yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
05.10.2018 17.10.2018 19.10.2018

 

Gündem ve Sonuçları*

Sıra No

Başvuru No

Başvuru Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

Sonuç

1.        

E.2018/118

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa

Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

 

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan “…bilgi toplamak…” ibaresinin,

B. 12. maddesinin;

C. 13. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının;

a.  İkinci cümlesinde yer alan  “Cumhurbaşkanı tarafından atananlar hariç olmak üzere…” ibaresinin,

b. Üçüncü cümlesinin,

2. (3) numaralı fıkrasının;

a.  Birinci cümlesinde yer  alan  “…ile  adli  ve  idari  yargı mensupları…” ibaresinin,

b. Üçüncü cümlesinde yer alan  “…izin, disiplin ve sağlık hak ve işlemleri yönünden bu Kararname hükümlerine tâbidir.” ibaresinin,

3. (7) numaralı fıkrasının,

Ç. 14. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…657 sayılı

Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personele ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın…” ibaresinin,

2. (3) ve (4) numaralı fıkralarının,

D. 15. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…hâkim ve savcı sınıfından olanların terfileri mümtazen…” ibaresinin,

E. 21. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

F. 33. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…her türlü bilgi ve belgeyi…” ibaresinin,

G. 35. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

Ğ. 36. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerekli olan bilgileri…” ibaresinin,

H. 46. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendinin,

I.  47.  maddesinin  (2)  numaralı fıkrasında yer alan  “…ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile…” ibaresinin,

İ. 58. ve 91. maddelerinin,

J. 97. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç), (ğ), (h), (n) ve (o) bentlerinin,

K. 102. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) ve (k) bentlerinin,

L. 106. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1. (c) bendinde yer alan “…bu alanlarda mülk sahiplerinden altyapı katılım bedellerinin tahsiline ilişkin düzenlemeler yapmak,” ibaresinin,

2. (d) bendinin,

M. 107. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) bendinde yer alan “…mimarlık  ve  mühendislik  meslek  kuruluşlarına  ilişkin  mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek,” ibaresinin,

N. 159. maddesinin,

O. 160. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin,

2. (2) numaralı fıkrasının (c) bendinin,

Ö. 163. maddesinin (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…şifahi…” ibaresinin,

P. 203. maddesinin,

R. 231. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendinin,

S. 240. maddesinin,

Ş. 254. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinin,

T. 260. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

U. 297. maddesinin,

Ü. 320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

V. 328. maddesinin,

Y. 338. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan  “…bunlara doğrudan emir verebilir.”  ibaresi ile üçüncü cümlesinin,

Z. 378. maddesinin,

AA. 380. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

BB. 384. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

CC. 405., 435. ve 468. maddelerinin,

ÇÇ. 490. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin,

2. (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin,

DD. 499. maddesinin,

EE. 529. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri...” ibaresinin,

FF. 535. maddesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2.        

E.2018/137

İstanbul Milletvekili
Engin ALTAY, Manisa Milletvekili
Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili
Engin ÖZKOÇ ile birlikte 138 milletvekili

25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A.  1.  maddesiyle 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı  İl  İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (C) fıkrasına eklenen ikinci paragrafın,

B.  2.  maddesiyle 4/1/1961 tarihli ve  211  sayılı  Türk  Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’na eklenen;

1. 56/A maddesinin birinci fıkrasının “…veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde   sakınca   bulunan   hâllerde   askerî   birlik komutanının  veya  askerî  kurum  amirinin  ya  da  hukuk  hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri…” bölümünün,

2. 56/B maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan

“…gerektiğinde el ile…” ibaresi ile üçüncü ve dördüncü cümlelerinin,

C.  5. maddesiyle 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’na eklenen ek 7. maddenin birinci fıkrasında yer alan “…veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birlik  komutanının  veya  kurum  amirinin  yazılı  emri…” ibaresinin, 

Ç.  6.  maddesiyle 10/3/1983 tarihli  ve  2803  sayılı  Jandarma Teşkilat,  Görev  ve  Yetkileri  Kanunu’na  eklenen  15/A  maddesinin birinci  fıkrasında  yer  alan  “…veya  bu  sebeplere  bağlı  olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri…” ibaresinin,

D. 8. maddesiyle 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesinin ikinci fıkrasına “genel asayişi  bozmayacak”  ibaresinden  sonra  gelmek  üzere  eklenen “,vatandaşların  günlük  yaşamını  aşırı  ve  katlanılamaz  derecede zorlaştırmayacak” ibaresinin,

E. 9. maddesiyle 2911 sayılı Kanun’un 7. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının,         

F.  10.  maddesiyle 1/11/1983  tarihli  ve  2937  sayılı  Devlet

İstihbarat Hizmetleri  ve Milli  İstihbarat  Teşkilatı  Kanunu’nun  30. maddesine eklenen dördüncü ve beşinci fıkraların,

G. 11. maddesiyle 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen

“26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 109, 124, 148,

149, 170 ila 172, 179, 185 ila 188, 190, 202, 213 ila 217, 220, 223, 240,

299 ila 339 uncu maddelerinde belirtilen suçları işleyenler” ibaresi ile aynı maddeye eklenen ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraların,

Ğ.  12.  maddesiyle  12/4/1991  tarihli  ve  3713  sayılı  Terörle Mücadele Kanunu’na eklenen ek 4. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinin “…ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanların…”  ve  “...bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesine göre ilgili idarelerce işlem tesis edilir…” bölümlerinin,

H.  13.  maddesiyle  3713  sayılı  Kanun’a  eklenen  geçici  19.maddenin,   

I.  16.  maddesiyle            4/12/2004  tarihli  ve  5271  sayılı  Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesinin;

1. Birinci fıkrasındaki değiştirilen “…veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı…” ibaresinin,

2. Birinci fıkrasına eklenen cümlelerin,

3. İkinci fıkrasına “bilgilere ulaşılamaması” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “ya da işlemin uzun sürecek olması” ibaresinin,

İ. 21. maddesiyle 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen cümlenin,

 J. 22. maddesiyle 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 10. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının;

1. Üçüncü cümlesinin,

2. Dördüncü cümlesinin“…Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine…” bölümünün,

3. Dokuzuncu ve on üçüncü cümlelerinin,

K. 23. maddesiyle 7075 sayılı Kanun’a eklenen 10/A maddesinin,

L.  24.  maddesiyle  7075  sayılı  Kanun’a  eklenen  geçici  3. maddenin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,          

M.  26.  maddesiyle  27/6/1989  tarihli  ve  375  sayılı  Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 35. maddenin,

N. Geçici 1. maddesinin, iptallerine ve  yürürlüklerinin  durdurulmasına  karar  verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

3.        

E.2018/119

 

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 139 milletvekili

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2) sayılı   Genel   Kadro   ve   Usulü   Hakkında   Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  5.  maddesinin  (1)  numaralı  fıkrasının  iptaline  ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4.        

E.2018/120

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134 milletvekili

 

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (3) sayılı   Üst   Kademe   Kamu   Yöneticileri   ile   Kamu   Kurum   ve Kuruluşlarında

Kararnamesi’nin;

A. 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…(II)    sayılı Cumhurbaşkanı onayı ile…” ibaresinin,

B. 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

C. 5. maddesinin;

1.            (1) kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın…” bölümünün,

2. (3) numaralı fıkrasının,

Ç. 6. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

2. (4) numaralı fıkrasının,

D. 12. maddesinin,

E. Geçici 1. maddesinin, iptallerine  ve  yürürlüklerinin  durdurulmasına  karar  verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

5.        

E.2018/121

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134 milletvekili

 

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (5) sayılı   Devlet   Denetleme   Kurulu   Hakkında   Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin,

B. 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “…ve kararnamelerle…” ibaresinin,

C.  4.bentlerinin,

Ç. 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “…işe el koyarak…” ibaresinin,

D.  6.  maddesinin  (1)  numaralı  fıkrasında  yer alan  “…tedbiri uygulayabilir veya…” ibaresinin,

E. 17. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,

F. 21. maddesinin, iptallerine  ve  yürürlüklerinin  durdurulmasına  karar  verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

6.        

