…açılacak özel hesaba…” ibaresinin,

b- Üçüncü cümlesinin,

3- (18) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a- Birinci cümlesinde yer alan “…tarafından açılacak özel hesap…” ibaresinin,

b- İkinci cümlesinin,

4- (19) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci cümlesinde yer alan “…adına açılacak özel bir hesaba…” ve “Kalkınma Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde…” ibarelerinin,

5- (23) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a- Birinci cümlesinde yer alan “…Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülmesi halinde…” ibaresinin,

b- İkinci cümlesinin,

6- (26) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a- Birinci cümlesinde yer alan “…açılacak özel hesaba aktarılarak…” ibaresinin,

b- İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

7- (27) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci cümlesinin,

8- (53) numaralı sırasındaki açıklamanın birinci cümlesinde yer alan “…adına açılmış olan özel hesaplara…” ibaresinin,

9- (57) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci cümlesinin,

10- (58) numaralı sırasındaki açıklamada yer alan “…bu amaçla konuları ödeneklerin harcanmasına…” ve “…bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı…” ibarelerinin,

11- (63) numaralı sırasındaki açıklamanın,

12- (66) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a- Birinci cümlesinde yer alan “…özel hesaba aktarılır” ibaresinin,

b- İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

13- (73) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci fıkrasında yer alan “…ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır…” ve “…Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde…” ibarelerinin,

14- (77) numaralı sırasındaki açıklamanın,

15- (79) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a- Birinci cümlesinde yer alan “…özel hesaba aktarılarak…” ibaresinin, b- İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

16- (81) numaralı sırasındaki açıklamanın,

17- (82) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a- Birinci cümlesinde yer alan “…özel hesaba aktarılır…” ibaresinin,

b- İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

18- (89) numaralı sırasındaki açıklamanın,

19- (90) numaralı sırasındaki açıklamanın,

D- Eki “2017 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi” başlıklı E - Cetveli’nin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal