yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

15.2.2024 (Gündem)

20.2.2024 (Ek Gündem)

22.2.2024 26.2.2024

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2024/30

İstanbul 10. İş Mahkemesi

 

27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 27. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

2

E.2024/31

Eleşkirt Asliye Hukuk Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas  Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanun’un 53. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan “…füru,...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

3

E.2024/49

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez;…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE.

4

E.2024/32

E.2024/33

E.2024/34

E.2024/35

E.2024/36

E.2024/37

E.2024/38

E.2024/39

E.2024/40

E.2024/41

 

Sakarya 11. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

5271 sayılı Kanun’un 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

A. “Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez;” bölümüne  yönelik itiraz başvurusunun Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

B. Kalan kısmına ilişkin başvurunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

 -

İtiraz başvurularının 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

5

E.2024/42

25/12/2023 tarihli ve 7490 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nun 4. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine,

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına.

6

E.2024/48

Hassa Sulh Hukuk Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 651. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

 

7

E.2024/50

Hassa Sulh Hukuk Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 121. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

     İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE.

8

E.2024/51

Ankara 9. İdare Mahkemesi

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun’un 68. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 4. maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinin “… yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5454 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan fıkrada yer alan “...borçlanmaları...” ibaresi  yönünden yapılmasına.   

9

E.2021/131

 

 

28/10/2021 tarihli ve (85) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

     

10

E.2022/95

 

 

8/6/2022 tarihli ve (103) numaralı  Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A.Tümünün şekil bakımından iptaline,

 B..........Bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
11

E.2023/161

Gebze 6. Asliye Ceza Mahkemesi

18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 55. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
12

E.2023/49

Ankara 11. İdare Mahkemesi

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 33. maddesinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
13

E.2023/68

Danıştay Altıncı Dairesi

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen 17. maddesine 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun’un 48. maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkrada yer alan “...karot, kırıntı ve numune alma ile bunlara yönelik sathi hazırlık işlemleri içeren faaliyetler...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
14

E.2023/78

 

 

2/2/2023 tarihli ve 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
15

E.2023/116

Ankara 18. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin dördüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
16

E.2023/163

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;

A. 21/2/2014 tarihli ve 6526 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen 94. maddesine 8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle eklenen (3) numaralı fıkranın “kovuşturma aşaması” yönünden,

B. 226. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
17

E.2023/191

İstanbul 7. İdare Mahkemesi

20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının “…hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır.” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
18

E.2023/155

Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği

4/5/2007 tarihli ve 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun’un 93. maddesiyle değiştirilen 9. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
19

E.2023/34

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...ilân...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2024/52

Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

A. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 16. maddesinin;

1. Birinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

2.  İkinci fıkrasında yer alan “…gayrimenkulün değeri…” ibaresinin,

B. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun; 

1. 341. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

2. 362. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

“6100 sayılı Kanun’un 114. maddesinde veya diğer kanunlarda öngörülen dava şartlarının bulunmadığı davalar ile feragat edilen ya da hak düşürücü süre aşımına uğramış davalar” yönünden iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

492 sayılı Kanun’un 16. maddesinin;

1. Birinci fıkrasının ikinci cümlesinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (i) bendinde öngörülen dava şartının noksan olduğu davalar” yönünden yapılmasına,

2. İkinci fıkrasında yer alan “…gayrimenkulün değeri…” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. 6100 sayılı Kanun’un; 

1. 341. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “114. maddenin (1) numaralı fıkrasının (i) bendinde öngörülen dava şartının noksan olduğu davalar” yönünden yapılmasına,

2. 362. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu bende ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 

2

E.2024/53

Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 49. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin 17/7/2003 tarihli ve 4949 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının altıncı cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   Esasının incelenmesine.