E.2018/123

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140 milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum  ve  Kuruluşların  Teşkilatı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A.   54   maddesinin   (1)   numaralı   fıkrasının   ikinci cümlesinin “...personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul  ve  esasları  ile  bu müdürlük  personeline  ilişkin  diğer  hususlar Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” bölümünün,

B. 55. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

C. 63. maddesinin,

Ç.   68.   maddesinin   (8)   numaralı   fıkrasının   beşinci cümlesinin “Herhangi  bir  sosyal güvenlik  kurumuna  tabi  olmayan rehberler hariç olmak üzere...” bölümünün,

D. 143. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendinde yer alan

“...her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak...” ibaresinin,

E. 155. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

F. 163. maddesinin,

G. 234. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (t) bendinde yer alan “...her türlü bilgi ve veriyi almak ve analiz etmek.” ibaresinin,

Ğ. 257. maddesinin,

H. 304. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “...ile yurtdışı şube ve bürolarının...” ibaresinin,

I. 343. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

İ. 409. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinin,

J. 542. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

K. 587. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin,

L. 594. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...gerekli gördüğü bilgileri...” ibaresinin,

M. 619. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

N. 647. ve 675. maddelerinin,

O. 678. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...gerekli gördüğü her türlü bilgiyi...” ibaresinin,

Ö. 688. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

P. 690. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...gerekli gördüğü her türlü bilgiyi...” ibaresinin,

R. 738. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) bendinin,

S. 759. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

Ş. 782. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi ile (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

T.  799.  maddesinin  birinci  fıkrasının  (i)  bendi  ile  değiştirilen 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı    Teşkilatı    Hakkında    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  başlığı  ile  birlikte  değiştirilen  338.  maddesinin  (1) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

7.        

E.2018/124

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 138 milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (7) sayılı  Savunma  Sanayii  Başkanlığı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A.  3.  maddesinin  (1)  numaralı  fıkrasının  üçüncü  cümlesindeki “Yurtdışı ve...”ibaresinin,

B. 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının, iptallerine  ve  yürürlüklerinin  durdurulmasına  karar  verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

8.        

E.2018/125

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140 milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (8) sayılı  Yüksek  Askeri  Şûranın  Kuruluş  ve  Görevleri  Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin  6.  maddesinde  yer  alan “...belirlenecek    merci...” ibaresinin  iptaline  ve  yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

9.        

E.2018/126

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY, Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ

İle birlikte 138 milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (9) sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “İkinci fıkrada belirtilenlerin dışında kalan...” ibaresi ile (2) numaralı fıkrasının,

B. 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

10.    

E.2018/127

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY, Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140 milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (10) sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı   Kararnamesi’nin;

A. 2. maddesinin (1)  numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...lüzum görüldüğü takdirde...” ibaresinin,

B.  6.  maddesinin  (2)    numaralı  fıkrasında  yer  alan

“...uygun bulunmayan veya...” ibaresinin, iptallerine  ve  yürürlüklerinin  durdurulmasına  karar  verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

11.    

E.2018/132

İstanbul Anadolu

18. İş Mahkemesi

A. 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak  Geçen  Hizmetlerin  Birleştirilmesi  Hakkında  Kanun’un  8. maddesinin,

B. 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu  ile Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde  Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılması  ile  Bazı Alacakların   Yeniden   Yapılandırılmasına   Dair   Kanun’un   81. maddesinin, 

C. 23/5/2002 tarihli ve 4759 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar  Kurumu  Kanunu  ile  Tarımda  Kendi  Adına  ve  Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 7. maddesinin,

Ç. 31/5/200 6 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, 17/4/2018 tarihli ve 5754 sayılı Kanun’un 64. maddesiyle değiştirilen 106. maddesinin, iptallerine karar verilmesi talebi

İlk

İtiraz

İtiraz  başvurusunun,    6216  sayılı Anayasa  Mahkemesinin  Kuruluşu  ve Yargılama  Usulleri  Hakkında  Kanun’un 40.  maddesinin  (4)  numaralı  fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından,  esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

12.    

