yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

7.3.2024 (Gündem)

12.3.2024 (Ek Gündem)

14.3.2024 20.3.2024

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç (*)
1

E.2024/57 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Yedinci İdari Dava Dairesi

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

1219 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin;

A. (1) numaralı fıkrasının “…kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar,…zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından…” bölümü ile (2) ve (3) numaralı fıkralarının itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu bölüm ve fıkralara ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. (1) numaralı fıkrasının kalan kısmının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan fıkrada yer alan “…Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına, 

2

E.2024/58 

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 326. maddesinin (2) numaralı fıkrasının “manevi tazminat davaları” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Yürürlüğünün durdurulması talebinin 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

 

Esasının incelenmesine, 

 

E.2024/29 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE.

3

E.2024/59

 Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 167. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

4

E.2024/60 

Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

5

E.2023/174 

Danıştay Onüçüncü Dairesi

 

 

7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un;

A. 15. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerekli gördüğü hallerde,...” ibaresinin,

B. 15. maddesine 1/8/2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle eklenen üçüncü fıkranın ikinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

 
6

E.2021/100

18/7/2021 tarihli ve 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 

 

 
7

E.2023/9

3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 

 

 
8

E.2023/175

25/10/2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 98. maddenin;

A.  Dördüncü fıkrasının,

B.  Yedinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 

 

 
9

E.2023/160 

Çorum Tüketici Mahkemesi

7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen 18/A maddesinin (11) numaralı fıkrasının;

A. Birinci cümlesinin “...bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.” bölümünün,

B. İkinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
10

E.2021/63

20/4/2021 tarihli ve (73) numaralı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
11

E.2022/21

 

Birleşenleri

E.2023/55

E.2023/90

21/12/2021 tarihli ve 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
12

E.2022/91

26/5/2022 tarihli ve 7407 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
13

E.2023/79 

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle değiştirilen 110. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...sigortacının merkez...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
14

E.2023/140 

Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği

A. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “...çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.” ibaresinin,

B. 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun’un 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 68. maddesiyle değiştirilen 6. maddesinin birinci fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
15

E.2023/165 

İstanbul 8. Vergi Mahkemesi

 

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 24/10/2019 tarihli ve 7190 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle değiştirilen 216. maddesinin (1) numaralı fıkrasının 4/4/2023 tarihli ve 7451 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen “...kanuni faiz...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
16

E.2023/169 

İstanbul 1. Vergi Mahkemesi

9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesinin (27) numaralı fıkrasının  iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
17

E.2024/26 

Antalya 4. İdare Mahkemesi

18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen 12. maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2024/61 

Beypazarı Sulh Ceza Hâkimliği

24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun’un 1. maddesine 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle eklenen üçüncü fıkranın (b) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

2

E.2024/62 

Osmaniye İdare Mahkemesi

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 52. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

3

E.2024/63 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin “yönetmelik değişikliğine dayanak alınan bentler” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

4

E.2024/64 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin “yönetmelik değişikliğine dayanak alınan bentler” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

   İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.