yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
10.05.2018 17.05.2018 17.05.2018

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu Sonuç
1

2016/13021

Başvuru, işçilik alacağı nedeniyle açılan davanın aynı maddi olaya dayanılarak açılan başka davalarda verilen kararların aksi bir sonuca ulaşılarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden

Adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas Yönünden

Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE
2

2015/19616

Başvuru, aksi ispat edilemeyen karinelerden yararlanılarak idari para cezası kesilmesi nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden

Masumiyet karinesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas Yönünden

Anayasa’nın 36. maddesinin birinci ve 38. maddesinin dördüncü fıkralarında güvence altına alınan masumiyet karinesinin

İHLAL EDİLDİĞİNE
3

2014/1924

Başvuru, askerî tatbikat sonrasında arazide terk edilen mühimmatın patlaması sonucunda hayati tehlike geçirilecek şekilde bir yaralanmanın meydana gelmesi ve bu olayla ilgili olarak etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedenleriyle yaşama hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
4

2014/19112

Başvuru, cinsel saldırı suçu ile ilgili yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden

Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas Yönünden

Anayasa’nın 17. maddesinin 3. fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun

İHLAL EDİLDİĞİNE

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2018/70

Danıştay Altıncı Dairesi

8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunu’na, 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle eklenen ek 2. maddenin üçüncü fıkrasının “...Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi değildir.” bölümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

A. 3996 sayılı Kanun’a 6456 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle eklenen ek 2. maddenin üçüncü fıkrasının “... Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi değildir.” bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “...Sivriada’da...” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B. Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2018/71

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi

1. Ceza Dairesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286. maddesinin, 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değişiklik yapılan (2) numaralı fıkrasının (d) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,
3

E.2018/72

Ankara 8. İş Mahkemesi

8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un;

A. 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun’un 79. Maddesiyle değiştirilen 3. ve 4. maddelerinin,

B. 6. maddesinin;

1. (A) fıkrasının (a) bendinin,

2. 5754 sayılı Kanun’un 79. maddesiyle değiştirilen (B) fıkrasının, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

4

E.2018/97

Yozgat 2. Asliye Hukuk

Mahkemesinin (Asliye

Ticaret Mahkemesi

Sıfatıyla)​

12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun’un 1., 2., 3. ve 4. Maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

5

E.2018/73

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 114 milletvekili

1/2/2018 tarihli ve 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 149.

maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin,

B. 2. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 151. maddesinin (4) numaralı fıkrasına “Müdafilik görevinden yasaklama kararı,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “avukat hakkındaki soruşturma veya” ibaresi ile “Ancak,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “soruşturma veya” ibaresinin,

C. 3. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 154. maddesine eklenen (2) numaralı fıkrada yer alan “...örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları...” ibaresinin,

Ç. 4. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 178. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin,

D. 5. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 188. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin,

E. 6. maddesiyle 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 59. maddesine eklenen (5), (10) ve (11) numaralı fıkraların,

F. 33. maddesiyle 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanun’a eklenen geçici 1. maddenin ikinci fıkrasının,

G. 48. maddesiyle 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanun’a eklenen ek 10. maddenin “...Bakanlığın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar göz önüne alınarak Bakanlığa intibak edemedikleri üstlerince teklif edilenlerden Bakanlıkta oluşturulacak komisyona yaptırılacak tahkikat sonucuna göre Millî Savunma Bakanınca uygun görülenler...” bölümünün,

Ğ. 56. maddesiyle 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’na eklenen geçici 1. maddenin,

H. 60. maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenen (8) numaralı alt bendin,

I. 61. maddesiyle 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendine eklenen (1) alt bendinde yer alan “...eylem birliği içerisinde olmak...” ibaresinin,

İ. 62. maddesiyle 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen 45/A maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

J. 73. maddesiyle 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na eklenen geçici maddenin ikinci cümlesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

6

E.2018/74

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

B. 2. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “...ilave tedbirler ile...” ibaresinin,

C. 4. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “...mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı...”,

“...Başbakanlıkça...” ve “...soruşturma başlatılması veya soruşturma izni verilmesi...” ibarelerinin,

2. (2) numaralı fıkrasında yer alan “...Başbakanın...” ibaresinin,

3. (4) numaralı fıkrasının,

Ç. 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “...dosya üzerinden...” ibaresinin,

D. 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1. İkinci cümlesinde yer alan “...daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki...” ibaresinin,

2. Yedinci cümlesinde yer alan “...Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla...” ve “...kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde...” ibarelerinin,

E. 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “...Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek...” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

7

E.2018/75

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 114 milletvekili

6/2/2018 tarihli ve 7080 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 2. maddesinin ve ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelerin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

8

E.2018/76

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 114 milletvekili

6/2/2018 tarihli ve 7081 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 4. maddesinin ve ekli (2) sayılı listenin,

B. 6., 7. ve 9. maddelerinin,

C. 10. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrası ile 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın,

2. (3) numaralı fıkrası ile 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın (c) bendinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

9

E.2018/77

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 114 milletvekili

6/2/2018 tarihli ve 7082 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1)sayılı listenin,

B. 2. maddesinin ve ekli (2) sayılı listenin,

C. 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ve ekli (5) sayılı listenin,

Ç. 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ve ekli (7) sayılı listenin,

D. 7., 9., 11., 12. ve 13. maddelerinin,

E. 16. maddesinin;

1. (1) ve (2) numaralı fıkralarının üçüncü cümlelerinin,

2. (4) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

10

E.2018/78

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

6/2/2018 tarihli ve 7083 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelerin,

B. 3. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları ile eki (6) ve (7) sayılı listelerin,

C. 4., 6., ve 8. maddelerinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

11

E.2018/79

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

6/2/2018 tarihli ve 7084 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 2. maddesinin ve ekli (2) sayılı listenin,

C. 5. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları ile eki (5) sayılı listenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

12

E.2018/80

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

6/2/2018 tarihli ve 7085 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. maddesinin ve ekli (3) sayılı listenin,

C. 4. ve 5. maddelerinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

13

E.2018/81

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

6/2/2018 tarihli ve 7086 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. maddesinin ve ekli (4) sayılı listenin,

C. 4. maddesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

14

E.2018/92

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

1/2/2018 tarihli ve 7074 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 9. maddesiyle 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (d) bendinin,

B. 10. maddesiyle 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının değiştirilen (a) bendinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

15

E.2018/82

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

7/2/2018 tarihli ve 7088 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları ile eki (3) sayılı listenin,

C. 4. maddesinin ve ekli (5) sayılı listenin,

Ç. 5. maddesinin (2) numaralı fıkrası ile 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesine eklenen (2) ve (3) numaralı fıkraların, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

16

E.2018/83

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

7/2/2018 tarihli ve 7089 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. maddesinin ve ekli (3) sayılı listenin,

C. 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ve ekli (5) sayılı listenin,

Ç. 6. maddesinin ve ekli (7) sayılı listenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

17

E.2018/84

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

7/2/2018 tarihli ve 7090 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. maddesinin ve ekli (4) sayılı listenin,

C. 4. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları ile eki (5) sayılı listenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

18

E.2018/85

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 114 milletvekili

8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 2. maddesinin ve ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelerin,

B. 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “...ile bunların eş ve çocuklarına...” ve “...telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti de dahil olmak üzere...” ibarelerinin,

C. 5. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasında yer alan “...aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle...” ibaresinin

2. (3) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinin,

3. (6) numaralı fıkrasında yer alan “...özel hukuk tüzel kişilerine ise...” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

19

E.2018/86

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 114 milletvekili

8/2/2018 tarihli ve 7092 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. maddesinin ve ekli (3) sayılı listenin,

C. 4. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları ile eki (4) sayılı listenin,

Ç. 5. maddesinin ve ekli (6) sayılı listenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

20

E.2018/87

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 114 milletvekili

13/2/2018 tarihli ve 7098 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. maddesinin ve ekli (5) sayılı listenin,

C. 4. maddesinin ve ekli (6) sayılı listenin,

İptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

21

E.2018/88

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 114 milletvekili

22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

A. 4. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun başlığıyla birlikte değiştirilen 23. maddesinin (c) fıkrasında yer alan “...ek koşullar belirleyebilirler...” ibaresinin,

B. 5. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen 24. maddesinin (d) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...ek koşullar belirleyebilirler...”ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

22 E.2018/89

31/1/2018 tarihli ve 7069 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 6. maddesiyle 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 7.maddesinin ikinci fıkrasına “olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “ile terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı bulunanlar” ibaresinin,

B. 9. maddesiyle 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 20. maddesinin (2) numaralı fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendinin,

C. 10. maddesiyle 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere eklenmiş (b) bendinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

23 E.2018/90

1/2/2018 tarihli ve 7071 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 11. maddesiyle 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine eklenen dördüncü fıkranın,