E.2018/135
İstanbul Milletvekili
Engin ALTAY, Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140 milletvekili

26/7/2018  tarihli  ve  7146  sayılı  Askerlik  Kanunu  ile  Diğer  Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. maddesiyle 14/3/2007 tarihli  ve  5602 sayılı  Şans  Oyunları  Hasılatından  Alınan  Vergi,  Fon  ve  Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun‘a eklenen ek 1. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Eksikliğin giderilmesi için 15 (on beş) gün süre verilmesine,

13.    

E.2018/139

Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 70.  maddesiyle 31/5/2006  tarihli  ve  5510  sayılı  Sosyal Sigortalar  ve  Genel  Sağlık  Sigortası  Kanunu’na  eklenen  ek  17. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine

14.    

E.2018/128

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 138 milletvekili

16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (12) sayılı  Milli  Saraylar  İdaresi  Başkanlığı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin;

A. Tümünün,

B. 1.  2. maddesinin (1) numaralı yer alan “...Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak...” ibaresinin,

2.  4.  maddesinin  (1)  numaralı  fıkrasının,  (a)  bendinde  yer  alan “Cumhurbaşkanlığının   yönetiminde   bulunan...” ibaresi  ile  (ç) bendinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki...” ibaresinin,

3. 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,  (a) bendinde yer  alan “Cumhurbaşkanına...”,  (b)  bendinde  yer  alan “Cumhurbaşkanı...”ve (d) bendinde yer alan “...veya Cumhurbaşkanınca...” ibarelerinin,

4.  14.  maddesinin  (1)  numaralı  yer  alan “Cumhurbaşkanı tarafından...” ibaresinin,

5. 17. maddesinin, (1) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesi ile (2) numaralı fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığına bağlı...” ibaresinin, iptallerine  ve  yürürlüklerinin  durdurulmasına  karar  verilmesi talebi.

 

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

15.    

E.2018/129

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY, Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

1/9/2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (16) sayılı  Milli  Saraylar  İdaresi  Başkanlığı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin;

A. Tümünün,

B. 1. maddesinin birinci fıkrasının;

1. (b) bendiyle değiştirilen 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  (12)  sayılı Milli  Saraylar  İdaresi  Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin

4. maddesinin;

a.   (1)   numaralı fıkrasının,   (a)   bendinde   yer   alan “Cumhurbaşkanlığının   yönetiminde   bulunan...”  ibaresi  ile  (c) bendinde yer alan “ Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki...” ibaresinin,

b. (2) numaralı fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının onayıyla...” ibaresinin,

2.  (c)  bendiyle  (12)  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 5/A maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan...” ibaresinin,

3.  (ı) bendiyle (12) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 17. maddesine eklenen (3) ve (4) numaralı fıkraların,

4.  (k)  bendiyle  (12)  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen Geçici 1. maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğünün  durdurulması  talebinin esas   inceleme   aşamasında   karara bağlanmasına,

-2018/128 Esas   sayılı   dava   ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

16.    

E.2018/138

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY, Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 139 milletvekili

26/7/2018  tarihli  ve  7146  sayılı Askerlik  Kanunu  ile  Diğer  Bazı Kanunlarda  ve  663  Sayılı Kanun  Hükmünde  Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesiyle  

8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı  Yatırım  ve  Hizmetlerin  Yap-İşlet-Devret   Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un 2.maddesinin  birinci fıkrasına “yük  ve/veya  yolcu  ve  yat  limanları  ile  kompleksleri, ”ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri, ”ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

17.    

E.2018/130

İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi

22/5/2003  tarihli  ve  4857  sayılı  İş  Kanunu’nun  34.  maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...mevduata uygulanan en yüksek...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz  başvurusunun,  Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama  Usulleri  Hakkında  Kanun’un

41.  maddesinin  (1)  numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

18.    

E.2018/131

İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi

22/5/2003  tarihli  ve  4857  sayılı  İş  Kanunu’nun  34.  maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...mevduata uygulanan en yüksek...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi

İlk

İtiraz

İtiraz  başvurusunun,  Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama  Usulleri  Hakkında  Kanun’un 41.  maddesinin  (1)  numaralı  fıkrası gereğince REDDİNE,

19.    

