yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
3.6.2020 11.6.2020 12.6.2020

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1 E.2020/46
İstanbul
Milletvekili Engin
ALTAY, Manisa
Milletvekili
Özgür ÖZEL,
Sakarya
Milletvekili Engin
ÖZKOÇ ile
birlikte 136
milletvekili
27/3/2020 tarihli ve (57) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin;
A. 3. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen 679. maddesinin (2)
numaralı fıkrasının,
B. 5. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin
başlığı ile birlikte değiştirilen 681. maddesinin;
1. (1) numaralı fıkrasının;
a. (d) bendinin “…bu bentte sayılan amaçlarla Kurum tarafından
belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya bir defaya
mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın geri ödemeli ve/veya Bakan
onayı ile hibe niteliğinde destekler vermek ve ön ödemede bulunmak;
proje süresi ile sınırlı kalmak kaydı ile proje ikramiyesi vermek.”
bölümünün,
b. (g) bendinin “…bu amaçla Kurum tarafından belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde ödül ve burs vermek,…” bölümünün,
c. (l) bendinin,
2. (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,
C. 6. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin
başlığı ile birlikte değiştirilen 682. maddesinin (2) numaralı fıkrasında
yer alan “Enstitüler ve…” ibaresinin,
Ç. 7. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin
başlığı ile birlikte değiştirilen 683. maddesinin (5) numaralı fıkrasının;
1. (d) bendinde yer alan “…enstitüler,…” ibaresinin,
2. (i) ve (k) bentlerinin,
D. 8. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin
başlığı ile birlikte değiştirilen 684. maddesinin (2) numaralı fıkrasının
(i) bendinin,
E. 10. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin başlığı ile birlikte değiştirilen 686. maddesinin,
F. 11. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 687. maddesine eklenen (6) numaralı fıkranın,
G. 13. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin başlığı ile birlikte değiştirilen 689. maddesinin,
Ğ. 15. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin kırksekizinci bölümüne eklenen geçici 1. maddenin
(1), (2) ve (5) numaralı fıkralarının,
H. 19. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (II) SAYILI CETVEL'in;
1. "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER" bölümünde yer alan
"26) Ulusal Bor Araştırma Enstitisü", "27) Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu" ve "48) Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü"
satırlarının yürürlükten kaldırılmasının,
2. "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER" bölümüne eklenen
"53) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu" satırının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi
talebi.
İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

 

2

E.2020/47
İstanbul
Milletvekili Engin
ALTAY, Manisa
Milletvekili
Özgür ÖZEL,
Sakarya
Milletvekili Engin
ÖZKOÇ ile
birlikte 136
milletvekili

25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun;
A. 3. maddesiyle 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı
Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun’un 10/A maddesine eklenen;
1. Dokuzuncu fıkranın ikinci cümlesinin,
2. Onuncu fıkranın,
B. 6. maddesiyle 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasına
eklenen yedinci cümlede yer alan “…20 yıldan beri sigortalı bulunmak
ve en az 5000…” ibaresinin,
C. 19. maddesiyle 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 1. maddesinin birinci
fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,
Ç. 21. maddesiyle 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler
Kanunu’nun;
1. 23. maddesinin başlığında yer alan “…seçilenlerin…” ibaresinin
“…seçilenler ile üyelerin…” şeklinde değiştirilmesinde bulunan “…ile
üyelerin…” ibaresinin,
2. 23. maddesine eklenen “…, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona
erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul
edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde…”
ibaresinin,
3. 23. maddesinde yer alan “…bildiriminin…” ibaresinin
“…bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin…” şeklinde
değiştirilmesinde bulunan “…ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin…”
ibaresinin,
D. 22. maddesiyle 5253 sayılı Kanun’un 32. maddesine eklenen (s)
bendinin,
E. 24. maddesiyle 5253 sayılı Kanun’a eklenen geçici 1. maddenin,
F. 26. maddesiyle 10/5/2005 tarihli ve 5346
sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un değiştirilen 4. maddesinin;
1. Birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “…üç yıl içinde…”
ibaresinin,
2. Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…27 nci maddesi
uyarınca acele…” ibaresinin,
G. 27. maddesiyle 5346 sayılı Kanun’un 6. maddesine eklenen on
birinci fıkranın,
Ğ. 29. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 80. maddenin
birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…İşsizlik Sigortası
Fonundan…” ibaresinin,
H. 33. maddesiyle 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar
Kanunu’nun 20. maddesine eklenen dördüncü fıkranın,
I. 34. maddesiyle 5737 sayılı Kanun’a eklenen geçici 14. maddenin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi
talebi.

İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

3 E.2018/88
İstanbul
Milletvekili Engin
ALTAY, Manisa
Milletvekili
Özgür ÖZEL,
Sakarya
Milletvekili Engin
ÖZKOÇ ile
birlikte 114
milletvekili
22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un;
A. 4. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun başlığıyla birlikte değiştirilen 23. maddesinin (c)
fıkrasında yer alan “…ek koşullar belirleyebilirler…” ibaresinin,
B. 5. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen
24. maddesinin (d) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…ek koşullar
belirleyebilirler…” ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi
talebi.
Esas İptal

 

4 E.2018/119
İstanbul
Milletvekili Engin
ALTAY, Manisa
Milletvekili
Özgür ÖZEL,
Sakarya
Milletvekili Engin
ÖZKOÇ ile
birlikte 139
milletvekili
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2)
numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline ve
yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
Esas İptal  
5 E.2019/101
Ankara 8. İş
Mahkemesi
8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un;
A. 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun’un 79. maddesiyle
başlığı ile birlikte değiştirilen 3. maddesinin birinci fıkrasının “…ile
yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra
ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri…” bölümünün,
B. 5754 sayılı Kanun’un 79. maddesiyle başlığı ile birlikte
değiştirilen 4. maddesinin birinci fıkrasının mülga üçüncü cümlesinde
yer alan “… yurda kesin dönüş yapılmış olması şartıyla…” ibaresinin,
C. 6. maddesinin;
1. (A) fıkrasının (a) bendinin,
2. 5754 sayılı Kanun’un 79. maddesiyle değiştirilen (B) fıkrasının
16/6/2010 tarihli ve 5997 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen
birinci paragrafının birinci cümlesinin,
iptallerine karar verilmesi talebi.
Esas İtiraz

 

6 E.2018/155
İstanbul
Milletvekili Engin
ALTAY, Manisa
Milletvekili
Özgür ÖZEL,
Sakarya
Milletvekili Engin
ÖZKOÇ ile
birlikte 128
milletvekili
10/10/2018 tarihli ve (19) numaralı Yeni Kurulan Bazı İdarelerin
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere
Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesiyle
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na ekli (I) Sayılı Cetvel'in sonuna eklenen sıraların iptallerine
ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
Esas

İptal

 
7 E.2019/2
Ürgüp Asliye
Ceza Mahkemesi
Birleşenleri
E.2019/15
E.2019/76
A. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86.
maddesinin 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle
değişiklik yapılan (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin,
B. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20. maddesinin (2) numaralı
fıkrasının,
iptallerine karar verilmesi talebi.
Esas İtiraz

 

8
E.2019/74
İzmir 1. Fikrî ve
Sınai Haklar
Ceza Mahkemesi
5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 143. maddesiyle değiştirilen
81. maddesinin on üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
Esas İtiraz

 

9 E.2019/105
İstanbul
Milletvekili Engin
ALTAY, Manisa
Milletvekili
Özgür ÖZEL,
Sakarya
Milletvekili Engin
ÖZKOÇ ile
birlikte 136
milletvekili
12/9/2019 tarihli ve (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin;
A. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen 353. maddesinde yer
alan “…ve yurtdışı…” ibaresinin,
B. 2. maddesiyle (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne
eklenen 371/A maddesinin,
C. 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 666. maddesinin (1) numaralı
fıkrasının (j) bendine eklenen “…ve burslar…” ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi
talebi.
Esas İptal  
10 E.2019/115
Danıştay
Onüçüncü Dairesi
6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun
18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle değiştirilen 50.
maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
Esas İtiraz  

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.