yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
06.04.2018 12.04.2018 13.04.2018

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2018/61

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi
3.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 3. maddesinin (2) numaralı fıkrasının “Ancak, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde birinci fıkra hükmü, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise onanan kısım için bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için birinci fıkra hükmü uygulanır.” biçimindeki son cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

6736 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesinin;

A. “...kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise onanan kısım için bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için birinci fıkra hükmü...” bölümünün, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bölüme ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “...bozma kararı olması hâlinde birinci fıkra hükmü,...” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,
2

E.2018/62

İstanbul Dördüncü İdare Mahkemesi
3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz -Esasa geçilmesine,

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu Sonuç
3 2016/15637 Başvuru; Anayasa Mahkemesi üyesi olan başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğa itirazın bağımsız ve tarafsız hâkim güvencelerine aykırı olan ve kapalı bir sistem içinde faaliyet gösteren sulh ceza hâkimliklerince karara bağlanması, tutukluluğun makul süreyi aşması ve tutukluluk incelemelerinin duruşmasız olarak yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; yapılan bir açıklama nedeniyle masumiyet karinesinin, savcılıktaki ifade alma işlemi ve sulh ceza hâkimliğindeki sorgu sırasında savunma yapma imkânının kısıtlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının; yetkisi olmayan soruşturma mercileri tarafından verilen kararlar uyarınca konutunda ve işyerinde arama yapılması nedeniyle özel hayata saygı ve konut dokunulmazlığı haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden

1) Masumiyet karinesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2) Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

3) Özel hayata saygı ve konut dokunulmazlığı haklarının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

4) Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

5) Tutuklamaya karşı itiraz hakkının etkin olarak kullanılamaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

6) Tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

7) Tutukluluk incelemelerinin hâkim önüne çıkarılmaksızın yapılması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas Yönünden

1) Tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasına ilişkin olarak Anayasa'nın 19. maddesinin yedinci fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının

İHLAL EDİLMEDİĞİNE

2) Tutukluluk incelemelerinin hâkim önüne çıkarılmaksızın yapıldığı iddiasına ilişkin olarak Anayasa'nın 19. maddesinin sekizinci fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE
4 2014/5927 Başvuru; eşitlik ilkesinin gerekçeli kararının geç yazılması nedeniyle adil yargılanma hakkının, tutukluluğun devamına yapılan itirazın merciince karara bağlanmasının gecikmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. ERTELEME
5 2014/16308 Başvuru, bir suç isnadı olmaksızın davet edilen karakolda kötü muameleye maruz kalınması ve bu olayla ilgili olarak etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedenleriyle kötü muamele yasağı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden

  1. İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

  1. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas Yönünden

  1. Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının

İHLAL EDİLMEDİĞİNE

  1. Anayasa’nın 19. maddesinin ikinci fıkrasında güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE
6 2016/13021 Başvuru, işçilik alacağı nedeniyle açılan davanın, aynı maddi olaya dayanılarak açılan başka davlarda verilen kararların aksi bir sonuca ulaşılarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. ERTELEME