yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

30.12.2022 (Gündem)
4.1.2023 (Ek Gündem)

5.1.2023 9.1.2023

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2020/48

 

 

7/4/2020 tarihli ve (58) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

 
2

E.2020/30

 

Birleşeni

E.2020/63

6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

 

Esas

İptal

 

 
3

E.2022/72

 İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 250. maddesinin (8) numaralı fıkrasına 8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle eklenen üçüncü cümlede yer alan “…objektif…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
4

E.2022/117

 Kayseri 5. Asliye Ceza Mahkemesi

 

Birleşenleri

E.2022/119

E.2022/153

 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun;

A. 86. maddesine 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen (2) numaralı fıkraya 12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin,

B. 106. maddesinin (1) numaralı fıkrasına 7406 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2023/1

Danıştay Altıncı Dairesi

8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle eklenen ek 2. maddenin üçüncü fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

     Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2023/2

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesine 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen (2) numaralı fıkraya 12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

   Esasının incelenmesine,

 

E.2022/117 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

3

E.2023/4 

İstanbul 12. Aile Mahkemesi

25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 19/10/2017 tarihli ve 7039 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle eklenen geçici 10. maddenin (1) numaralı fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce...” ve “...bu maddenin yürürlüğünü izleyen beş yıl içinde...” ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

    Esasının incelenmesine, 

 

E.2023/3 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

4

E.2023/3 

İstanbul 12. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 314. maddesinin dördüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

    Esasının incelenmesine,

5

E.2023/5 

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. idari Dava Dairesi

A. 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

B. 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul edilmesine Dair Kanun’un 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

A. 682 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasına ilişkin itiraz başvurusunun  yetkisizlik nedeniyle REDDİNE, 

B. 7068 sayılı Kanun’un 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasının esasının incelenmesine, 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.