yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
07.03.2019 14.03.2019 18.03.2019

 

14 Mart 2019 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları*
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2019/6

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

21/11/2018 tarihli ve 7152 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A. 1. maddesiyle 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na eklenen ek 1. maddenin,
B. 2. maddesiyle 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na eklenen ek 1. maddenin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

7152 sayılı Kanun’un;

A.

1. 1. maddesiyle 5174 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına,

2. 2. maddesiyle 5362 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin ikinci fıkrasına,

yönelik iptal davasının, 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 39. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

B.

1. 1. maddesiyle 5174 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin birinci fıkrasının,

2. 2. maddesiyle 5362 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin birinci fıkrasının,

dosyada eksiklik bulunmadığından esasının incelenmesine, yürürlüklerini durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2019/18

Trabzon 1. Sulh Ceza Hâkimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67. maddesinin 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının “Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.” biçimindeki üçüncü cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

- 2019/1 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

3

E.2019/19

İzmir 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi

5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 143. maddesiyle değiştirilen 81. maddesinin onüçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,
4

E.2019/25

Kocaali Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun;
A. 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen 10. maddesinin 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle değiştirilen sekizinci fıkrasının,
B. 4650 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen 11. maddesinin birinci fıkrasının 7139 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle değiştirilen (ı) bendinin,
C. 4650 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle değiştirilen 25. maddesine 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle eklenen üçüncü fıkrasının 7139 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle değiştirilen üçüncü cümlesinin,
iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

    İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,
5

E.2019/20

Düzce 2. İş Mahkemesi

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 53. maddesine 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle eklenen “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.” biçimindeki ikinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasının incelenmesine,

6

E.2019/23

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 135 milletvekili

22/12/2018 tarihli ve 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun;
A. 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
B. 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
C. Eki “Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar” başlıklı E - Cetveli’nin (48) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci cümlesinde yer alan “…adına açılan özel hesaplara…” ve “…açılan özel hesaba…” ibarelerinin,
Ç. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E - Cetveli’nin (9) numaralı açıklamasının;
1. Birinci cümlesinin,
2. İkinci cümlesinde yer alan “…kurum tabi olduğu mevzuata göre yapabileceği gibi…” ibaresinin,
D. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2019 Yılı E- Cetveli’nin “(06) Sermaye Giderleri” başlıklı bölümünün (1) numaralı sırasının ikinci cümlesinde yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisinde edinilecek taşıtların cinsi ve fiyatı TBMM Başkanı tarafından belirlenir…” ibaresinin,
E. "Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel" başlıklı T- Cetveli'nin “Not” bölümünde yer alan (4) numaralı açıklamanın,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

7

E.2019/21

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 138 milletvekili

27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;
A. 1. maddesiyle 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 90. maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın,
B. 4. maddesiyle 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinin dördüncü fıkrasına "bu Kanun" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen "ve 2960 sayılı Kanun" ibaresinin ve bu maddeye bağlı değiştirilen 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait "KROKİ İLE SINIR VE KOORDİNAT LİSTESİ'nin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

8

E.2019/22

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 135 milletvekili

27/12/2018 tarihli ve (25) numaralı Sözleşmeli ve İş Mevzuatına Tabi Personele İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesinin (3) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

9

E.2019/24

Bursa 2. İdare Mahkemesi

13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’un 24. maddesinin 16/6/2009 tarihli ve 5907 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin “...sözleşmeli astsubaylar ise aynı Kanunun 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 82 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükümlerinden yararlanamazlar.” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

4678 sayılı Kanun’un 24. maddesinin 5907 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan;

A. “…ise aynı Kanunun 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 82 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi…” bölümünün, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bölüme ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…ve 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,
10

E.2019/27

Danıştay Onüçüncü Dairesi

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “...yaptırır...” ibaresinin “itfaiye hizmeti” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasının incelenmesine,
11

E.2019/28

Danıştay Onikinci Dairesi

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 28/5/2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 68. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “...aranacak şartlar...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasının incelenmesine,
12

E.2019/26

Bakırköy 2. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 300. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

    İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,
13

E.2019/29

Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi

5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle eklenen ve 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 214. maddesiyle değişiklik yapılan geçici 3. maddede yer alan “…görevli tedarik şirketlerinin yüklenicisi olduğu sözleşmeler hariç olmak üzere,…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,
14

E.2018/154

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi

10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un;
A. 12/6/1979 tarihli ve 2249 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen 4. maddesinin birinci fıkrasının,
B. 2249 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen 15. maddesinin 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 158. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının,
iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
15

E.2019/3

Muğla 2. İdare Mahkemesi

21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen 81. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
16

E.2018/161

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi

25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’na 23/6/2016 tarihli ve 6722 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle eklenen ek 4. maddenin birinci fıkrasının (A) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
17

E.2019/1

Bursa 3. İdare Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67. maddesinin 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının “Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.” biçimindeki üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
18

E.2019/16

İstanbul 14. Vergi Mahkemesi

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun'un 52. maddesiyle değiştirilen mükerrer 120. maddesinin dördüncü fıkrasının (fıkra 11/8/1999 tarihli ve 4444 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle maddeye eklenen ikinci fıkra nedeniyle mevcut madde metninde dördüncü fıkra olarak yer almaktadır) ikinci cümlesinde yer alan “…ve ceza…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
19

E.2019/14

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesiyle 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un geçici 1. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen ikinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

 * İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.