yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
16.7.2020 (Bireysel Başvuru)
20.7.2020 (Genel Kurul)
23.7.2020 23.7.2020 (Genel Kurul)
24.7.2020 (Bireysel Başvuru)

 

GENEL KURUL
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1 E.2020/57
Bakırköy 16. İş Mahkemesi
18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

- Esasının incelenmesine

2 E.2020/58 16/5/2020 tarihli ve (62) numaralı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

3 E.2020/59 11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun;
A. 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,
B. 3. maddesinin;
1. (1) numaralı fıkrasının “…ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar…” bölümünün,
2. (2) numaralı fıkrasının “…İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak…” bölümünün,
C. 6. maddesinin (b), (ç) ve (g) bentlerinin,
Ç. 7. maddesinin;
1. (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “…ya da topluma yönelik…” ibaresinin,
2. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…makul bir sebebin…” ibaresinin,
3. (3) numaralı fıkrasının;
a. Birinci cümlesinin “…kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.” bölümünün,
b. Üçüncü cümlesinde yer alan “…tutularak…” ibaresinin,
4. (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,
D. 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,
E. 9. maddesinin,
F. 12. maddesinin;
1. (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,
2. (3) numaralı fıkrasının;
a. Birinci cümlesinin “…güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hâlleri haricinde…” bölümünün,
b. İkinci cümlesinin,
G. 14. maddesinde yer alan “…ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar …” ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
İlk İptal

-   Esasının incelenmesine, 

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4 E.2020/60 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A. Tümünün Anayasa’nın 88. maddesine aykırılığını ileri sürerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,
B. Tümünün iptaline karar verilmemesi hâlinde;
1. 1. maddesiyle 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…yer barosu…” ibaresinin “…baro…” şeklinde değiştirilmesinin,
2. 2. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 15. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine eklenen “…ve staj yaptığı baroya kayıtlı…” ibaresinin,
3. 3. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…yer barosuna…” ibaresinin “…baroya…” şeklinde değiştirilmesinin,
4. 4. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “…o baroya yazılı…” ibaresinin “…staj yaptığı baroya kayıtlı…” şeklinde değiştirilmesinin,
5. 5. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 42. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine eklenen “…avukatın kayıtlı olduğu…” ve “…kendi barosuna kayıtlı…” ibarelerinin,
6. 6. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 44. maddesinde yer alan “…aynı baroya…” ibarelerinin “…aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine…” şeklinde değiştirilmesinin,
7. 8. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,
8. 9. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 58. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine eklenen “…kayıtlı olunan…” ibaresinin,
9. 11. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 64. maddesinin;
a. Birinci fıkrasına ve ikinci fıkrasının birinci cümlesine eklenen “…kayıtlı olduğu…” ibarelerinin,
b. Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…baro…” ibaresinin “…kararı veren baronun…” şeklinde değiştirilmesinin,
10. 13. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 66. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,
11. 14. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 67. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…o yer barosu…” ibaresinin “…bu tespiti yapan baronun…” şeklinde değiştirilmesinin,
12. 15. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 77. maddesinin;
a. Birinci fıkrasına eklenen üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci cümlelerin,
b. Üçüncü fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,
13. 18. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 114. maddesinin;
a. İkinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…ikişer…” ibaresinin “…üçer…” şeklinde değiştirilmesinin,
b. Değiştirilen üçüncü fıkrasının,
14. 19. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 115. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının,
15. 20. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 177. maddesine eklenen ikinci fıkranın,
16. 21. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un ek 1. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesine eklenen “…veya o ilde birden fazla baronun bulunması hâlinde bu barolardan birine…” ibaresinin,
17. 22. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’a eklenen geçici 23. maddenin,
18. 23. maddesiyle 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen altıncı ve yedinci cümlelerin,
19. 24. maddesiyle 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun 16. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen ikinci ve üçüncü cümlelerin,
20. 25. maddesiyle 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen dördüncü ve beşinci cümlelerin,
21. 26. maddesiyle 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen üçüncü ve dördüncü cümlelerin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,
karar verilmesi talebi.
İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.

 

BİREYSEL BAŞVURU
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

2018/30030

Başvuru; dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 

ERTELENMESİNE

2

2018/37392

Başvuru; baro levhasına yazılma işlemine ilişkin iptal davasında hukuk kurallarının öngörülemez biçimde yorumlanması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının, savunma imkânı tanınmadan işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi nedeniyle de silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

Hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

 Esas Yönünden:

Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

3

2017/38953

 Başvuru, kamudaki görevinden çıkarılan hukukçunun baro levhasına yazılmasına ilişkin verilen kararın mahkemece iptal edilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

 Esas Yönünden:

Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

4

2017/31619

Başvuru, kadının mağduru olduğu bir suç sonucu oluşan gebeliğinin sonlandırılması talebinin sürüncemede bırakılması nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı ile özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

Maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkına ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA 

Esas Yönünden:

Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE 

5

2017/26532

Başvuru, murise karşı açılan ve varisler tarafından devam ettirilen davada verilen ihtiyati tedbirin uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA 

Esas Yönünden:

Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE