yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

15.6.2022 (Gündem)

17.6.2022 (Ek Gündem)

21.6.2022 22.6.2022

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2022/71

Danıştay Onikinci Dairesi

 

 

A. 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2. maddesinin (B) fıkrasının 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 134. maddesiyle yürürlükten kaldırılmasının Anayasa’nın mülga 91. maddesine,

B. 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 799. maddesiyle eklenen 274/A maddesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

A. 1700 sayılı Kanun’un 2. maddesinin (B) fıkrasını yürürlükten kaldıran 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 134. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu bende yönelik başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin 799. maddesiyle eklenen 274/A maddesinin esasının incelenmesine,

2

E.2022/72

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi

 

 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 250. maddesinin (8) numaralı fıkrasına 8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle eklenen üçüncü cümlede yer alan “…objektif…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

3

E.2022/73

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 21. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

4

E.2022/77

Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

 

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. ve 471. maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

5

E.2022/78

Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

 

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. ve 471. maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

6

E.2022/79

Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

 

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. ve 471. maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

7

E.2022/74

 

6/4/2022 tarihli ve (98) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

İlk

İptal Davası

- Esasının incelenmesine,

 

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

8

E.2022/75

Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

 

9

E.2022/76

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4. maddesinin 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “...personelinde;...” ve “...veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,...” ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

10

 

E.2022/80

Ankara 28. İş Mahkemesi

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanun’un 118. maddesiyle eklenen geçici 23. maddenin beşinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

11

E.2022/81

 

8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

İlk

İptal Davası

- Esasının incelenmesine,

 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

12

E.2018/137

 

Birleşeni

E.2021/106

(7333 sayılı Kanun’un dava konusu 11., 20. ve 23. maddelerine ilişkin davalar birleştirilmiştir)

I. 25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

 

Esas

İptal Davası

 
13

E.2022/7

Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

Birleşeni

E.2022/16

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 377. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…her hâlde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
14

E.2022/9

Çorum İnfaz Hâkimliği

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107. maddesinin (12) numaralı fıkrasında yer alan “…kasıtlı bir suç işlemesi…” ibaresinin “sırf askeri suçlar” yönünden ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
15

E.2022/43

Danıştay İkinci Dairesi

 

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2022/82 

Ankara 5. İdare Mahkemesi

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin 20/3/1997 tarihli ve 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. maddesiyle değiştirilen “II-Tazminatlar:” kısmının “G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi..

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

2

E.2022/83 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen 10. maddesine 11/4/2013 tarihli ve 6459 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.