yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
08.03.2018 15.03.2018 20.03.2018

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2018/27

Türkiye Büyük Millet

Meclisi üyeleri İstanbul

Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür

ÖZEL, Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile birlikte 121 milletvekili

23.12.2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Kanunu’nun;

A. 6. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

2. (2) numaralı fıkrasında yer alan “…fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın…” ibaresinin,

B. 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin “(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç)” bölümünün,

C. Eki “Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin

Esaslar” başlıklı E-Cetveli’nin;

1. (10) numaralı sırasındaki açıklamanın (a) paragrafının;

a. Birinci cümlesinde yer alan “…özel hesaba aktarılarak…” ibaresinin,

b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

2. (16) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a. Birinci cümlesinde yer alan “…açılacak özel hesaba…” ibaresinin,

b. Üçüncü cümlesinin,

3. (17) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a. Birinci cümlesinde yer alan “…tarafından açılacak özel hesap…” ibaresinin,

b. İkinci cümlesinin,

4. (18) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci cümlesinde yer alan “…adına açılacak özel bir hesaba…” ve “…Kalkınma Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde…” ibarelerinin,

5. (21) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

6. (22) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a. Birinci cümlesinde yer alan “…Yüksek Planlama

Kurulunun uygun göreceği kuruluşlara…” ibaresinin,

b. İkinci cümlesinin,

7. (25) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a. Birinci cümlesinde yer alan “…açılacak özel hesaba aktarılarak…” ibaresinin,

b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

8. (51) numaralı sırasındaki açıklamanın birinci cümlesinde yer alan “…adına açılmış olan özel hesaplara…” ibaresinin,

9. (55) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin,

10. (56) numaralı sırasındaki açıklamada yer alan “…bu amaçla konulan ödeneklerin harcanmasına…” ve “…bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sağlığı Bakanlığı…” ibarelerinin,

11. (61) numaralı sırasındaki açıklamanın,

12. (64) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a. Birinci cümlesinde yer alan “…özel hesaba aktarılır” ibaresinin,

b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

13. (70) numaralı sırasındaki açıklamanın ikinci paragrafında yer alan “…ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır…” ve “…Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde…” ibarelerinin,

14. (74) numaralı sırasındaki açıklamanın,

15. (76) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a. Birinci cümlesinde yer alan “…özel hesaba aktarılarak…” ibaresinin,

b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

16. (79) numaralı sırasındaki açıklamanın;

a. Birinci cümlesinde yer alan “…özel hesaba aktarılır…” ibaresinin,

b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

D. Başbakanlık Bütçesinin “07.01.00.37-10.9.9.61-1-05.2 HAZİNE

YARDIMLARI 118.000.000” tertibi ile Eki E-Cetveli'nin 78 numaralı sırasındaki açıklamanın,

E. 2018 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E- Cetveli’nin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğünün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2018/28

Trabzon 1. Asliye Hukuk

Mahkemesi

5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesinin, 2.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının, 18.6.2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanun'un 32. maddesiyle değişiklik yapılan dördüncü cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesinin, 2.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının, 18.6.2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanun'un 32. Maddesiyle değişiklik yapılan dördüncü cümlesinin;

A. “...ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerinin...” ibaresinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…ortaöğretim öğrencileri …” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

- Yürürlüğünün durdurulması talebinin, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından

REDDİNE,

3

E.2018/29

Bakırköy 31. İş

Mahkemesi

A. 3.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun;

1. 3. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,

2. 10. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

3. 12. maddesinin (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…uzmanlık dalında…” ibaresinin,

B. 12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri

Kanunu’nun;

1. 266. maddesinin (1) numaralı fıkrasına, 3.11.2016 tarihli ve

6754 sayılı Kanun’un 49. maddesiyle eklenen üçüncü cümlenin,

2. 3.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanun’un 50. maddesiyle değiştirilen 268. maddesinin, 694 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname’nin 161. maddesiyle değişiklik yapılan (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…uzmanlık dalında…” ibaresinin, iptallerine yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğünün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

- 2017/20 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

4

E.2018/30

Samsun 2. İdare

Mahkemesi

19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun,

A. 2.5.2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun’un 65. Maddesiyle değiştirilen 134. maddesinin,

B. 136. maddesinin birinci fıkrasının, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı

Avukatlık Kanunu’nun;

A. 2.5.2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun’un 65. Maddesiyle değiştirilen 134. maddesinin,

1. “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile...” ve “...meslekî çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar...” ibarelerinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…meslek kurallarına…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B. 136. maddesinin birinci fıkrasının, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu Sonuç
1

2014/19685

Başvuru, isim yazılarak yapılan araştırmada arama motorlarında listelenen ve internet haber arşivlerinde yer alan bazı haberler ile ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yönündeki taleplerin reddedilmesi nedeniyle şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2

2014/11770

Başvuru; tıbbi hata sonucu gerçekleşen ölüm olayı üzerine ilgili doktorlar ve hastane yöneticileri hakkında açılan kamu davasının zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle düşmesine karar verilmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

3

2014/19349

Başvuru; bir hastaneden başka bir hastaneye yapılması planlanan sevk işleminin kabul edilmemesi sonrasında ölüm olayının meydana gelmesi ve bu olay ile ilgili olarak başlatılan ceza soruşturmasının etkili bir şekilde yürütülmemesi nedenleriyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

4

2016/13021

Başvuru, işçilik alacağı nedeniyle açılan davanın, aynı maddi olaya dayanılarak açılan başka davlarda verilen kararların aksi bir sonuca ulaşılarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ERTELEME

5

2018/3007

Başvuru, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Esas Yönünden

Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE