yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
09.10.2019 16.10.2019 18.10.2019

 

Genel Kurul Gündemi 
1- İptal Davaları ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2019/94

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 128 milletvekili

17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanun’un;

A. 6. maddesiyle 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na eklenen geçici 12. maddenin,

B. 9. maddesiyle 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un  4. maddesinin;

1. Birinci fıkrasında yer alan  “…%32’sidir.” ibaresinin “…%45’idir.” şeklinde değiştirilmesinin,

2. Birinci fıkrasının üçüncü cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının,

C. 10. maddesiyle 3201 sayılı Kanun’un;

1. 5. maddesinin değiştirilen dördüncü fıkrasının,

 2. 5. maddesine eklenen altıncı fıkranın,

Ç. 12. maddesiyle 3201 sayılı Kanun’un geçici 5. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının,

D. 20. maddesiyle 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan;

1. “…15 Türk Lirası…” ibaresinin “…50 Türk lirası…” şeklinde,

2. “…bu miktarı…” ibaresinin “…bu miktarı üç katına kadar artırmaya veya…” şeklinde,

değiştirilmelerinin,

E. 31. maddesiyle 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenen geçici 25. madde yer alan “…kendiliğinden uzamış kabul edilir.”  ibaresinin,

F. 32. maddesiyle 6446 sayılı Kanun’a eklenen geçici 26. maddenin;

1. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…otuz altı ay süreyle uzatılır.” ibaresinin,

2. (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…idarenin fesih hakkının ötelenmesi de dahil olmak üzere…” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2019/95 

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun’un 122. maddesiyle eklenen mülga geçici 14. maddenin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk İtiraz

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 6518 sayılı Kanun’un 122. maddesiyle eklenen mülga geçici 14. maddenin (3) numaralı fıkrasının;

A. Birinci cümlesinde yer alan “…ve sözleşmeli personel pozisyon…”, “…Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya…” ve “…herhangi bir tazminat ödenmez,…” ibarelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

        B. Birinci cümlesinin kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…memur…” ibaresi yönünden yapılmasına,
  3

E.2019/96

 İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 129 milletvekili

6/8/2019 tarihli ve (43) numaralı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 217. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendine eklenen “…ve Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak,” ibaresinin,

B. 14. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 227/B maddesinin (4) numaralı fıkrasının “...hazine ve maliye başmüfettişleri, müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile...” bölümünün,

C. 17. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen 231. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (m) bendinin,

Ç. Geçici 1. maddesinin,

 iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4

E.2019/97

 Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Kanun’un;

  1. 11. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine eklenen altıncı fıkranın,
  2. 12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin,
iptallerine karar verilmesi talebi.
İlk İtiraz

7166 sayılı Kanun’un;

A. 11. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine eklenen altıncı fıkra 19/9/2019 tarihli ve E.2019/42, K.2019/73 sayılı kararla iptal edildiğinden konusu kalmayan bu fıkraya ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

B. 12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin;

1. Birinci cümlesi 19/9/2019 tarihli ve E.2019/42, K.2019/73 sayılı kararla iptal edildiğinden konusu kalmayan bu cümleye ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2. İkinci ve üçüncü cümlelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümlelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,
5

E.2019/98

 Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Kanun’un;

  1. 11. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine eklenen altıncı fıkranın,
  2. 12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin,
iptallerine karar verilmesi talebi.
İlk İtiraz

7166 sayılı Kanun’un;

B. 11. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine eklenen altıncı fıkra 19/9/2019 tarihli ve E.2019/42, K.2019/73 sayılı kararla iptal edildiğinden konusu kalmayan bu fıkraya ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

B. 12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin;

1. Birinci cümlesi 19/9/2019 tarihli ve E.2019/42, K.2019/73 sayılı kararla iptal edildiğinden konusu kalmayan bu cümleye ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2. İkinci ve üçüncü cümlelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümlelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

6

E.2019/93 

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’un;

A. 3. maddesinin;

1. (3) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “Bakanlıktan” ibarelerinin, 

2. (6) numaralı fıkrasının,

B. 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan “...ve kaynak...” ibaresinin,

C. 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...net satış ve kira gelirlerinin toplamı...” ibaresinin,

Ç. 7. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin “...münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak...” bölümünün,

D. 8. maddesinin;

1. (3) numaralı fıkrasının,

2. (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk İptal

-   Esasının incelenmesine, 

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

7

E.2018/150 

Danıştay Onikinci Dairesi
6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6. maddesinin, 10/6/1994 tarihli ve 4001 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değiştirilen (5) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi. Esas İtiraz

 

8

E.2018/106 

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 127 milletvekili

16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

A. 3. maddesiyle 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’nun ek 1. maddesinin değiştirilen üçüncü fıkrasının,

B. 4. maddesiyle 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 11. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının,

  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas İptal

 

9

E.2019/70

 Danıştay Onüçüncü Dairesi

15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un geçici 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin “Kanal ve frekans kullanım bedelini 42 nci maddeye göre ödemeyen…” bölümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. Esas İtiraz  

 

2- Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları
Sıra No Esas Sayısı Parti Adı İnceleme Evresi
1 E.2015/37 (SPMD) Adalet ve Kalkınma Partisi 2014 yılı kesin hesabı Esas
2 E.2015/52 (SPMD) Cumhuriyet Halk Partisi 2014 yılı kesin hesabı Esas
3 E.2015/55 (SPMD) Milliyetçi Hareket Partisi 2014 yılı kesin hesabı Esas
4 E.2015/62 (SPMD) Anavatan Partisi 2014 yılı kesin hesabı Esas
5 E.2015/65 (SPMD) Demokrat Parti 2014 yılı kesin hesabı Esas
6 E.2015/69 (SPMD) Büyük Turan Hareketi Partisi 2014 yılı kesin hesabı Esas
7 E.2015/71 (SPMD) Milliyetçi Türkiye Partisi 2014 yılı kesin hesabı Esas
8 E.2016/3 (SPMD) Sosyal Demokrat Parti 2015 yılı kesin hesabı Esas
9 E.2016/8 (SPMD) Ebedi Nizam Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
10 E.2016/11 (SPMD) Türk Birliği Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
11 E.2016/12 (SPMD) Gezi Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
12 E.2016/17 (SPMD) Hak ve Adalet Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
13 E.2017/22 (SPMD) Hak ve Adalet Partisi 2016 yılı kesin hesabı Esas
14 E.2016/27 (SPMD) Hak ve Hakikat Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
15 E.2018/18 (SPMD) Hak ve Adalet Partisi 2017 yılı kesin hesabı Esas
16 E.2016/28 (SPMD) Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
17 E.2016/29 (SPMD) Kürdistan Özgürlük Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
18 E.2016/30 (SPMD) 1923 Cumhuriyet Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
19 E.2016/55 (SPMD) Ayyıldız Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
20 E.2016/57 (SPMD) Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
21 E.2016/58 (SPMD) Doğru Yol Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
22 E.2016/60 (SPMD) Anadolu Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
23 E.2016/65 (SPMD) Demokrat Parti 2015 yılı kesin hesabı Esas
24 E.2016/68 (SPMD) Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
25 E.2016/72 (SPMD) Saadet Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
26 E.2016/73 (SPMD) Elektronik Demokrasi Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
27 E.2016/74 (SPMD) Birleşik Devrimci Parti 2015 yılı kesin hesabı Esas
28 E.2016/77 (SPMD) Özgürlük ve Dayanışma Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
29 E.2016/79 (SPMD) Cihan Partisi 2015 yılı kesin hesabı Esas
30 E.2016/82 (SPMD) İlk Parti 2015 yılı kesin hesabı Esas

* İşbu karar sonucu şeklen düzeltmeye tabi olabilir.