yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
17.6.2020 25.6.2020 26.6.2020

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2020/48

 

7/4/2020 tarihli ve (58) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 6. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

1. 232. maddesinin değiştirilen (b) bendinin,

2. 232. maddesine eklenen (d) bendinin “…yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulması, iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi,…” bölümünün,

B. 7. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 234. maddesinin değiştirilen (t) bendinin “…kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden işletme ve girişimcilere ait bu hususlara ilişkin her türlü bilgi ve veriyi almak ve analiz etmek, raporlamak,…” bölümünün,

C. 8. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 235. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…yabancı uzmanlar…” ibaresinin “…personel…” şeklinde değiştirilmesi ile (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 235. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

Ç. 18. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 563. maddesine eklenen (ç) bendi ile (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 563. maddesinin,

D. 24. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 603. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın birinci cümlesinin,

E. 26. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 608/A maddesinin,

F. 27. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 610/A maddesinin,

G. 45. maddesiyle;

1. Ekli (1) SAYILI LİSTE'de yer alan kadroların iptal edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümlerinden çıkarılmasının,

2. Ekli (2) SAYILI LİSTE'de yer alan kadroların ihdas edilerek (2) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel 'in ilgili bölümlerine eklenmesinin,

Ğ. Geçici 1. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

A. 7/4/2020 tarihli ve (58) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

1. 6. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

a. 232. maddesinin değiştirilen (b) bendinin,

b. 232. maddesine eklenen (d) bendinin “…yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulması, iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi,…” bölümünün,

2. 7. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 234. maddesinin değiştirilen (t) bendinin “…kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden işletme ve girişimcilere ait bu hususlara ilişkin her türlü bilgi ve veriyi almak ve analiz etmek, raporlamak,…” bölümünün,

3. 8. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 235. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…yabancı uzmanlar…” ibaresinin “…personel…” şeklinde değiştirilmesinin,

4. 18. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 563. maddesine eklenen (ç) bendinin,

5. 24. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 603. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın birinci cümlesinin,

6. 26. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 608/A maddesinin,

7. 27. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 610/A maddesinin,

8. 45. maddesiyle;

a. Ekli (1) Sayılı Liste'de yer alan kadroların iptal edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümlerinden çıkarılmasının,

b. Ekli (2) Sayılı Liste'de yer alan kadroların ihdas edilerek (2) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel 'in ilgili bölümlerine eklenmesinin,

9. Geçici 1. maddesinin,

dosyada eksiklik bulunmadığından esasının incelenmesine, yürürlüklerinin durdurulması taleplerinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

B. (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

1. 235. maddesinin (4) numaralı fıkrasının “…personel…” ibaresi dışında kalan bölümünün,

2. 563. maddesinin (ç) bendi dışında kalan bölümünün,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle açılan davanın, süre aşımı nedeniyle REDDİNE,

2

E.2020/54

 

17/4/2020 tarihli ve (60) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 5. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 227/B maddesinin değiştirilen (3) numaralı fıkrasının,

B. 7. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

1. 229. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

2. 229. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

C. 8. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 238/A  maddesinin;

1. (3) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinin,

2. (4) numaralı fıkrasının,

Ç. 9. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Altıncı Kısmı’nın Yedinci Bölümü’ne eklenen geçici 1. maddenin,

D. 20. maddesiyle ekli listede yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümlerine eklenmesinin,

E. 21. maddesiyle 6/8/2019 tarihli ve (43) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin geçici  1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve yeterlik sınavında başarı göstermiş olmak kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde…” bölümünün “Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve yeterlik sınavında başarı göstermiş olmak kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, vergi başmüfettişi ve vergi müfettişi unvanını ihraz etmiş olanlardan Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, hazine kontrolörü kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler ve 2/11/2011 tarihinden önce Hazine ve Maliye Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yeterlik sınavında başarı göstermiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil)…”  şeklinde değiştirilmesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

3

E.2020/51

 Sivas Vergi Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun  24/6/1994 tarihli ve 4008 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen 353. maddesinin 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle  değiştirilen (1) numaralı fıkrasının “…bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

-   Esasının incelenmesine

4

E.2020/52

 

13/4/2020 tarihli ve (59) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 4. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 288. maddesinin (1) numaralı fıkrasının değiştirilen (a) bendinde yer alan “…ve yurtdışı…” ibaresinin,

B. 6. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen 385. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…veya denetletmek;…” ibaresinin,

2. (2) numaralı fıkrasında yer alan “…belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde…” ibaresinin,

C. 8. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin başlığı ile birlikte değiştirilen 388. maddesinin (ı) bendinde yer alan “…ya da yaptırmak,” ibaresinin,

Ç. 9. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen;

1. 388/A maddesinin (m) bendinde yer alan “…usul ve esasları belirlemek,” ibaresinin,

2. 388/B maddesinin (k) bendinde yer alan “…belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde…” ibaresinin,

D. 10. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen 389. maddesinin;

1. (a) bendinin “…imar planlarının hazırlanması ve onaylanması, onaylanan uygulama imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi,…” bölümünün,

2. (d) bendinde yer alan “…desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek,” ibaresinin,

3. (e) bendinde yer alan “…bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek…” ibaresinin,

E. 16. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen 395. maddesinin (e) bendinde yer alan “…yurtdışı…” ibaresinin,

F. 21. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 409/A maddesinin,

G. 23. maddesiyle;

1. Ekli (1) SAYILI LİSTE'de yer alan kadroların iptal edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümlerinden çıkarılmasının,

2. Ekli (2) SAYILI LİSTE'de yer alan kadroların ihdas edilerek (2) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel 'in ilgili bölümlerine eklenmesinin,

Ğ. Geçici 1. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

5

E.2020/53

 

14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. Tümünün Anayasa’nın 87. ve 88. maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptaline,

B. Tümünün iptaline karar verilmemesi hâlinde;

1. 15. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. maddesinin yeniden düzenlenen (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

2. 16. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 112. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,

3. 18. maddesiyle 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesine eklenen (6) numaralı fıkranın,

4. 23. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’un 37. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen ikinci cümlede yer alan “…duruşma,…” ibaresinin,

5. 25. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’un 44. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen (n) bendinin,

6. 31. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’un 61. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen ikinci cümlede yer alan “…ve 62 nci maddedeki şartları taşıyan…” ibaresinin,

7. 32. maddesiyle;

a. 5275 sayılı Kanun’un 62. maddesinin değiştirilen (3) numaralı fıkrasının,

b. 5275 sayılı Kanun’un 62. maddesine eklenen (4) numaralı fıkranın,

8. 37. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’un 92. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan;

a. “5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan…” ibaresinin “Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen…” şeklinde değiştirilmesinin,

b. “…hâkim…” ibaresinin “…sulh ceza hâkimi…” şeklinde değiştirilmesinin,

9. 46. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesinin yeniden düzenlenen (7) numaralı fıkrasının,

10. 48. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’un 107. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen üçüncü cümlenin,

11. 52. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’un değiştirilen geçici 6. maddesinin;

a. (1) numaralı fıkrasında yer alan;

aa.  “…Beşinci,…” ibaresinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 314. maddesinin (3) numaralı fıkrası yönünden, 

ab. “…ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar…” ibaresinin 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrası yönünden,

b. (2) numaralı fıkrasında yer alan;

ba. “…Beşinci,…” ibaresinin 5237 sayılı Kanun’un 314. maddesinin (3) numaralı fıkrası yönünden, 

bb. “…Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar…” ibaresinin 3713 sayılı Kanun’un 7. maddesinin ikinci fıkrası yönünden,

12.  53. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin;

a. (1) numaralı fıkrasında yer alan;

aa. “…Beşinci,…” ibaresinin 5237 sayılı Kanun’un 314. maddesinin (3) numaralı fıkrası yönünden, 

ab. “…220 nci maddesinde…” ibaresinin 5237 sayılı Kanun’un 220. maddesinin (6), (7) ve (8) numaralı fıkraları yönünden,

ac. “…ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan…” ibaresinin 3713 sayılı Kanun’un 7. maddesinin ikinci fıkrası yönünden,

b. (6) numaralı fıkrasında yer alan;

ba. “…Beşinci,…” ibaresinin 5237 sayılı Kanun’un 314. maddesinin (3) numaralı fıkrası yönünden, 

bb. “…Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar…” ibaresinin 3713 sayılı Kanun’un 7. maddesinin ikinci fıkrası yönünden,

13. 63. maddesiyle 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na eklenen geçici 12. maddenin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

14. 65. maddesiyle 3713 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin 5237 sayılı Kanun’un 314. maddesinin (3) numaralı fıkrası ile 3713 sayılı Kanun’un 7. maddesinin ikinci fıkrası yönlerinden,

iptallerine, ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

6

E.2020/55

 

15/4/2020 tarihli ve 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 7. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinin (b) fıkrasının değiştirilen (1) numaralı bendinin;

1. (a) alt bendinin,

2. (c) alt bendinde yer alan “…kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.” ibaresinin, 

3. (r) ve (t) alt bentlerinin,

B. 8. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’un 53/E maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının,

C. 13. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’un ek 11. maddesine eklenen on birinci ve on dördüncü fıkraların,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

7

E.2020/56

 

16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 2. maddesinin (c), (g), (h) ve (ı) bentlerinin,

B. 7. maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 24. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinin “…4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve…” bölümünün,

C. 9. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin;

1. İkinci fıkrasının,

2. Üçüncü fıkrasında yer alan “…fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında…” ibaresinin,

Ç. 12. maddesiyle 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. maddenin;

1. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

2. (3) numaralı fıkrasında yer alan “…istisnalar ile…” ibaresinin,         

D. 14. maddesiyle 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen ek 1. maddenin (3) numaralı fıkrasında yer alan “…düzenlemeler yapmak,…” ibaresinin,

E. 16. maddesiyle 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasına eklenen ikinci ve üçüncü cümlelerin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

8

E.2019/9 (Değişik İşler)

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Engelsiz Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

İlk

Değişik İşler

 

9

E.2019/10 (Değişik İşler)

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Esnaf ve Çiftçi Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

İlk

Değişik İşler

 
10

E.2019/11 (Değişik İşler)

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Büyük Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

İlk

Değişik İşler

 
11

E.2017/3 (Değişik İşler)

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Kürdistan Özgürlük Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

 
12

E.2018/7 (Değişik İşler)

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Türkiye Birlik Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

 
13

E.2018/8 (Değişik İşler)

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

 
14

E.2018/11 (Değişik İşler)

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Demokratik Genç Partinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

 
15

E.2020/12

 Manisa 1. İdare Mahkemesi

6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
16

E.2016/144

 İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ile birlikte 123 milletvekili 

1.7.2016 tarihli ve 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A- Tümünün yok hükmünde olduğunun saptanmasına,

B- Tümünün şekil bakımından Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptaline,

C- 1- 1. maddesiyle 6.1.1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 9. maddesine (2) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkraların ve buna göre diğer fıkra numaralarında yapılan teselsüllerin,

2- 3. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on beşi” ibaresinin “dokuzu”, “ikisi” ibaresinin “biri” ve “on yedi” ibaresinin “on” şeklinde değiştirilmesinin,

3- 5. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’un 17. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yirmi beş” ibaresinin “on beş” ve “onüçtür” ibaresinin “on birdir” şeklinde değiştirilmesinin,

4- 6. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’un 23. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine eklenen cümlenin,

5- 7. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’un 26. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci, Onüçüncü, On dördüncü, On beşinci ve On altıncı” ibaresinin “Dokuzuncu ve Onuncu” şeklinde değiştirilmesinin,

6- 8. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’un 41. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Birinci ve On yedinci daireler ile” ibaresinin “Birinci Daire ve” şeklinde değiştirilmesinin,

7- 9. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’un 42. maddesinin;

a- Başlığının “Birinci Dairenin görevleri” şeklinde,

b- Birinci fıkrasında yer alan “Birinci ve On yedinci daireler:” ibaresinin “Birinci Daire:” şeklinde,

değiştirilmesinin,

8- 10. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’un 52/A maddesinin yeniden düzenlenen (2) numaralı fıkrasının,

9- 12. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’a eklenen geçici 27. maddenin,

10- 15. maddesiyle 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan “yirmi üç” ibarelerinin “on iki” şeklinde değiştirilmesinin,

11- 16. maddesiyle 2797 sayılı Kanun’un 7. maddesinin;

a- İkinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresinin “üç”, “beşten” ibaresinin “üçten”, “daire sayısının en az iki katı” ibaresinin “her daireden en az bir” şeklinde değiştirilmesinin,

b- İkinci fıkrasına eklenen cümlenin,

c- Üçüncü fıkrasında yer alan “ve başkanlarının katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki üyenin” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının,

12- 17. maddesiyle 2797 sayılı Kanun’un 29. maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkraların,

13- 22. maddesiyle 2797 sayılı Kanun’a eklenen geçici 15. maddenin,

14- 23. maddesiyle 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 13.  maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı sınavda” ibaresinin “yapılan yazılı ve sözlü sınav neticesinde” şeklinde değiştirilmesinin,

15- 27. maddesiyle 23.7.2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu’nun;

a- 28. maddesine yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkraların,

b- 28. maddesinin değiştirilen sekizinci ve dokuzuncu fıkralarının,

16- 29. maddesiyle 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 15. maddesine eklenen fıkranın,

17- 30. maddesiyle 5235 sayılı Kanun’un 21. maddesinin yeniden düzenlenen mülga dördüncü fıkrasının,

18- 31. maddesiyle 5235 sayılı Kanun’a eklenen geçici 6. maddenin,

19- 32. maddesiyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesinin;

a- (1) numaralı fıkrasına “yetkilerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin” ibaresinin;

b- Eklenen (5) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 
17

E.2018/126

 İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 138 milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (9) numaralı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin;

A. 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “İkinci fıkrada belirtilenlerin dışında kalan…” ibaresi ile (2) numaralı fıkrasının,

B. 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 
18

E.2020/16

 Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinin “1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda…” ve “…basit yargılama usulü uygulanmaz.” bölümlerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
19

E.2020/22

 Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (11) numaralı fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
20

E.2019/112

 Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasına 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanun’un 53. maddesiyle eklenen üçüncü ve dördüncü cümlelerin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
21

E.2020/49

 Batman Milletvekili Necdet İPEKYÜZ

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4/6/2020 tarihli 95. Birleşiminde 30/1/2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması suretiyle Diyarbakır Milletvekili Musa FARİSOĞULLARI’nın milletvekilliğinin düşmesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 
22

E.2020/50

 Diyarbakır Milletvekili Hişyar ÖZSOY

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4/6/2020 tarihli 95. Birleşiminde 30/1/2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması suretiyle Hakkari Milletvekili Leyla GÜVEN’in milletvekilliğinin düşmesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.