yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

24.6.2022 (Gündem)

28.6.2022 (Ek Gündem)

30.6.2022 4.7.2022

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2022/84 

Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 184. maddesiyle eklenen geçici 29. maddede yer alan “...nden emekliye ayrılmış olanlar…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

 

- E.2018/117 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, 

2

E.2018/137 

 

Birleşeni

E.2021/106

 

(7333 sayılı Kanun’un dava konusu 11., 20. ve 23. maddelerine ilişkin davalar birleştirilmiştir)

25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

Esas

İptal Davası

 
3

E.2021/20

Bursa 2. İdare Mahkemesi

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin (b) bendine 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen sekizinci paragrafta yer alan “… veya parselasyon planları…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
4

E.2021/127 

Çanakkale İcra Hukuk Mahkemesi

 

Birleşenleri

E.2022/2

E.2022/23

E.2022/24

E.2022/26

 

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

 

Esas

İtiraz

Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2022/85

22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

İlk

İptal

Davası

- Esasının incelenmesine,

 

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

2

E.2022/87 

Erzurum 2. İdare Mahkemesi

 

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle eklenen 53/A maddesinin ikinci fıkrasının;

A. (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “Soruşturmayı yapanın…” ve “…verdiği…” ibarelerinin,

B. (c) bendinde yer alan “…gerek görürse,…” ve “…tekrar…” ibareleri ile “…isteyebilir.” ibaresindeki “…yebili…” hecesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

3

E.2022/86 

İstanbul 8. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

     İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.