B. 29. maddesiyle 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinin;

1. Birinci fıkrasına eklenen (g) bendinin,

2. Eklenen beşinci fıkrasının, birinci ve üçüncü cümlelerinin ve dördüncü cümlesinde yer alan “...yayan...”ibaresinin,

C. 32. maddesiyle 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının “...büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı...” bölümünün,

Ç. 34. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

24 E.2018/91

1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 5. maddesiyle 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 9/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...en az yetmiş puan almak kaydıyla...” ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,

B. 7. maddesiyle 2802 sayılı Kanun’a eklenen geçici 20. maddenin,

C. 9. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,

Ç. 10. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 173. maddesinin değiştirilen (6) numaralı fıkrasının,

D. 15. maddesiyle 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (ı) bendinin yedinci cümlesinin,

E. 17. maddesiyle 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (t) bendinin,

F. 18. maddesiyle 6112 sayılı Kanun’un 19. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın, G. 26. maddesiyle 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu’nun ek 6. maddesine eklenen on sekizinci fıkranın,

Ğ. 75. maddesiyle 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun’a eklenen ek 2. maddenin,

H. 80. maddesiyle 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen ek 2. maddesinin birinci cümlesinin,

I. 82. maddesiyle 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (f) bendinin,

İ. 83. maddesiyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (f) bendinde yer alan “...eylem birliği içerisinde olmak...” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

25 E.2018/93

1/2/2018 tarihli ve 7076 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 3. maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17.maddenin birinci fıkrasında yer alan “...Fondan...” ibaresinin,

B. 4. maddesiyle 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 160. maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen dördüncü fıkrasında yer alan “...yahut sair yöntemlerle...” ibaresinin,

C. 8. maddesinin,

Ç. 10. maddesiyle 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 149/A maddesinin yürürlükten kaldırılmasının,

D. 11. maddesiyle 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 20. maddesinin (1) numaralı fıkrasının değiştirilen ikinci cümlesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

26 E.2018/94

1/2/2018 tarihli ve 7077 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 9. maddesiyle 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (d) bendinin “...,personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü...” bölümünün,

B. 12. maddesiyle 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 20. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (h) bendinde yer alan “...eylem birliği içerisinde olmak...” ibaresinin,

C. 48. maddesiyle 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 2. maddesine eklenen (4) numaralı fıkranın,

Ç. 51. maddesiyle 6112 sayılı Kanun’un 32. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının değiştirilen birinci cümlesinde yer alan “...yüzde birinden yüzde üçüne kadar...” ibaresinin,

2. (5) numaralı fıkrasına eklenen;

a. İkinci cümlede yer alan “...beş güne...” ibaresinin,

b. Üçüncü cümlede yer alan “...beş günden on güne...” ve “...yayın lisansının iptaline...” ibarelerinin,

c. Dördüncü cümlede yer alan “...yayın lisansının iptaline...”ibaresinin,

D. 55. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen ek 31. maddede yer alan “...veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara...”, “...mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı...” ve “...Millî Eğitim Bakanlığı tarafından...” ibarelerinin,

E. 62. maddesiyle 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 4. maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın üçüncü cümlesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

27 E.2018/95

1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 5.maddesiyle 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 28. maddesine eklenen fıkranın,

B. 6. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’un 45. maddesine eklenen fıkranın,

C. 19. maddesiyle 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun’un 1. maddesine eklenen dördüncü fıkranın birinci cümlesinde yer alan “... ve benzeri kurumlar, ortaokul ...” ibaresinin,

Ç. 21. maddesiyle 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un ek 6. maddenin birinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanınca” ibaresinin,

E. 22. maddesiyle 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesinin üçüncü fıkrasındaki değiştirilen “...adli hizmet...” ve “...ile ceza infaz kurumlarının...” ibarelerinin,

D. 24. maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (F) fıkrasının ikinci paragrafındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanına” ibaresinin,

E. 25. maddesiyle 657 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (B) fıkrasının dördüncü paragrafındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanı” ibaresinin,

F. 26. maddesiyle 657 sayılı Kanun’un 80. maddesinin üçüncü fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanı” ibaresinin,

G. 28. maddesiyle 657 sayılı Kanun’un 152. maddesinin “III-Ortak Hükümler” kısmının ikinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanı” ibaresinin, Ğ. 29. maddesiyle 657 sayılı Kanun’un 178. maddesinin (B) fıkrasının üçüncü paragrafındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanı” ibaresinin,

I. 30. maddesiyle 657 sayılı Kanun’un ek 29. maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanı” ibarelerinin,

İ. 39. maddesiyle 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun’a eklenen ek 11. maddede yer alan “...Cumhurbaşkanı...” ibaresinin,

J. 42. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’a eklenen ek 39. maddenin birinci cümlesinde yer alan “...Türkiye Maarif Vakfının önerisi,” ve ikinci cümlesinde yer alan “...ve Türkiye Maarif Vakfının...” ibarelerinin,

K. 56. maddesiyle 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanına” ibaresinin,

L. 57. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 4. maddesinin;

1. Birinci fıkrasının;

a. (c) bendindeki değiştirilen “...Cumhurbaşkanı...”ibaresinin,

b. (h) bendine “konularda” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Cumhurbaşkanınca veya” ibaresinin,

2. İkinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanınca” ibaresinin,

M. 59. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 6. maddesinin sekizinci fıkrasındaki değiştirilen “ve Devlet Denetleme Kurulu” ibaresinin,

N. 60. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanına” ibaresi ile “Cumhurbaşkanının” ibaresinin,

O. 61. Maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasındaki değiştirilen“ Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan” ibaresinin,

Ö. 62. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanı” ibaresinin,

P. 64. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 12. maddesine eklenen ikinci fıkrada yer alan “...Cumhurbaşkanı...” ibaresinin,

R. 65. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 13. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanınca” ibarelerinin,

S. 66. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un değiştirilen 19. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “...Cumhurbaşkanının uygun görmesi üzerine...” ibaresinin,

Ş. 67. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 20. maddesinin birinci ve beşinci fıkralarındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanlığı” ibarelerinin,

T. 68. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 21. maddesinin birinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanına” ibaresinin,

U. 69. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 24. maddesinin ikinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanının” ibaresinin,

Ü. 70. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 26. maddesinin;

1. Birinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanı veya...” ibaresi ile “Cumhurbaşkanının” ibaresinin,

2. Değiştirilen dördüncü fıkrasının birinci cümlesinden yer alan “Cumhurbaşkanının” ibaresi ile ikinci cümlesinin, 3. Eklenen dokuzuncu fıkrasının,

V. 72. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un değiştirilen 29. maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanının” ibaresinin,

Y. 73. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’un 32. maddesinin birinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanı” ibaresinin,

Z. 74. maddesiyle 2937 sayılı Kanun’a eklenen geçici 5. maddenin ikinci fıkrasının,

AA. 80. maddesiyle 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Kanunun 10. maddesinin ikinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanının onayıyla” ibaresinin,

BB. 127. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 24. maddesinin dördüncü fıkrasına “bütçesindeki” ibaresinden önce gelmek üzere eklenen “ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresinin,

CC. 136. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 102. maddesinin ikinci fıkrasına “üç yılı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı” ibaresinin,

ÇÇ. 143. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 216. maddesinin (3) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin,

DD. 159. maddesiyle 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının değiştirilen (f) bendinin,

EE. 160. maddesiyle 6191 sayılı Kanun’un 6. maddesinin,

1. (1) numaralı fıkrasına eklenen (d) bendinin,

2. (4) numaralı fıkrasına eklenen (h) bendinin,

FF. 174. maddesiyle 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19. maddesine eklenen;

1. (8) numaralı fıkranın;

a. Birinci cümlesinde yer alan “...yeni şirket kurulmasına karar verilebilir...” ibaresinin,

b. İkinci cümlesinde yer alan “...izin ve muvafakati aranmaz...” ibaresinin,

c. Yedinci cümlesinin, 2. (9) numaralı fıkranın “ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olunmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından kullanılabilir” bölümünün,

GG. 190. maddesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

28 E.2018/96

1/2/2018 tarih ve 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 4. maddesiyle 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (7) numaralı bentte yer “...mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı...” ibaresinin,

B. 6. maddesiyle 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nun 6. maddesine eklenen fıkralardan birinci fıkrasının birinci cümlesinin,

C. 13. maddesiyle 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’a eklenen geçici 25. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinin “...Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, ...” bölümünün,

Ç. 17. maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına eklenen paragraflardan ikinci paragrafın;

1. Birinci cümlesinde yer alan “...yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar...” ibaresinin,

2. İkinci cümlesinin,

D. 18. maddesiyle 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 43. maddenin altıncı fıkrasının,

E. 32. maddesiyle 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının,

F. 41. maddesiyle 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi ile 29. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının,

G. 50. maddesinin, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesinin,

Ğ. 52. maddesiyle 3238 sayılı Kanun’un 7. maddesinin;