E.2018/136

Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon  Tahvilât  ve  Hisse  Senedi  Bedellerinin  Hazineye  İntikali Hakkında Kanun’un 1.,2., 3. ve 4. maddelerinin,  Anayasa’nın 5., 35., 48.  ve  167.  maddelerine  aykırılığını  ileri  sürerek  iptallerine  karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

2308 sayılı Kanun’un;

A. 1. ve 2. maddelerinin esasının incelenmesine,

B. 3.    ve  4.    maddelerinin itiraz başvurusunda bulunan   Mahkemenin bakmakta  olduğu  davada  uygulanma olanağı  bulunmadığından,  bu  maddelere ilişkin    başvurunun    Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

20.    

E.2018/133

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140 milletvekili

24/7/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (13) numaralı  Strateji  ve  Bütçe  Başkanlığı   Teşkilatı   Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 15. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

B. 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...gerekli gördüğü bilgileri...” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

21.    

E.2018/134

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY, Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 139 milletvekili

24/7/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (14) numaralı  İletişim  Başkanlığı  Teşkilatı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...gerekli gördüğü bilgileri...” ibaresinin,

B. 21. maddesinin (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin,

C. 22. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “...yurtdışı ve...” ibaresinin,

Ç. 26. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendiyle 10/7/2018 tarihli  ve  30474  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  (1)  numaralı Cumhurbaşkanlığı    Teşkilatı    Hakkında    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 485. maddesinin (1) numaralı fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere eklenen (i) bendinin, iptallerine  ve  yürürlüklerinin  durdurulmasına  karar  verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

22.    

E.2018/110

Danıştay Onikinci Dairesi

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51. maddesinin üçüncü  fıkrasının  birinci  cümlesinde  yer  alan “...meslekten çıkarılma,...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

23.    

E.2017/162

İstanbul illetvekili Engin ALTAY,

Ankara Milletvekili

Levent GÖK,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL ile birlikte 124 milletvekili

27/7/2017  tarihli  ve  1160  sayılı  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın;

A.  1. maddesiyle  5/3/1973 tarihli ve 584 karar numaralı Türkiye Büyük  Millet  Meclisi  İçtüzüğü’nün  başlığıyla  birlikte  değiştirilen  3. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

B. 2. maddesiyle 584 karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 19. maddesinin değiştirilen beşinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “...beş...” ibaresi ile beşinci cümlesinde yer alan “...üçer...” ibaresinin,

C. 3. maddesiyle 584 karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 37. maddesinin  değiştirilen  ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan

“...ayrı bir siyasi parti grubundan bir milletvekili tarafından yerine getirilmek kaydıyla...” ibaresi ile  beşinci cümlesinin,

Ç. 6. maddesiyle 584 karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün  değiştirilen  57.maddesinin  ikinci  fıkrasında  yer  alan “Görüşmeye  tabi...” ve “...maddelerine  geçilmesi  ve  tümünün...” ibarelerinin,

D. 7. maddesiyle 584 karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün başlığıyla birlikte değiştirilen 58. maddesinin başlığında yer   alan “...düzeltme...” ibaresi  ile  birinci  cümlesinde  yer  alan “...yazılı...” ibaresinin,

E. 8. maddesiyle 584 karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün  değiştirilen  63. maddesinin  ikinci  fıkrasının  birinci cümlesinde yer alan “...üçer...” ibaresinin,

F. 9. maddesiyle 584 karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün  73. maddesinin  değiştirilen  son  fıkrasında  yer  alan “...yazılı...” ibaresinin,

G. 10. maddesiyle 584 karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün  81. maddesinin  değiştirilen  ikinci  fıkrasında  yer  alan “...bu oylamalar ile maddelerin oylamaları...” ibaresinin,

Ğ. 16. maddesiyle 584 karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 163. maddesinin değiştirilen başlığındaki “...ve kesinti” ibaresi ile dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen beşinci fıkrasının, iptallerine  ve  yürürlüklerinin  durdurulmasına  karar  verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.