yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
29.08.2018 06.09.2018 07.09.2018

1-İptal ve İtiraz Başvuruları

Gündem ve Sonuçları

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

Sonuç

1.        

E.2018/109

Danıştay Onüçüncü Dairesi

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun, 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle değiştirilen 19. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin iptaline karar verilmesi talebi

İlk

İtiraz

-İtiraz başvurusunun,  6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un

40.  maddesinin  (4)  numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE

2.        

E.2018/110

Danıştay Onikinci

Dairesi

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...meslekten çıkarılma,...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

-Esasa geçilmesine

3.        

E.2016/159

İstanbul

Milletvekili

Engin ALTAY, Ankara

Milletvekili Levent GÖK,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL ile birlikte

131 milletvekili

17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’nun;

A.

1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan  “...ve  yurtlar  gibi tesisler...” ve “...yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek,...” ibarelerinin,

B. 2. maddesinin;

1.  (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “... ve eğitim alan...” ibaresinin,

2. (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “

Eğitim kurumlarında eğitmenlik,   okutmanlık,   danışmanlık   ve   akademisyenlik   gibi   görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek amacıyla;...” ibaresinin,

3. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...yapabileceği gibi tüzel veya  gerçek  kişilerle  ortak  olarak  da...” ibaresi  ile  üçüncü cümlesinde yer alan “...veya şirketler devralarak...” ibaresinin,

4. (3) numaralı fıkrasının,

C. 3. maddesinin;

1-(3) numaralı fıkrasının,

2-(6)  numaralı fıkrasında yer alan “...beş asil ve beş yedek...” ibaresinin,

Ç. 4. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

D. 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...devralabilir ve bunlara ortak olabilir” ibaresinin,

E. Geçici 1. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının,

2. (4) numaralı fıkrasında yer alan “...Milli Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü yurt dışında kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu kararı ile bedelsiz olarak Türkiye Maarif Vakfına devredilir.” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

-Görüşülmesi ertelendi.

4.        

E.2017/158

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY, Ankara

Milletvekili Levent GÖK,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL ile birlikte

116 milletvekili

20/7/2017 tarihli  ve  7035  sayılı  Bölge  Adliye  ve  Bölge  İdare Mahkemelerinin  İşleyişinde  Ortaya  Çıkan  Sorunların  Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A.  3.  maddesiyle 6/1/1982 tarihli  ve  2576  sayılı  Bölge  İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri  Hakkında  Kanun’un  3/D  maddesine  eklenen

“Gelen işlerin yoğunluğu ve  niteliği  dikkate  alınarak  bölge  idare  mahkemesi  daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.” biçimindeki (3) numaralı fıkranın,

B. 12. maddesiyle 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile  Bölge  Adliye  Mahkemelerinin  Kuruluş,  Görev  ve Yetkileri  Hakkında  Kanun’un  35.  maddesine  eklenen “Gelen  işlerin yoğunluğu  ve  niteliği  dikkate  alınarak  bölge  adliye  mahkemeleri  ceza  ve hukuk  daireleri  arasındaki  iş  bölümü,  Hâkimler  ve  Savcılar  Kurulu tarafından belirlenir.” biçimindeki dördüncü fıkranın,

C. 26. maddesiyle 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Kurulu Kanunu’nun 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen

“Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümü ile ilk derece mahkemeleri arasındaki iş dağılımını karara bağlamak.” biçimindeki (c) bendinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

5.        

E.2017/163

Bolu 1. Asliye Hukuk

Mahkemesi

18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun;

A. 16/11/1989 tarihli ve 3588 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen 109. maddesinin,

1. Birinci fıkrasının;

a. 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 347. maddesiyle değiştirilen birinci cümlesinin,

b. İkinci cümlesinin,

2. İkinci fıkrasının,

B. 111. maddesinin;

1. 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 348. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının,

2. İkinci fıkrasının, iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

 

2-Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları

 

Sıra No

Esas Sayısı

Parti Adı

1

E.2015/53 (SPMD)

Saadet Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

2

E.2016/36 (SPMD)

Bağımsız Türkiye Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

3

E.2015/45 (SPMD)

Hür Dava Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu