yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
12.2.2020 19.2.2020 11.3.2020

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2020/13

Ankara 15. İdare Mahkemesi

1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun’un 73. maddesiyle değiştirilen 2. maddesinin;

A. İkinci fıkrasında yer alan “...hane içinde kişi başına düşen ortalama...” ibaresinin,

B. Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin,    

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

2022 sayılı Kanun’un 6495 sayılı Kanun’un 73. maddesiyle değiştirilen 2. maddesinin;

A. İkinci fıkrasında yer alan “...hane içinde kişi başına düşen ortalama...” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Üçüncü fıkrasının;

1. Birinci cümlesinde yer alan “…ve (b)…” ile “…veya ikinci fıkra gereğince aylık bağlanacak engelli yakınlarından,…” ibarelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Birinci cümlesinin kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…(a)…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

2

E.2020/14

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi

     14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (E) bendinde yer alan “Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

772 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (E) bendinde yer alan;

A. “Ağır hapis veya…” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. “…6 aydan fazla hapis…” ibaresinin esasının incelenmesine,

3

E.2020/16

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi

      4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinin “1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda…” ve “…basit yargılama usulü uygulanmaz.” bölümlerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5271 sayılı Kanun’a 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin;

A. (d) bendinde yer alan “…hükme bağlanmış veya kesinleşmiş…” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 B. (d) bendinin “…hükme bağlanmış veya kesinleşmiş…” ve “…seri muhakeme usulü ile…” ibareleri dışında kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…kovuşturma evresine geçilmiş,…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

4

E.2020/18

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 132 milletvekili

     5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 50. maddesiyle 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 37. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

  -   Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

 

5

E.2020/22

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi

      4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (11) numaralı fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5271 sayılı Kanun’un 231. maddesine 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (11) numaralı fıkranın;

A. Birinci cümlesinin;

1. “…veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması…” bölümünün itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu bölüme ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…kasten yeni bir suç işlemesi…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B. İkinci cümlesine ilişkin itiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

6

E.2020/15
Danıştay Dokuzuncu Dairesi

A. 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…ve yabancı firmalarca da teklif verilen…” ibaresinin,

B. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 6728 sayılı Kanun’un 35. maddesiyle değiştirilen ek 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…ve yabancı firmalarca da teklif verilen…” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

  -   Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

 

7

E.2020/17

Manisa 1. İdare Mahkemesi

    31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanun’un 64. maddesiyle değiştirilen (7) numaralı fıkrasının;

    A. (b) bendinin,

    B. Bentlerini bağlayan hükmün,

    iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

7068 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 7161 sayılı Kanun’un 64. maddesiyle değiştirilen (7) numaralı fıkrasının (b) bendinin ve bentlerini bağlayan hükmünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin (b) bendi ile sınırlı olarak yapılmasına,

8

E.2020/19

Muş İcra Hukuk Mahkemesi

     4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 14. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

2942 sayılı Kanun’a 7176 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 14. maddenin;

A. Birinci cümlesinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümleye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. İkinci cümlesinin esasının incelenmesine,

C. İkinci cümlesine yönelik yürürlüğün durdurulması talebinin 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

Ç. İkinci cümlesinin E.2019/89 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE.

9

E.2020/23

Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

     5/1/1961 tarihli ve 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun’un 1., 3., 4. ve 7. maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE

10

E.2020/20

Dicle Asliye Hukuk Mahkemesi

       4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen geçici 13. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

  -   Esasının incelenmesine,

 - E.2018/99 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE

11

E.2020/21

Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi

       29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun’un 32. maddesiyle başlığıyla birlikte değiştirilen 8. maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

  -   Esasının incelenmesine

 

12

E.2020/24

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi

     26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

4045 sayılı Kanun’un 1. maddesinin;

A. Birinci fıkrasının;

1. “…kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,…”, “…emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat…” ve “…ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel…” bölümlerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu bölümlere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…jandarma,…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

 B. İkinci ve üçüncü fıkralarının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin birinci fıkrada yer alan “…jandarma,…” ibaresi yönünden yapılmasına,

 

13

E.2020/12

Manisa 1. İdare Mahkemesi

     6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

  -   Esasının incelenmesine

 

14

E.2020/1 (Değişik İşler)

Durağan Sulh Hukuk Mahkemesi

      Olağan genel kurul toplantılarını iki defa üst üste yapmayan Halkın Kurtuluş Partisi Durağan ilçe teşkilatının kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitinin yapılması talebi.

 

(Değişik İşler)

 

    Görevsizlik nedeniyle REDDİNE

15

E.2018/91

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

 

1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 5. maddesiyle 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 9/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…en az yetmiş puan almak kaydıyla…” ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,

B. 7. maddesiyle 2802 sayılı Kanun’a eklenen geçici 20. maddenin, 

C. 9. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,

Ç. 10. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 173. maddesinin değiştirilen (6) numaralı fıkrasının,

D. 15. maddesiyle 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 50. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (ı) bendinin yedinci cümlesinin,

E. 17. maddesiyle 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (t) bendinin,

F. 18. maddesiyle 6112 sayılı Kanun’un 19. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

G. 26. maddesiyle 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu’nun ek 6. maddesine eklenen on sekizinci fıkranın,

Ğ. 75. maddesiyle 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun’a eklenen ek 2. maddenin birinci fıkrasının,

H. 80. maddesiyle 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen ek 2. maddesinin birinci cümlesinin,

I. 82. maddesiyle 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (f) bendinin,

İ. 83. maddesiyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (f) bendinde yer alan “...eylem birliği içerisinde olmak...” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 
16

E.2018/152

İzmir 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi

3.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun,

    A.    3. maddesinin;

    1. (2) numaralı fıkrasının “Bilirkişi…hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.” bölümünün,

    2.     (6) numaralı fıkrasının,

    B.    10. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

    C.   12. maddesinin, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 176. maddesiyle değiştirilen (6) numaralı fıkrasının,

    Ç.  37. maddesiyle 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Kanun’un 63. maddesinin ikinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere eklenen (e) bendinin,

    D.  42. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanun’un 63. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin,

    E. 43.  maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 64. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
17

E.2018/139

Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 70. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen ek 17. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
18

E.2018/163

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 138 milletvekili

     18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 29. maddesiyle 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 
19

E.2018/122

Danıştay Onikinci Dairesi

22/1/1990  tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “...6 aydan fazla...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
20

E.2019/105

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 136 milletvekili

 

12/9/2019 tarihli ve (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen 353. maddesinde yer alan “…ve yurtdışı…” ibaresinin,

B. 2. maddesiyle (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 371/A maddesinin,

C. 5. maddesiyle  15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin 666. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendine eklenen “…ve burslar…” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal