yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
04.12.2018 06.12.2018 07.12.2018

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

Sonuç

1.

E.2018/149

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134 milletvekili

13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (17) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 1. maddesinin birinci fıkrasının;

1. (c) bendiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin başlığı ile birlikte değiştirilen 263. maddesinin,

2. (d) bendiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Sekizinci Bölümüne eklenen geçici 1. maddenin (2) numaralı fıkrasının “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İl Dernekler Müdürü kadrosunda bulunanların görevleri sona erer...” bölümünün,

3. (g) bendiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 504. maddesine eklenen (4) numaralı fıkranın,

B. 3. maddesinin birinci fıkrasının;

1. (b) bendiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (3) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

a. 3. maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan “...en az üç yıl...” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının,

b. 3. maddesine eklenen (7) numaralı fıkranın,

2. (c) bendiyle (3) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6. maddesine (5) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (6) numaralı fıkranın,

C. 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Onbeşinci Bölümünün sonuna eklenen geçici 1. maddenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk İptal

- Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2.

E.2018/150

Danıştay Onikinci

Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6. maddesinin, 10/6/1994 tarihli ve 4001 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değiştirilen (5) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk İtiraz

- Esasa geçilmesine,

3.

E.2018/151

Hatay 6. Asliye

Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 59. maddesiyle değiştirilen 103. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

A. 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle yeniden düzenlenen ikinci cümlesinin,

B. 6763 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen üçüncü cümlesinin,

C. Dördüncü cümlesinin, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk İtiraz

5237 sayılı Kanun’un 6545 sayılı Kanun’un 59. maddesiyle değiştirilen 103. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

A. 6763 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle yeniden düzenlenen ikinci cümlesinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin (a) bendinde yer alan “On beş yaşını tamamlamamış...” ibaresi yönünden yapılmasına,

B. 1. 6763 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen üçüncü cümlesinin,

2. Dördüncü cümlesinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu cümlelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

4.

E.2018/152

İzmir 1. Fikrî ve

Sınaî Haklar Ceza

Mahkemesi

3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun;

A. 3. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının

"Bilirkişi...hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz." bölümünün,

2. (6) numaralı fıkrasının,

B. 10. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

C. 12. maddesinin, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 176. maddesiyle yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan (6) numaralı fıkrasının,

Ç. 37. maddesiyle 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Kanun’un 63. maddesinin ikinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere eklenen (e) bendinin,

D. 42. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanun’un 63 maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin,

E. 43. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 64. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 140. maddesiyle yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan ikinci cümlesinin, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk İtiraz

6754 sayılı Kanun’un,

A. 3. maddesinin (2) ve (6) numaralı fıkralarının esasının incelenmesine,

B. 10. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

C. 12. maddesinin (6) numaralı fıkrasının;

1. Birinci cümlesinde yer alan “...uzmanlık dalında...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ve 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

2. Kalan bölümünün esasının incelenmesine,

Ç. 37. maddesiyle 2802 sayılı Kanun’un 63. maddesinin ikinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere eklenen (e) bendinin esasının incelenmesine,

D. 42. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 63. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen üçüncü cümlenin esasının incelenmesine,

E. 43. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 64. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının esasının incelenmesine,

5.

E.2016/159

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Ankara Milletvekili

Levent GÖK,

Manisa

Milletvekili

Özgür ÖZEL ile birlikte 131 milletvekili

17.6.2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’nun;

A-1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “...ve yurtlar gibi tesisler...” ve “...yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek,...” ibarelerinin,

B-2. maddesinin;

1-(1) numaralı fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “...ve eğitim alan...” ibaresinin,

2-(1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “ Eğitim kurumlarında eğitmenlik, okutmanlık, danışmanlık ve akademisyenlik gibi görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek amacıyla;...”ibaresinin,

3-(2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...yapabileceği gibi tüzel veya gerçek kişilerle ortak olarak da...” ibaresi ile üçüncü cümlesinde yer alan “...veya şirketler devralarak...”ibaresinin,

4-(3) numaralı fıkrasının,

C-3. maddesinin;

1-(3) numaralı fıkrasının,

2-(6) numaralı fıkrasında yer alan “...beş asil ve beş yedek...” ibaresinin,

D-4. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

E-5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...devralabilir ve bunlara ortak olabilir” ibaresinin,

F-Geçici 1. maddesinin;

1-(2) numaralı fıkrasının,

2-(4) numaralı fıkrasında yer alan “...Milli Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü yurt dışında kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu kararı ile bedelsiz olarak Türkiye Maarif Vakfına devredilir.” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas İptal

 

6.

E.2017/180

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa

Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya

Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 125 milletvekili

19.10.2017 tarihli ve 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 6. Maddesiyle 25.4.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 22. maddesinin ikinci fıkrasına “dış temsilciliklere” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “ il ve ilçe müftülüklerine” ibaresinin,

B. 11. maddesiyle değiştirilen 5490 sayılı Kanun’un 45. maddesinin birinci fıkrasında yer “...kimlik verilerini...” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas İptal

 

7.

E.2018/67

Zonguldak İdare

Mahkemesi

31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 19. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas İtiraz

 

8.

E.2018/153

Erzurum 1. Asliye

Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 292. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk İtiraz

5237 sayılı Kanun’un 292. maddesinin (1) numaralı fıkrasının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “...ceza infaz kurumundan...” ve “...hükümlü...” ibareleriyle sınırlı olarak yapılmasına,