yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
8.7.2020 16.7.2020  

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1 E.2018/31 1.2.2018 tarihli ve 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 113. maddesiyle 8.11.2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 37. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın şekil ve esas bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. Esas İptal  
2 E.2018/104
Birleşeni
E.2019/64

19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A. 2. maddesiyle 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine eklenen ibarede yer alan “...uygun görülenleri...” ibaresinin,
B. 7. maddesiyle 6200 sayılı Kanun’a eklenen;
1. Ek 9. maddenin;
a. Üçüncü fıkrasında yer alan “...ya da maliklerin muvafakati aranmaksızın zorunlu...” ibaresinin,
b. Dördüncü fıkrasının,
c. Beşinci fıkrasında yer alan “...hak sahiplerinin iznine tabi değildir...” ibaresinin,
ç. Yedinci fıkrasında yer alan “...şahsen tebliğ edilmiş sayılır...” ibaresinin,
d. Sekizinci fıkrasında yer alan “...üçer aylık vadeli...” ve “...malikin iznine tabi olmaksızın...” ibarelerinin,
e. Onbeşinci fıkrasında yer alan “...veya bu madde kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir...” ibaresinin,
2. Ek 10. maddenin ikinci fıkrasının,
3. Ek 11. maddenin ikinci fıkrasının,
4. Ek 12. maddenin üçüncü fıkrasının,
C. 8. maddesiyle 6200 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “...son verilebilir...” ibaresinin,
Ç. 10. maddesiyle 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 9. maddesinin yedinci fıkrasının değiştirilen yedinci cümlesinin,
D. 11. maddesiyle 6831 sayılı Kanun’un değiştirilen 18. maddesinin birinci fıkrasının “...odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, balık üretmek üzere tesis kurulmasına ve göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı kurulmasına Orman Genel Müdürlüğünce bedeli alınarak yirmidokuz yıla kadar...” bölümünün,
E. 12. maddesiyle değiştirilen 6831 sayılı Kanun’un 30. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...dikili ağaç da dâhil...” ibaresi ile üçüncü fıkrasının,
F. 13. maddesiyle 6831 sayılı Kanun’un 40. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinin,
G. 15. maddesiyle değiştirilen 6831 sayılı Kanun’un 72. maddesinin birinci cümlesinin,
Ğ. 17. maddesiyle 6831 sayılı Kanun’a eklenen ek 16. maddenin;
1. Birinci fıkrasının,
2. Üçüncü fıkrasında yer alan “...bir hafta...” ve “...bir ay...” ibarelerinin,
3. Dördüncü fıkrasında yer alan “...üçüncü fıkra hükümleri...” ibaresinin,
H. 22. maddesiyle 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun’un 4. maddesine eklenen fıkranın “...Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketi tarafından kesinti yapılarak...” bölümünün,
I. 26. maddesiyle 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesinin değiştirilen sekizinci fıkrasının;
1. Dördüncü cümlesinin“...idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen bedelden az olması durumunda hâkim tarafından tespit edilen bedel, fazla olması durumunda idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedel, peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, kalanı ise bedele ilişkin kararın kesinleşmesine kadar üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılmak ve kesinleşen karara göre hak sahibine verilmek üzere...” bölümünün,
2. Yedinci cümlesinde yer alan “…idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedelden fazla olması halinde fazla olan tutarın bloke edildiğine…” ibaresinin,
İ. 27. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un 11. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (ı) bendinde yer alan “...arazi bedelinin yarısını geçmemek ve...” ibaresinin,
J. 28. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un 25. maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilen üçüncü cümlesinin “...bu süre Bakanlar Kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl süre ile uzatılabilir...” bölümünün,
K. 34. maddesiyle 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a eklenen ek 1. maddede yer alan “...dört katına kadar...” ve “...sözlü ve...” ibarelerinin,
L. 35. maddesiyle 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 4. maddesine eklenen onüçüncü fıkranın dördüncü cümlesinin,
M. 46. maddesiyle 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (j) bendinin “...sulama birliklerince su kullanım hizmet bedellerinin belirlenmesinde asgari değer olarak alınan ve Bakan tarafından onaylanan tarifeyi,...” bölümünün,
N. 47. maddesiyle 6172 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 9. maddesinin,
O. 48. maddesiyle 6172 sayılı Kanun’un değiştirilen 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “Başkan tarafından;…” ibaresinin,
Ö. 50. maddesiyle değiştirilen 6172 sayılı Kanun’un 20. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının,
P. 51. maddesiyle 6172 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin;
1. (2) numaralı fıkrasında yer alan “...DSİ’nin belirlediği...” ibaresinin,
2. (7) numaralı fıkrasında yer alan “Birliğe Bakan tarafından görevlendirilen kamu personeli Başkan...” ibaresinin,
3. (8) numaralı fıkrasının “...DSİ’nin gerekli görmesi halinde Bakan onayıyla bu birliklerden birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilir...” bölümünün,
R. 52. maddesiyle 6172 sayıla Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin;
1. (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,
2. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,
3. (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,
4. (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,
S. 53. maddesiyle 6172 sayılı Kanun’un,
1. 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Birlik meclisince kabul edilen” ibaresi ile 11. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Birlik meclisi kararı” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının,
2. 14. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 4., 5., 6., 7., 8., 13., 17. ve 19. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasının,
iptallerine ve Kanun’un 26. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un 10. maddesinin değiştirilen sekizinci fıkrasının yedinci cümlesinde yer alan “…idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedelden fazla olması halinde fazla olan tutarın bloke edildiğine…” ibaresi dışında kalan hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas İptal  
3 E.2019/40
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
Birleşenleri
E.2019/41
E.2019/60
E.2020/38
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun;
A. 14/4/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen 90. maddesinin;
1. Birinci cümlesinin “...bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir.” bölümünün,
2. İkinci cümlesinde yer alan “...ve genel şartlarda...” ibaresinin,
B. 92. maddesine 6704 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen (g), (h) ve (i) bentlerinin,
C. 17/10/1996 tarihli ve 4199 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değiştirilen 93. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları,…” ibaresinin,
Ç. 6704 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen 97. maddesinin birinci cümlesinin,
D. 99. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri...” ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
Esas İtiraz

 

4 E.2020/44 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A. Tümünün,
B. 52. maddesiyle 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un değiştirilen geçici 6. maddesinin,
şekil bakımından iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
Esas İptal