yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

22.11.2022 (Gündem)

23.11.2022 (Ek Gündem)

30.11.2022 2.12.2022

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2022/135 

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “ön alım hakkından kaynaklanan davalar” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Esasının incelenmesine,

2

E.2022/136 

Adana Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafına 18/7/2021 tarihli ve 7333 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle eklenen “veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Esasının incelenmesine,

3

E.2022/141 

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun’un 32. maddesiyle değiştirilen 19. maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinin “...yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz.” bölümü ile ikinci cümlesinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5015 sayılı Kanun’un 7164 sayılı Kanun’un 32. maddesiyle değiştirilen 19. maddesinin beşinci fıkrasının;

A.  Birinci cümlesinin “...yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz.” bölümünün esasının incelenmesine,

B.  İkinci cümlesinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümleye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

4

E.2022/137 

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…sanık dışındaki kişiler tarafından…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

5

E.2022/143 

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi

 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin;

A. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…hükmü veren” ibaresinin,

B. (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

 iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

      İtiraz başvurusunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE

6

E.2022/138

 

 

10/10/2022 tarihli ve (110) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. Bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Esasının incelenmesine, 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

7

E.2022/139

18/10/2022 tarihli ve (111) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 349. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

2. 2. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Esasının incelenmesine, 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

8

E.2022/140 

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 280. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “...(g)...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Esasının incelenmesine,

9

E.2022/142 

Ankara 14. İdare Mahkemesi

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

3568 sayılı Kanun’un 50. maddesinin ikinci fıkrasının;

A. İkinci cümlesinde yer alan “…Resmi Gazete'de yayımlanır.” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. İkinci cümlesinin kalan kısmının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan maddenin birinci fıkrasının (k) bendi yönünden yapılmasına,

10

 

E.2018/83

7/2/2018 tarihli ve 7089 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. maddesinin ve ekli (3) sayılı listenin,

C. 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ve ekli (5) sayılı listenin,

Ç. 6. maddesinin ve ekli (7) sayılı listenin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 

11

E.2019/17

12/12/2018 tarihli ve (23) numaralı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 6. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,

B. 8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

C. 10. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

Ç. 11. maddesinin (4) numaralı fıkrasıyla 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (II) SAYILI CETVEL'in “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümüne ilave edilen “50) Türkiye Uzay Ajansı” satırının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
12

E.2020/7

21/11/2019 tarihli ve (52) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 3. maddesiyle 12/12/2018 tarihli ve (23) numaralı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 9/A maddesinin,

B. 6. maddesinin,

C. Geçici 1. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
13

E.2020/4

6/11/2019 tarihli ve (49) numaralı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün,

B.1. 11. maddesinin,

2. 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

3.14. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

4. 18. maddesinin;

a. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

b. (2) numaralı fıkrasının,

  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
14

E.2019/38

4/2/2019 tarihli ve (30) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
15

E.2020/59

11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

 

Esas

İptal

Davası

 
16

E.2022/73 

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 21. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
17

E.2022/103 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun 16. maddesinin ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
18

E.2022/122 

Erzurum 1. İdare Mahkemesi

31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 43. maddesinin 24/6/2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…kınama (…) cezaları hariç…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2022/144 

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;

A. 231. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

B. 273. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

5271 sayılı Kanunu’nun;

A. 231. maddesinin (1) numaralı fıkrasının esasının incelenmesine,

B. 273. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1. Birinci cümlesinde yer alan “…hükmün açıklanmasından itibaren…” ibaresinin esasının incelenmesine,

2. Kalan kısmının iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

2

E.2022/145 

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;

A. 247. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

B. 248. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

3

E.2022/146 

İstanbul 7. Vergi Mahkemesi

 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle eklenen 160/A maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin “…vergi dairesinin mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ilişkin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayı ile mükellefiyet kaydı terkin edilir…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

4

E.2022/147

Edremit 4. Asliye Ceza Mahkemesi

 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un;

A. 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 250. maddesinin (12) numaralı fıkrasında yer alan “…yaş küçüklüğü…” ibaresinin,

B. 24. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 251. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “…yaş küçüklüğü…” ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

5

E.2022/148

Ankara 11. İdare Mahkemesi

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Kanun’un;

A. 22. maddesiyle 10. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının on üçüncü cümlesinin,

B. 23. maddesiyle eklenen 10/A maddesinin (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,     

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

7075 sayılı Kanun’un 7145 sayılı Kanun’un;

A.  22. maddesiyle 10. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının on üçüncü cümlesinin esasının incelenmesine,

B. 23. maddesiyle eklenen 10/A maddesinin (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümleye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

6

E.2022/149

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.