yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
8.10.2020 (Genel Kurul)
12.10.2020 (Genel Kurul - Ek)
15.10.2020 19.10.2020

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1 E.2020/77
Mardin 2. İdare Mahkemesi
31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin (6) numaralı fıkrasının (aa) bendinde yer alan “…sorgulama yapmak,…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi İlk

İtiraz
Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

2 2018/115 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin;
A. Tümünün ve ayrı ayrı tüm madde ve ekli listelerin,
B. Bazı hükümlerinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
Esas İptal
Davası
 
3 E.2019/46 21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere eklenen ondördüncü fıkranın birinci cümlesinde yer alan “…Fondan karşılanmak üzere…” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. Esas İptal
Davası

 

4 E.2018/124 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (7) numaralı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;
A. 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesindeki “Yurtdışı ve…” ibaresinin,
B. 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
Esas İptal
Davası
 
5 2019/7
Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişiklik yapılan dördüncü fıkrasında yer alan “…tahsil edilemeyen…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. Esas İtiraz
Başvurusu

 

6 2018/127 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (10) numaralı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;
A. 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…lüzum görüldüğü takdirde…” ibaresinin,
B. 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…uygun bulunmayan veya…” ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
Esas

İptal
Davası

 
7 2020/14
Gaziantep 2. İdare Mahkemesi
14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (E) bendinde yer alan “Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. Esas İtiraz
Başvurusu

 

 

Genel Kurul Ek Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1 E.2020/79
Çayırlı Asliye Ceza Mahkemesi
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 251. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. İlk İtiraz
Başvurusu

- 5271 sayılı Kanunu’nun 7188 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 251. maddesinin;

A. (7) ve (8) numaralı fıkralarının itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu fıkralara ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Kalan kısmının esasının incelenmesine ve yürürlüğünün durdurulması talebinin REDDİNE,
2 E.2020/80
Danıştay Sekizinci Dairesi
22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a;
A. 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun’un 80. maddesiyle eklenen ek 1. maddenin,
B. 6/12/2017 tarihli ve 7063 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen geçici 4. maddenin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “…disipline ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.” ibaresinin,
iptallerine karar verilmesi talebi.
İlk İtiraz
Başvurusu

-   Esasının incelenmesine,

3 E.2020/81
Yargıtay 8. Ceza Dairesi
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinin “1/1/2020 tarihi itibarıyla...”, “...hükme bağlanmış...”, “...dosyalarda…” ve “…basit yargılama usulü uygulanmaz.” ibareleri yönünden iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz
Başvurusu

5271 sayılı Kanun’a 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinde yer alan “1/1/2020 tarihi itibarıyla...”, “...hükme bağlanmış...”, “...dosyalarda…” ve “…basit yargılama usulü uygulanmaz.” ibarelerinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “...hükme bağlanmış...” ibaresi ile sınırlı olarak “…basit yargılama usulü…” yönünden yapılmasına.