yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

25.5.2022 (Gündem)

30.5.2022 (Ek Gündem)

1.6.2022 2.6.2022

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2022/63 

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen geçici 34. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan fıkranın birinci cümlesinde yer alan “...infaz...” ibaresi yönünden yapılmasına,

 

E.2022/59 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

2

E.2022/64 

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen geçici 34. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE

3

E.2022/66 

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi

 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 276. maddesiyle değiştirilen 359. maddesine 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen beşinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

   İtiraz konusu kuralın Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE

4

E.2022/65 

Mardin 1. İdare Mahkemesi

 

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

 Esasının incelenmesine,

 

5

E.2022/67 

Antalya 2. İdare Mahkemesi

 

16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

351 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının;

A. 1. Birinci cümlesinde yer alan “...birinci defada…” ve “…bir seneliği,…” ibarelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Birinci cümlesinin kalan kısmının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin kalan kısımda yer alan “…tekrarında ise tamamı…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B. İkinci cümlesinin esasının incelenmesine, 

6

E.2022/2 (Siyasi Parti-İhtar)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Parti Tüzüğünün 19. ve 25. maddelerinde yapılan değişikliklerin 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun hale getirilmesi için yapılan uyarıya rağmen Kanun’a aykırılığın giderilmediği gerekçesiyle, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için aynı Kanun’un 104. maddesi uyarınca Halkın Kurtuluş Partisine ihtar kararı verilmesi talebi.

 

(Siyasi Parti-İhtar)

 
7

E.2021/85

 

 

29/6/2021 tarihli ve (74) numaralı Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün,

B. 1.  2. maddesinin;

a. (1) numaralı fıkrasının,

b. (2) numaralı fıkrasında yer alan “...ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından...” ibaresinin,

2. 3. maddesinin,

3. 5. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
8

E.2020/94

13/10/2020 tarihli ve (68) numaralı Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (e) bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
9

E.2020/97 

Van 1. İdare Mahkemesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının bentleri bağlayan hükmü ile (a) bendinin iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 

10

 

E.2021/15 

Danıştay Onüçüncü Dairesi

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 

11

E.2022/4 

Manisa 1. İdare Mahkemesi

 

18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun;

A. 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 12. maddesinin üçüncü fıkrasının “…kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.” bölümünün,

B. 19. maddesinde yer alan “…kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli,…” ve “… yönetmelikte gösterilir.” ibarelerinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
12

E.2021/123 

Van 1. İdare Mahkemesi

 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67. maddesinin 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
13

E.2022/13

 

Bandırma Sulh Ceza Hâkimliği

 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanun’un 36. maddesiyle değiştirilen 65. maddesinin sekizinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
14

E.2022/33 

Mardin 1. İdare Mahkemesi

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 6. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun’un 160. maddesiyle eklenen (h) bendinin “mülga 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
15

E.2021/128 

Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

 

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 10. maddesinin;

A. İkinci fıkrasında yer alan “…tamamının…” ve “…geçiş ücreti dahil…” ibarelerinin,

B. Üçüncü fıkrasında yer alan “…Arab Heavy (27.5 API)…” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
16

E.2021/132

 

 

 

4/11/2021 tarihli ve 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesiyle 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 26/9/1990 tarihli ve 3659 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 4. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen birinci cümlesinde yer alan “…8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,…” ve “…yapım ihaleleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,…” ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
17

E.2022/14 

Samsun Vergi Mahkemesi

 

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10/6/1994 tarihli 4001 sayılı Kanunun 12. maddesiyle değiştirilen 27. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen beşinci cümlenin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
18

E.2022/3 

Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 26/3/1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen 112. maddesinin 3/7/2003 tarihli ve 4917 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

 

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
19

E.2022/10 

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

 

Birleşeni

E.2022/40

 

31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 43. maddesinin 24/6/2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezaları hariç…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
20

E.2022/15 

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

 

A. 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 3. maddesinin (I) numaralı fıkrasının (B) bendinin,

B. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
21

E.2022/19

Ankara 11. İdare Mahkemesi

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1.  maddesiyle eklenen ek 10. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “... avukatlık vekalet ücreti...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2022/68

28/3/2022 tarihli ve (96) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

İlk

İptal

Davası

Esasının incelenmesine,

 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

2

E.2022/69

28/3/2022 tarihli ve (97) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

Esasının incelenmesine,

 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

3

E.2022/70

24/3/2022 tarihli ve 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. maddesiyle 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. maddesinin (12) numaralı fıkrasına eklenen beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu cümlelerin (7392 sayılı Kanun’un 19. maddesi uyarınca bu cümleler 6 ay sonra yürürlüğe gireceğinden 6502 sayılı Kanun metninde yer almamaktadır.) iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

- Esasının incelenmesine,

 

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.