yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
05.02.2019 13.02.2019 18.02.2019

 

1. İptal, İtiraz ve Siyasi Parti Kapatma Dava Dosyaları

13 Şubat 2019 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları*
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2019/5

Trabzon 2. İş Mahkemesi
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 57. maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

5510 sayılı Kanun’un 57. maddesinin üçüncü fıkrasının;

A. “İş kazası, meslek hastalığı, malûllük...”, “...ve ölüm...”, “...gelir...” ve “...ile sermaye değerinin...” ibareleri ile “...iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya...” bölümünün, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bölüm ve ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…, yaşlılık…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

2

E.2019/6

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

21/11/2018 tarihli ve 7152 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 1. maddesiyle 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na eklenen ek 1. maddenin,

B. 2. maddesiyle 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na eklenen ek 1. maddenin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Eksikliklerin giderilmesi için 15 (on beş) gün süre verilmesine,
3

E.2019/7

Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişiklik yapılan dördüncü fıkrasında yer alan “…tahsil edilemeyen…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz Esasa geçilmesine,
4

E.2019/8

Malatya İdare Mahkemesi
31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 14. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat getirirse…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz Esasa geçilmesine,
5

E.2019/9

Yargıtay 19. Ceza Dairesi
20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz Esasa geçilmesine,
6

E.2019/10

Yargıtay 19. Ceza Dairesi
20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz 20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun, 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE
7

E.2019/12

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

27/12/2018 tarihli ve (24) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 1. maddesiyle (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 503. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

B. 2. maddesiyle (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 504. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen cümlenin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
İlk İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

8

E.2019/11

Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle değiştirilen 72. maddesinin;

  1. İkinci fıkrasında yer alan “İcra takibinden önce açılan...” ibaresinin,
  2. Üçüncü fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk İtiraz

2004 sayılı Kanun’un, 538 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle değiştirilen 72. maddesinin;

A. 1. İkinci fıkrasında yer alan “İcra takibinden önce açılan...” ibaresinin,

  1. Üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin,itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu cümle ve ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin esasının incelenmesine,

9

E.2019/13

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

15/11/2018 tarihli ve 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 5. maddesiyle 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen ek 15. maddenin,

B. 11. maddesiyle 23/1/1953tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 5. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile ek 1. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının,

C. 17. maddesiyle 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 158. maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlenin “…eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş Sağlık Bakanı Yardımcısı, Sağlık Bakanının seçtiği bir üye…” bölümünün,

Ç. 18. maddesiyle 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’nun 42. maddesinin;

  1. Başlığının “Bildirim zorunluluğu” şeklinde değiştirilmesinin,
  2. Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının yürürlükten kaldırılmasının,

D. 19. maddesiyle 3224 sayılı Kanun’un 46. maddesinde yer alan “42 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarındaki hükümlere” ibaresinin “42 nci maddesine” şeklinde değiştirilmesinin,

E. 26. maddesiyle 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesine eklenen “Aile hekimleri ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ve işveren olabilir” biçimindeki fıkranın,

F. 34. maddesiyle 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilen (e) bendinde yer alan “…on yılı…” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
İlk İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

10

E.2019/14

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili
27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesiyle 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un geçici 1. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen ikinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. İlk İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

11

E.2019/15

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinin 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değişiklik yapılan (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinin 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değişiklik yapılan (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin;

A. “Üstsoya, altsoya, eşe...” ibaresinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…veya kardeşe…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

- 2019/2 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,
12

E.2019/16

İstanbul 14. Vergi Mahkemesi
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun'un 52. maddesiyle değiştirilen mükerrer 120. maddesinin dördüncü fıkrasının (fıkra 11/8/1999 tarihli ve 4444 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle maddeye eklenen ikinci fıkra nedeniyle mevcut madde metninde dördüncü fıkra olarak yer almaktadır) ikinci cümlesinde yer alan “…ve ceza…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz - Esasa geçilmesine,
13

E.2019/1

(Siyasi Parti Kapatma)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Tüzük ve programının Anayasa’nın 3., 68/4. ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 78., 79/a, 80., 81., 82., 83. ve 96. maddelerine aykırı bölümler içermesi ve bu aykırılıkları yapılan uyarılara rağmen gidermemesi nedeniyle Kürdistan Komünist Partisinin, 2820 sayılı Kanun’un 101. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince temelli kapatılmasına karar verilmesi talebi. İlk Siyasi Parti Kapatma  
14

E.2018/101

Afyonkarahisar 6. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 254. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin iptallerine karar verilmesi talebi. Esas İtiraz  
15

E.2018/103

Kocaeli 1. Vergi Mahkemesi

15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 76. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “...2/8/2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. Esas İtiraz  
16

E.2018/108

Bakırköy 7. İcra Hukuk Mahkemesi
4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun’un 35. maddesiyle eklenen geçici 12. maddenin ikinci fıkrasının “Devam eden dava ve icra takipleri ise, bu madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.” biçimindeki ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi. Esas İtiraz  
17

E.2018/122

Danıştay Onikinci Dairesi

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “...6 aydan fazla...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. Esas İtiraz  
18

E.2019/17

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 138 milletvekili

12/12/2018 tarihli ve (23) numaralı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 6. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,

B. 8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

C. 10. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

Ç. 11. maddesinin (4) numaralı fıkrasıyla 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (II) SAYILI CETVEL'in “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümüne ilave edilen “50) Türkiye Uzay Ajansı” satırının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi
İlk İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.

2. Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları

Sıra No Esas Sayısı Parti Adı Sonuç
1

E.2017/87 (SPMD)

Millet ve Adalet Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
2

E.2018/8 (SPMD)

Güven Adalet ve Aydınlık Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
3

E.2018/10 (SPMD)

Liberal Demokrat Parti 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
4

E.2018/16 (SPMD)

Kürdistan Sosyalist Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
5

E.2018/18 (SPMD)

Hak ve Adalet Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
6

E.2018/19 (SPMD)

Millet Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
7

E.2018/20 (SPMD)

As Parti 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
8

E.2018/23 (SPMD)

İyi Parti 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
9

E.2018/24 (SPMD)

1923 Cumhuriyet Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
10

E.2018/27 (SPMD)

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
11

E.2018/29 (SPMD)

Doğru Yol Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
12

E.2018/31 (SPMD)

Ayyıldız Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
13

E.2018/42 (SPMD)

Türkiye İşçi Köylü Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
14

E.2018/48 (SPMD)

Toplumcu Kurtuluş Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
15

E.2018/50 (SPMD)

Saadet Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
16

E.2018/51 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
17

E.2018/53 (SPMD)

İlk Parti 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
18

E.2018/54 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
19

E.2018/55 (SPMD)

Genç Parti 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
20

E.2018/57 (SPMD)

Esnaf ve Çiftçi Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
21

E.2018/60 (SPMD)

Emek Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
22

E.2018/62 (SPMD)

Özgürlük ve Dayanışma Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
23

E.2018/64 (SPMD)

Merkez Parti 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
24

E.2018/68 (SPMD)

Milli Mücadele Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
25

E.2018/69 (SPMD)

Türkiye Komünist Hareketi Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
26

E.2018/70 (SPMD)

Türkiye Birlik Partisi 2016 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
27

E.2018/71 (SPMD)

Türkiye Birlik Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
28

E.2018/72 (SPMD)

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
29

E.2018/73 (SPMD)

Evrensel Yol Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
30

E.2018/74 (SPMD)

Milliyetçi Türkiye Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
31

E.2018/75 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
32

E.2018/76 (SPMD)

Hak ve Huzur Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
33

E.2018/77 (SPMD)

Anavatan Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
34

E.2018/78 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu (Kapanan)

 
35

E.2018/79 (SPMD)

Muhafazakar Yükseliş Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
36

E.2018/80 (SPMD)

Hak ve Hakikat Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
37

E.2018/1 (SPMD)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
38

E.2018/2 (SPMD)

Devrimci Halk Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
39

E.2018/3 (SPMD)

Kürdistan Özgürlük Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
40

E.2018/4 (SPMD)

Ebedi Nizam Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
41

E.2018/5 (SPMD)

Halkın Yükselişi Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
42

E.2018/6 (SPMD)

Halkın Yükselişi Partisi 2018 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
43

E.2018/7 (SPMD)

Genç Anadolu Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
44

E.2018/9 (SPMD)

Bağımsız Cumhuriyet Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
45

E.2018/11 SPMD)

Devrimci İşçi Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
46

E.2018/12 (SPMD)

Adalet ve Kalkınma Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
47

E.2018/13 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
48

E.2018/14 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
49

E.2018/15 (SPMD)

İşçi Demokrasisi Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
50

E.2018/17 (SPMD)

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
51

E.2018/21 (SPMD)

Yurt Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
52

E.2018/22 (SPMD)

Çoğulcu Demokrasi Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
53

E.2018/25 (SPMD)

Hak ve Eşitlik Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
54

E.2018/26 (SPMD)

Sosyalist Emekçiler Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
55

E.2018/28 (SPMD)

İşçi Kardeşliği Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
56

E.2018/30 (SPMD)

Yüce Diriliş Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
57

E.2018/32 (SPMD)

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
58

E.2018/33 (SPMD)

Kadın Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
59

E.2018/34 (SPMD)

Cumhuriyet Halk Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
60

E.2018/35 (SPMD)

Bağımsız Türkiye Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
61

E.2018/36 (SPMD)

Vatan Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
62

E.2018/37 (SPMD)

Demokrat Parti 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
63

E.2018/38 (SPMD)

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
64

E.2018/39 (SPMD)

Türk Birliği Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
65

E.2018/40 (SPMD)

Hür Dava Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
66

E.2018/41 (SPMD)

Cihan Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
67

E.2018/43 (SPMD)

Adalet Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
68

E.2018/44 (SPMD)

Ulusal Parti 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
69

E.2018/45 (SPMD)

Önce İnsan Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
70

E.2018/46 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

(Yeni Kurulan)

 
71

E.2018/47 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
72

E.2018/49 (SPMD)

Alternatif ve Değişim Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
73

E.2018/52 (SPMD)

Demokratik Bölgeler Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
74

E.2018/56 (SPMD)

Emekçi Hareket Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
75

E.2018/58 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
76

E.2018/59 (SPMD)

Milliyetçi Hareket Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
77

E.2018/61 (SPMD)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
78

E.2018/63 (SPMD)

Türkiye Komünist Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
79

E.2018/65 (SPMD)

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
80

E.2018/66 (SPMD)

Komünist Parti 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu

 
81

E.2018/67 (SPMD)

Halkların Demokratik Partisi 2017 yılı hesabı İlk İnceleme Raporu