1. Birinci fıkrasındaki değiştirilen “Cumhurbaşkanına” ibaresinin,

2. Değiştirilen ikinci fıkrasının,

H. 53. maddesiyle 3228 sayılı Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın ikinci cümlesinin,

I. 68. maddesiyle 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin beşinci fıkrasının dördüncü cümlesinin,

İ. 78. maddesiyle 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (e) bendinin (2) numaralı alt bendinin dördüncü cümlesinin “...hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar...” bölümünün,

J. 83. maddesiyle 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu’nun 15. maddesine eklenen üçüncü fıkrada yer alan “...ve iki katı...” ibaresinin,

K. 84. maddesiyle 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin,

L. 91. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 209. maddesinin;

1. Başlığındaki değiştirilen “anlatılması” ibaresinin,

2. Birinci fıkrasındaki değiştirilen “anlatılır” ibaresinin,

3. İkinci fıkrasındaki değiştirilen “anlatılmasına” ibaresinin,

M. 93. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 282. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki değiştirilen “anlatılır” ibaresinin,

N. 94. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 299. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki değiştirilen “uygun görmesi halinde duruşma yoluyla yapabilir” ibaresinin,

O. 95. maddesiyle 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen (g) bendinin,

Ö. 97. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin,

P. 103. maddesiyle 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 7. maddesine eklenen (13) numaralı fıkranın,

R. 105. maddesiyle 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na eklenen ek 2. maddenin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

S. 106. maddesiyle 6356 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin,

Ş. 109. maddesiyle 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 21. maddesine eklenen (7) numaralı fıkranın,

T. 110. Maddesiyle 6475 sayılı Kanun’un 27. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,

U. 116. Maddesiyle 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 1. maddenin birinci cümlesinin “...diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın...” bölümünün,

Ü. 117. maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 21. maddenin,

V. 118. Maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen;

1. Geçici 23. maddenin;

a. Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “...(4), (5), (6), (7) ve (8)...” ibareleri ile (b), (c) ve (ç) bentlerinin,

b. Beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

c. Altıncı fıkrasının,

2. Geçici 24. maddenin;

a. Birinci fıkrasının;

i. (a) bendinde yer alan “...(4), (5), (6), (7) ve (8)...”ibarelerinin,

ii. (b), (c) ve (ç) bentlerinin,

iii. Dördüncü cümlesinin,

b. Dördüncü fıkrasının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

29 E.2018/98

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin;

A. (1) numaralı fıkrasının;

1. (a) bendinin,

2. (b) bendinin;

a. (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin,

b. 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle eklenen (3) numaralı alt bendinin,

c. (4) numaralı alt bendinin,

ç. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle eklenen (5) ve (6) numaralı alt bentlerinin,

d. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle numaraları teselsül ettirilen (7) ve (8) numaralı alt bentlerinin,

3. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle eklenen (c) bendinin,

B. (2) numaralı fıkrasının,

C. (3) numaralı fıkrasının;

1. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişiklik yapılan birinci cümlesinin,

2. 26/6/2009 tarihli ve 5918 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle eklenen ikinci cümlesinin,

Ç. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişiklik yapılan (4) numaralı fıkrasının,

D. (5), (6), (7), (8) ve (10) numaralı fıkralarının,

E. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişiklik yapılan (11) ve (12) numaralı fıkralarının,

F. (13) ve (14) numaralı fıkralarının,

G. (15) fıkrasının;

1. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişiklik yapılan birinci cümlesinin,

2. İkinci cümlesinin,

3. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle eklenen üçüncü cümlesinin,

Ğ. (16), (17), (18), (19) ve (20) numaralı fıkralarının,

H. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişiklik yapılan (21) numaralı fıkrasının,

I. (22) fıkrasının;

1. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değiştirilen birinci cümlesinin,

2. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

İ. (23) fıkrasının,

J. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değiştirilen (24) numaralı fıkrasının,

K. 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle eklenen (25) numaralı fıkrasının, iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE

30 E.2018/99

21/3/2018 tarih ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

A. 28. maddesiyle 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kanun’a eklenen geçici 13. maddenin,

B. 35. maddesiyle 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen ek 12. maddenin,

C. 54. maddesiyle 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasına “Takas” tanımından sonra gelmek üzere eklenen “Tek hazine kurumlar hesabı” tanımının,

Ç. 55. maddesiyle 4749 sayılı Kanun’un 12. maddesinin;

1. Dördüncü fıkrasına eklenen “Yukarıda sayılanlardan malî kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek olanları belirlemeye Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.” cümlesinin,

2. Beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “...belediyeler, il özel idareleri...” ibarelerinin,

D. 82. maddesiyle 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a eklenen 29/A maddesinin,

E. 87. maddesiyle 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen ek 1. maddenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,