yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
12.01.2018 18.01.2018 19.01.2018

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2018/1

İstanbul 1. Fikrî ve

Sınaî Haklar Hukuk

Mahkemesi

12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 398. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

6100 sayılı Kanunu’nun 398. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

A. Birinci cümlesinin esasının incelenmesine,

B. İkinci cümlesine yönelik başvurunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

2

E.2018/6

Erzincan Sulh Ceza

Hâkimliği

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…sahipli...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

3

E.2018/2

Yozgat İdare

Mahkemesi

11.6.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 26. maddesinin (5) numaralı fıkrasının“...Bu ihtiyati tedbirlerin uygulanması sonucu Bakanlığa herhangi bir sorumluluk yüklenemez, Bakanlıktan herhangi bir tazminat talep edilemez.” biçimindeki üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

4

E.2018/4

Bakırköy 19. İş

Mahkemesi

A. 3.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun;

1. 3. maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan “… veya çözülebilen sorunlar…” ibaresinin,

2. 10. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

3. 12. maddesinin, 15.8.2017 tarihli ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 176. maddesiyle değiştirilen (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…uzmanlık dalında…” ibaresinin,

B. 12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri

Kanunu’nun;

1. 266. maddesinin (1) numaralı fıkrasına, 3.11.2016 tarihli ve

6754 sayılı Kanun’un 49. maddesiyle eklenen üçüncü cümlenin,

2. 3.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanun’un 50. Maddesiyle değiştirilen 268. maddesinin, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 161. maddesiyle değiştirilen (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…uzmanlık dalında…” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüklerinin durdurulması taleplerinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

- 2017/20 Esas sayılı dava ile

BİRLEŞTİRİLMESİNE,

5

E.2018/5

Ankara 2. İdare

Mahkemesi

27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 11. maddesinin birinci fıkrasının, 14.4.2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanun’un 30. maddesiyle değiştirilen (b) bendinde yer alan “...15/1/2012 tarihinden sonra ilk defa..." ve "…atanan...” ibareleri ile "…bakanlık genel müdürü, murakıp ve" ibaresinden sonra gelen “...uzman...” ibaresinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 11. maddesinin birinci fıkrasının 6704 sayılı Kanun’un 30. maddesiyle değiştirilen (b) bendinde yer alan;

A. “…15/1/2012 tarihinden sonra ilk defa…” ve “…atanan…” ibareleri ile “…bakanlık genel müdürü, murakıp ve” ibaresinden sonra gelen “…uzman…” ibaresine ilişkin esas incelemenin, “…bakanlık genel müdürü, murakıp ve” ibaresinden sonra gelen “…uzman…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B. “…bakanlık genel müdürü, murakıp ve” ibaresinden sonra gelen “…uzman…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince

REDDİNE,

6

E.2018/3

Kırklareli İnfaz

Hâkimliği

13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Kanun’un 83. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince

REDDİNE,

7

E.2016/180

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY, Ankara

Milletvekili Levent

GÖK, Manisa

Milletvekili Özgür

ÖZEL ile birlikte 122 milletvekili

19.8.2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A- 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…Bakanlar Kurulu tarafından…” ibaresinin,

B- 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan “3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,…” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

8

E.2017/89

Ankara Batı 1. Asliye

Hukuk Mahkemesi

29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a, 3.7.2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle eklenen 7/B maddesinin dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

9

E.2017/129

Danıştay

İdari Dava Daireleri

Kurulu

2.3.2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 569. maddesiyle değiştirilen 16. maddesinin ikinci fıkrasının;

1- (a) bendinin (4) numaralı alt bendinin,

2- (b) bendinin (4) numaralı alt bendinin,

3- (c) bendinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi

Esas

İtiraz

 

10

E.2017/136

İstanbul

Bölge Adliye

Mahkemesi 18. Hukuk

Dairesi

5.5.2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

11

E.2017/166

Bakırköy 6. Asliye

Ticaret Mahkemesi

25.6.2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 30. maddesinin;

1. 27.3.2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanun’un 33. Maddesiyle değiştirilen (5) numaralı fıkrasının,

2. (6) numaralı fıkrasının,

3. 6639 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değiştirilen (7) numaralı fıkrasının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz