yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

18.10.2023 (Gündem)

19.10.2023 (Ek Gündem)

26.10.2023 27.10.2023

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç (*)
1

E.2023/156 

Balıkesir 1. Asliye  Hukuk Mahkemesi

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 46. maddesinin yedinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,
2

E.2023/157 

İstanbul 3. Vergi Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 31/10/1980 tarihli ve 2329 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 169. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…yazılı miktardan az...” ve “...olamaz. ibarelerinin sürerek iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,
3

E.2018/118 

 

Birleşeni

E.2020/100

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
4

E.2020/73

22/7/2020 tarihli ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

A. 2. maddesiyle 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 28. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, taraflardan birinin talebi…” ibaresinin “…yahut yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, ilgilinin talebi…” şeklinde değiştirilmesinde bulunan “…kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin…” ibaresinin,

B. 59. maddesiyle 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a eklenen 73/A maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…dava şartıdır.” ibaresinin,

İptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
5

E.2023/71

26/1/2023 tarihli ve 7435 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. maddesiyle 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 44. maddesinin (b) bendinde yer alan “...dörtte birinin...” ibaresinin “...beşte ikisinin...” şeklinde değiştirilmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
6

E.2023/132 

Patnos Ağır Ceza Mahkemesi

 

Birleşeni

E.2023/133

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinin 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun’un 85. maddesiyle değiştirilen (6) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

 

Esas

İtiraz Başvurusu

 
7

E.2023/81 

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi

 

Birleşeni

E.2023/114

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç (*)
1

E.2023/158 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi

27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu’nun 27. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

 

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

2

E.2023/159 

Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin

 (İş Mahkemesi sıfatıyla)

9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesinin (13) numaralı fıkrasının;

A.  (ç) bendinin birinci cümlesinin,

B.  (d) bendinin üçüncü cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

 

İlk

İtiraz

Başvurusu

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

3

E.2023/160 

Çorum Tüketici Mahkemesi

7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen 18/A maddesinin (11) numaralı fıkrasının;

A. Birinci cümlesinin “...bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.” bölümünün,

B. İkinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

 

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

4

E.2023/161 

Gebze 6. Asliye Ceza Mahkemesi

18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 55. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi. 

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

5

E.2023/162 

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan;

A. “...veya dışında...” ibaresinin,

B. “...mevzuat veya talimatlarla yasaklanan...” ibaresinin “…veya dışında…” ibaresi yönünden,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.