yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
28.06.2018 05.07.2018 09.07.2018

 

Gündem ve Sonuçları*

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

Sonuç

1.        

E.2018/103

Kocaeli 1. Vergi

Mahkemesi

15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 76. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “...2/8/2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi

İlk

İtiraz

6728 sayılı Kanun’un 76. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “...2/8/2013tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere...” ibaresinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin Kanun’un 56. maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendiyle 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (j) bendinin birinci paragrafı ve ikinci paragrafının birinci cümlesi yönünden sınırlı olarak yapılmasına,

2.        

E.2018/104

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa

Milletvekili

Özgür ZEL, Sakarya

Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 126 milletvekili

19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A.  2.  maddesiyle 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2.  maddesinin birinci fıkrasının  (r)  bendine eklenen ibarede yer alan “...uygun görülenleri...” ibaresinin,

B.  7. maddesiyle 6200 sayılı Kanun’a eklenen;

1. Ek 9. maddenin;

a. Üçüncü fıkrasında yer alan

“...ya da maliklerin muvafakati aranmaksızın zorunlu...” ibaresinin,

b. Dördüncü fıkrasının,

c. Beşinci fıkrasında yer alan

“...hak sahiplerinin iznine tabi değildir...” ibaresinin,

ç. Yedinci fıkrasında yer alan “...şahsen tebliğ edilmiş sayılır...” ibaresinin,

d.  Sekizinci fıkrasında yer alan “...üçer aylık vadeli...” ve “...malikin iznine tabi olmaksızın...” ibarelerinin,

e. Onbeşinci fıkrasında yer alan “...veya bu madde kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir...” ibaresinin,

2. Ek 10. maddenin ikinci fıkrasının,

3. Ek 11. maddenin ikinci fıkrasının,

4. Ek 12. maddenin üçüncü fıkrasının,

C.  8.  maddesiyle 6200 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “...son verilebilir...” ibaresinin,

Ç.  10.  maddesiyle 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 9. maddesinin yedinci fıkrasının değiştirilen yedinci cümlesinin,

D.  11.  Maddesiyle 6831 sayılı Kanun’un değiştirilen 18. maddesinin birinci fıkrasının “...odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, balık üretmek üzere tesis kurulmasına ve göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı kurulmasına Orman Genel Müdürlüğünce bedeli alınarak yirmidokuz yıla kadar...”  bölümünün,

E.  12.  maddesiyle değiştirilen 6831 sayılı Kanun’un 30. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...dikili ağaç da dâhil...” ibaresi ile üçüncü fıkrasının,

F.   13. maddesiyle 6831 sayılı Kanun’un 40.  maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

G.  15.  maddesiyle  değiştirilen  6831  sayılı  Kanun’un  72. maddesinin birinci cümlesinin,

Ğ.  17.  maddesiyle 6831 sayılı Kanun’a eklenen ek 16. maddenin;

1. Birinci fıkrasının,

2. Üçüncü fıkrasında yer alan “...bir hafta...” ve “...bir ay...” ibarelerinin,

3. Dördüncü fıkrasında yer alan

“...üçüncü fıkra hükümleri...” ibaresinin,

H.  22.  maddesiyle 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme,  Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun’un 4. maddesine eklenen fıkranın “...Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketi tarafından kesinti yapılarak...” bölümünün,

I. 26. maddesiyle 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10.  maddesinin değiştirilen sekizinci fıkrasının “...idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen bedelden az olması durumunda hâkim tarafından tespit edilen bedel, fazla olması durumunda idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedel, peşin ve nakit olarak hak sahibi adına,  kalanı ise bedele ilişkin kararın kesinleşmesine  kadar  üçer  aylık  vadeli  hesapta nemalandırılmak ve kesinleşen karara göre hak sahibine verilmek üzere...” bölümünün,

İ. 27. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un 11. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen  (ı)  bendinde yer alan “...arazi bedelinin yarısını geçmemek ve...” ibaresinin,

J. 28. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un 25. maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilen üçüncü cümlesinin “...bu süre Bakanlar Kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl süre ile uzatılabilir...” bölümünün,

K.  34.  maddesiyle 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a eklenen ek 1. maddede yer alan “...dört katına kadar...” ve “...sözlü ve...” ibarelerinin,

L.  35.  maddesiyle 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 4. maddesine eklenen onüçüncü fıkranın dördüncü cümlesinin,

M.  46.  maddesiyle  8/3/2011 tarihli  ve  6172  sayılı  Sulama Birlikleri Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (j) bendinin

“...sulama birliklerince su kullanım hizmet bedellerinin belirlenmesinde asgari değer olarak alınan ve Bakan tarafından onaylanan tarifeyi,...” bölümünün,

N.  47.  maddesiyle 6172 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 9. maddesinin,

O.   48. maddesiyle 6172 sayılı Kanun’un değiştirilen 12. maddesinin  (1)  numaralı fıkrasında yer alan “Başkan tarafından;...” ibaresinin,

Ö.  50.  maddesiyle değiştirilen 6172 sayılı Kanun’un 20. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının,

P. 51. maddesiyle 6172 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin;

1.  (2) numaralı fıkrasında yer alan

“...DSİ’nin belirlediği...” ibaresinin,

2. (7) numaralı fıkrasında yer alan

“Birliğe Bakan tarafından görevlendirilen kamu personeli Başkan...” ibaresinin,

3. (8) numaralı fıkrasının “...DSİ’nin gerekli görmesi halinde Bakan onayıyla bu birliklerden birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilir...” bölümünün,

R.    52.  maddesiyle 6172 sayıla Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin;

1. (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

2. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

3. (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

4. (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

S. 53. maddesiyle 6172 sayılı Kanun’un,

1. 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Birlik meclisince kabul edilen” ibaresi ile 11. maddesinin ikinci fıkrasının  (c) bendinde yer alan  “Birlik meclisi kararı”  ibaresinin madde metninden çıkarılmasının,

2. 14. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 4., 5., 6., 7., 8.,

13., 17. ve 19. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

3.        

E.2018/105

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya

Milletvekili Engin

ÖZKOÇ ile birlikte

126 milletvekili

9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 5. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 77. maddenin birinci cümlesinin,

B. 7. maddesiyle 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim

Kurumları Teşkilatı Kanunu’na eklenen;

1. Ek 179. maddenin ikinci fıkrasının;

a.   (a)   bendinin “Selçuk Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,  Selçuk Üniversitesine bağlı Mimarlık Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe  bağlanan  Mimarlık  ve  Tasarım  Fakültesi,...” bölümünün,

b. (b) bendinin,

2. Ek 180 maddenin ikinci fıkrasının;

a. (a) bendinin “Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültesinden, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Kütahya Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturularak Rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Fakültesinden,...” bölümünün,

b. (b) bendinin “Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek   Yüksekokulu  ile  Simav  Sağlık  Hizmetleri  Meslek Yüksekokulundan,...” bölümünün,

c. (c) bendinin,

3. Ek 181. maddenin ikinci fıkrasının;

a.  (a)  bendinin “İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Su Ürünleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden,...” bölümünün,

b. (b) ve (c) bentlerinin,

4. Ek 182. maddenin ikinci fıkrasının;

a.  (a)  bendinin “İstanbul Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi,  Orman Fakültesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi...” bölümünün,

b.  (b)  bendinin İstanbul Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,  Ormancılık

Meslek Yüksekokulu, Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulunun

adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Veterinerlik Meslek Yüksekokulu,  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu...” bölümünün,

c.  (c)  bendinin “İstanbul Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Adli Tıp Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü,  Nörolojik Bilimler Enstitüsü,  Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü...” bölümünün,

5. Ek 183. maddenin ikinci fıkrasının;

a. (a) bendinin,

b.   (b)   bendinin “Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu,  Tapu Kadastro Yüksekokulu,  Türk Müziği Devlet Konservatuvarı...” bölümünün,

c. (c) bendinin, 6. Ek 184. maddenin ikinci fıkrasının;

a. (a) bendinin “Sakarya Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri ile Teknoloji fakültelerinin adları ve bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Söğütlü’de Spor Bilimleri Fakültesi ve

Arifiye’de Teknoloji Fakültesinden,  Sakarya Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sapanca’da Turizm Fakültesinden...” bölümünün,

b. (b) bendinin,

c. (c) bendinin “Sakarya Üniversitesine bağlı Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu ile Sakarya Meslek Yüksekokulunun adları ve bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu ile Adapazarı Meslek Yüksekokulundan;

Sakarya Üniversitesine bağlı Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu ile Geyve Meslek Yüksekokulunun birleştirilerek bağlantısının değiştirilmesiyle Rektörlüğe bağlanan Geyve Meslek

Yüksekokulundan;  Sakarya Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Akyazı Meslek Yüksekokulu, Arifiye Meslek Yüksekokulu, Ferizli Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu,  Karasu Meslek Yüksekokulu,  Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu,  Pamukova Meslek Yüksekokulu,  Sapanca Meslek Yüksekokulu ve Kocaali Meslek Yüksekokulu...” bölümünün,

7. Ek 185. maddenin ikinci fıkrasının;

a.   (a)   bendinin “Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gemi İnşaatı ve Deniz

Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden...” bölümünün,

b. (b) bendinin,

8. Ek 187. maddenin ikinci fıkrasının;

a. (a) bendinin “Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Teknoloji Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Teknoloji Fakültesinden, Mersin Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin bağlantısı değiştirilerek  Rektörlüğe bağlanan  Havacılık  ve  Uzay  Bilimleri  Fakültesinden,...” bölümünün,

b. (b) ve (c) bentlerinin,

9. Ek 188. maddenin ikinci fırkasının;

a.  (a)  bendinin “Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi,  Güzel Sanatlar Fakültesi,  İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi,  Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Beden

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan

Spor Bilimleri Fakültesi...” bölümünün,

b. (b), (c) ve (ç) bentlerinin,

10. Ek 189. maddenin ikinci fıkrasının;

a.   (a)   bendinin “Erciyes Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan

Uygulamalı Bilimler Fakültesi,...”bölümünün,

b.  (b)  bendinin “Erciyes Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bünyan Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu,  Pınarbaşı Meslek  Yüksekokulu,    Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu,  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,  Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Yahyalı Meslek Yüksekokulu ile Erciyes Üniversitesine bağlı Kayseri Meslek Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan Meslek Yüksekokulu...” bölümünün,

11. Ek 190. maddenin ikinci fıkrasının;

a.  (a)  bendinin “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı  Elbistan  Teknoloji  Fakültesinin  adı  ile  bağlantısının değiştirilmesi  ile  oluşturularak  Rektörlüğe  bağlanan  Elbistan Mühendislik Fakültesi,...” bölümünün,

b. (b) bendinin,

12.  Ek 193.  maddenin ikinci fıkrasının  (a),  (b)  ve  (c) bentlerinin,

13. Ek 194. maddenin ikinci fıkrasının;

a.  (a)  bendinin

“Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinden...” bölümünün,

b.  (b)  bendinin “Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu,  Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler

Yüksekokulu...”bölümünün,

c. (c) bendinin,

14. Ek 195. maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) betlerinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

4.        

E.2018/106

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya

Milletvekili Engin

ÖZKOÇ ile birlikte

127 milletvekili

16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

A.  3.  maddesiyle 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’nun ek 1. maddesinin değiştirilen üçüncü fıkrasının,

B. 4. maddesiyle 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 11. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

5.        

E.2017/20

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Ankara Milletvekili

Levent GÖK,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL ile birlikte 121 milletvekili

Birleşenleri

E.2018/4

E.2018/29

A. 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun;

1. 3. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,

2.

4. maddesinin;

a. (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

b. (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

3. 10. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

4.  12.  maddesinin, 15/8/2017  tarihli  ve  694  sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname’nin  176.  maddesiyle  değiştirilen   (6) numaralı  fıkrasının  birinci  cümlesinde  yer  alan “...uzmanlık dalında...” ibaresinin,

B.  12/1/2011  tarihli  ve  6100  sayılı  Hukuk  Muhakemeleri Kanunu’nun;

1.  266.  maddesinin    (1)  numaralı  fıkrasına,  6754  sayılı Kanun’un 49. maddesiyle eklenen üçüncü cümlenin,

2.  6754  sayılı  Kanun’un  50.  maddesiyle  değiştirilen  268. maddesinin,  694  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname’nin  161. maddesiyle değiştirilen  (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...uzmanlık dalında...” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

6.        

E.2017/144

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Ankara Milletvekili

Levent GÖK,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL ile birlikte 121 milletvekili

Birleşeni

E.2017/157

18/6/2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun’un;

A. 6. maddesinin,

B. 7. maddesinin,

C.  Geçici 1.  maddesinin  (2)  numaralı fıkrasında yer alan “...orman vasıflılar da dâhil olmak üzere...” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

7.        

E.2017/170

Gaziantep 17. Asliye

Ceza Mahkemesi

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a, 5/4/2012 tarihli ve 6291 sayılı  Kanun’un  1.  maddesiyle  eklenen  105/A  maddesinin  (8) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

8.        

E.2018/15

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 125 milletvekili

6/12/2017 tarihli ve 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7.  maddesiyle 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a eklenen geçici  4. maddenin;

A.  İkinci fıkrasında yer alan “...Sağlık Bakanlığının daveti üzerine...”ibaresinin,

B.  Üçüncü fıkrasının “Bu yönetmelikler Sağlık Bakanlığının uygun görüşüyle seçimden itibaren iki ay içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulur.” biçimindeki ikinci cümlesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

9.        

E.2018/100

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya

Milletvekili Engin

ÖZKOÇ ile birlikte

127 milletvekili

10/5/2018 tarih ve 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu’nun tamamının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

10.    

E.2018/7

Türkiye Büyük Millet

Meclisi üyeleri

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya

Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 127 milletvekili

28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer

Bazı Kanunlarda Değişlik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A.   47.   maddesiyle 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 9. maddesine eklenen fıkraların,

B. 58. maddesiyle 29.6.2001 tarihli 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. maddesine eklenen beşinci fıkranın,

C.   71.   maddesiyle 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen geçici 29. maddenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

*İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.