yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
11.06.2018 21.06.2018 21.06.2018

 

Gündem ve Sonuçları*

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

Sonuç

1.        

E.2018/91

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 5. maddesiyle 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 9/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...en az yetmiş puan almak kaydıyla...” ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,

B. 7. maddesiyle 2802 sayılı Kanun’a eklenen geçici 20. maddenin, 

C.  9.  maddesiyle 4/12/2004tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,

Ç. 10. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 173. maddesinin değiştirilen (6) numaralı fıkrasının,

D. 15. maddesiyle 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 50. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (ı) bendinin yedinci cümlesinin,

E.   17.   maddesiyle 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (t) bendinin,

F. 18. maddesiyle 6112 sayılı Kanun’un 19. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

G.  26.  maddesiyle  4/7/1934  tarihli  ve  2559  sayılı  Polis  Vazife  ve Salȃhiyet Kanunu’nun ek 6. maddesine eklenen on sekizinci fıkranın,

Ğ.  75.  maddesiyle 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun’a eklenen ek 2. Maddenin (1) numaralı fıkrasının,

H. 80. maddesiyle 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname’nin değiştirilen ek 2. maddesinin birinci cümlesinin,

I.  82.  maddesiyle 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (f) bendinin,

İ. 83. maddesiyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (f) bendinde yer alan “...eylem birliği içerisinde olmak...” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

2.        

E.2018/100

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 127 milletvekili

A.  10/5/2018  tarih  ve  7142  sayılı 6771  Sayılı  Kanunla  Türkiye Cumhuriyeti  Anayasasında  Yapılan  Değişikliklere  Uyum  Sağlanması

Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu’nun tamamının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

B. Bu talebin kabul edilmemesi halinde,

7142 sayılı Kanun’un;

1. 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “...ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin...” ibaresinin,

2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “...Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda

Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihe kadar...”bölümünün iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına, karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

3.        

E.2018/102

Düzce 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,  Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 5. maddesinin, 6545 sayılı

Kanun’un 45. maddesiyle ile yeniden düzenlenen üçüncü fıkrasında yer alan

“Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde...”

İbaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

4.        

E.2018/7

(Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığı

Türkiye Birlik Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

İlk

Değişik İşler

 

5.        

E.2017/2 (Değişik İşler) Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığı

Hak ve Huzur Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

 

6.        

E.2017/5 (Değişik İşler) Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığı

Yenilikçi Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

 

7.        

E.2017/6 (Değişik İşler) Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığı

Engelsiz Yaşam Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

 

8.        

E.2018/1 (Değişik İşler) Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığı

Anayasa Mahkemesinin 20.7.1971 tarihli ve E.1971/3, K.1971/3 sayılı kararı ile temelli kapatılmasına karar verilen Türkiye İşçi

Partisinin ismini ve  “TİP”  kısa adını,    22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olarak kullanan Türkiye İşçi Partisinin isminin ve "TİP" kısa adının, 2820 sayılı Kanunu’nun 104. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

 

İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.