Araştırma ve İçtihat Birimi (Ar-İç)

Yapısı ve Görevleri

Birimin görev ve yetkileri, İçtüzük Birinci Kısım, Birinci Bölüm Madde 3 ve Madde 26'da düzenlenmiş olup ilgili kısımlar aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 3 - (1) Bu Içtüzük uygulamasında;

  • a) Araştırma ve İçtihat Birimi (Ar-İç): Mahkeme ka­rarlarını izleyerek içtihadın geliştirilmesi ve tanıtımı için çalışmalar yapmak, içtihat farklılıklarının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak ve bu amaçlarla istatistik­ler ve araştırma raporları hazırlamakla görevli birimi ifade eder.

MADDE 26 - (1) Bir başraportörün gözetiminde ye­terli sayıda raportör, raportör yardımcısı ve personelden oluşan Araştırma ve İçtihat Birimi oluşturulur.

                       (2) Araştırma ve İçtihat Biriminin görevleri şunlardır.

  • a) Rapor ve karar taslaklarını, Genel Kurulda ve Bölümlerde görüşülmesinden önce içtihat uyumluluğu ve gelişimi ile hukuk dili ve yazım kuralları yönünden inceleyerek gerekli gördüğünde ilgili rapor ya da karar taslağı ile birlikte Genel Kurul ya da Bölüme sunulmak üzere, bunların Birime ulaştırılmasından itibaren bir hafta içinde görüş hazırlamak.
  • b) Komisyonlar veya Bölümlerce kabul edilen karar­lar arasında içtihat uyuşmazlığını tespit ettiği takdirde durumu, bir rapor ile ilgili Bölüm Başkanının ve Başkanın dikkatine sunmak.
  • c) Başkan ya da Başkanvekillerinin talebi üzerine, rapor ve kararların hazırlanmasına yönelik araştırma ve inceleme raporları hazırlamak ve bunları tüm üye, raportör ve raportör yardımcılarının yararlanmasına sunmak.
  • ç) Genel Kurul, Bölümler ve Komisyonlarca verilen ve içtihat açısından önem arz eden kararları takip ede­rek, bu konuda Mahkeme birimlerinde görev yapanla­rın bilgilendirilmesi için dokümanlar hazırlamak ve ge­rekli çalişmaları yapmak.
  • d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile diğer ulus­lararası yargı organları ve diğer yüksek mahkemelerin içtihatlarını takip etmek, Mahkeme içtihadı açısından önemli görülen konularda bilgi notları hazırlamak.
  • e) Her yıl yayımlanmak üzere Genel Kurul, Bölümler veya Komisyonlar tarafından verilen ilkesel nitelikteki ve önemli kararları tespit etmek.