yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
26.04.2018 02.05.2018 04.05.2018

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2018/64

Ankara 8. İdare Mahkemesi

4/12/2003  tarihli  ve  5015  sayılı Petrol Piyasası  Kanunu’nun,  28/3/2013  tarihli  ve  6455 sayılı  Kanun’un  44.  maddesiyle  değiştirilen  19. maddesinin  ikinci  fıkrasının  (a)  bendinin  (3) numaralı  alt  bendinin  iptaline  karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5015  sayılı  Kanun’un  6455  sayılı Kanun’un  44.  maddesiyle  değiştirilen 19.  maddesinin  ikinci  fıkrasının  (a) bendinin  (3)  numaralı  alt  bendinin esasının  incelenmesine,  esasa  ilişkin incelemenin 5015  sayılı  Kanun’un  18. maddesinin  6455  sayılı  Kanun’un  43. maddesiyle   değiştirilen   dördüncü fıkrası  yönünden  “bayiler”  ile  sınırlı olarak   yapılmasına,   bu yönden incelenen  kuralın Anayasa’nın  152. maddesinin  dördüncü  fıkrası  ve  6216 sayılı Kanun’un  41.  maddesinin  (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

2

E.2018/65

Ankara 8. İdare Mahkemesi

4/12/2003 tarihli  ve  5015  sayılı  Petrol Piyasası  Kanunu’nun,  28/3/2013  tarihli  ve  6455 sayılı  Kanun’un  44.  maddesiyle  değiştirilen  19. maddesinin  ikinci  fıkrasının  (a)  bendinin  (2) numaralı  alt  bendinin  iptaline  karar  verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5015 sayılı Kanun’un 6455sayılı Kanun’un 44.  maddesiyle değiştirilen 19.  maddesinin ikinci fıkrasının  (a) bendinin  (2)  numaralı alt bendinin esasının  incelenmesine,  esasa  ilişkin incelemenin “bayiler” yönünden sınırlı olarak   yapılmasına,   bu   yönden incelenen  kuralın Anayasa’nın  152. maddesinin  dördüncü  fıkrası  ve  6216 sayılı Kanun’un  41.  maddesinin  (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

3

E.2018/67

Zonguldak İdare Mahkemesi

31/1/2013tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 19. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

-Esasa geçilmesine,

4

E.2018/66

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi

6/6/2002tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi  Kanunu’nun  13.  maddesinin,  28/3/2013 tarihli  ve  6455  sayılı  Kanun’un  33.  maddesiyle eklenen (5) numaralı fıkrasında yer alan“...ithal veya...”ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz  başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma  olanağı  bulunmadığından başvurunun  Mahkemenin  yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

5

E.2018/69

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 126 milletvekili

13/3/2018  tarihli  ve  7102  sayılı  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun   ile   Bazı   Kanunlarda   Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A.  1.  maddesiyle  26/4/1961tarihli  ve  298 sayılı  Seçimlerin  Temel  Hükümleri  ve  Seçmen Kütükleri  Hakkında  Kanun’un  5.  maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümlenin,

B.  2.  maddesiyle  298  sayılı  Kanun’un  14. maddesinin  birinci  fıkrasına  eklenen  (16) numaralı bendin,

C.    3.    maddesiyle298  sayılı  Kanun’un başlığıyla  birlikte  değiştirilen  22.  maddesinin birinci  fıkrasının  ikinci  cümlesi  ile  ikinci fıkrasının,

Ç.  4.  maddesiyle  298  sayılı  Kanun’un  23. maddesinin   değiştirilen   altıncı   fıkrasının “...ihtiyaç duyulan  sandık  kurulu  üye  sayısının  iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve  bu  kişilerden mani  hali  bulunmayanları  sandık kurulu   asıl   ve   yedek   üyesi   olarak   belirler.” bölümünün,

D.  5.  maddesiyle  298  sayılı  Kanun’un  68. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının,

E.  8. maddesiyle  298  sayılı  Kanun’un  82. maddesinin değiştirilen beşinci fıkrasının, birinci cümlesinde yer alan “...ya da seçmenlerin ihbarı...”ibaresi ile ikinci cümlesinin,

F.  9.  maddesiyle  298  sayılı  Kanun’un  98. maddesinin dördüncü fıkrasının değiştirilen son cümlesinde yer alan “...bulunmamasına rağmen...”ibaresinin,

G. 11. maddesiyle 298 sayılı Kanun’un 101. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (7) numaralı bendin “...oypusulalarının   arkasının   sandık kurullarının ihmaliyle  mühürlenmemiş  olması.” bölümünün,

Ğ. 22. maddesiyle 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 19.  maddesinin ikinci  fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın birinci cümlesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün  durdurulması  talebinin esas  inceleme  aşamasında  karara bağlanmasına,

6

E.2018/63

Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi

A. 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında Kanun'un geçici 3. maddesinin beşinci fıkrasının “Bu   hükmün,   1.6.1989   tarihli   ve   3568   sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrasına şümulü yoktur.” biçimindeki ikinci cümlesinin,

B.  13/12/1983  tarihli  ve  178  sayılı  Maliye Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle   eklenen   ek   29.   maddenin   yedinci fıkrasında   yer   alan “...yeterlik     sonrası dönemde...”ibaresinin, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

A. 5345 sayılı Kanun'un geçici 3. maddesinin  beşinci  fıkrasının  ikinci cümlesinin,   itiraz   başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu  davada  uygulanma  olanağı bulunmadığından,  bu  cümleye  ilişkin başvurunun  Mahkemenin  yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B.  178  sayılı  Kanun  Hükmünde Kararname’ye   646   sayılı   Kanun Hükmünde    Kararname’nin    1. maddesiyle  eklenen  ek  29.  maddenin yedinci fıkrasında yer alan “...yeterlik sonrası  dönemde...”ibaresine  yönelik başvurunun,    Anayasa’nın    152. maddesinin  dördüncü  fıkrası  ve  6216 sayılı Kanun’un  41.  maddesinin  (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

7

E.2018/68

İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi

22/5/2003  tarihli  ve  4857  sayılı  İş Kanunu’nun    34.  maddesinin  birinci  fıkrasının üçüncü  cümlesinde  yer  alan“...mevduata uygulanan en yüksek...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

-Esasa geçilmesine,

8

E.2017/109

Antalya 5. İcra Ceza Mahkemesi

9/6/1932  tarihli  ve  2004  İcra  ve  İflas  Kanunu’nun,  31/5/2005 tarihli ve 5358 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle değiştirilen 337/a maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

9

E.2017/143

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ile birlikte 124 milletvekili

18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun’un  10. maddesiyle  4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 29.  maddesine  eklenen son fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

10

E.2017/159

Kırklareli İnfaz Hâkimliği

13/12/2004 tarihli  ve  5275  sayılı  Ceza  ve  Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 49. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

11

E.2017/169

Karşıyaka 6. Asliye Ceza Mahkemesi

26/9/2004tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinin;1-(2)  numaralı  fıkrasına,  18/6/2014  tarihli  ve  6545  sayılı Kanun’un 62. maddesiyle eklenen (h) bendinde yer alan "...bina veya  eklentileri  içinde  muhafaza  altına  alınmış  olan  eşya hakkında," ibaresinin,2-6545  sayılı  Kanun’un  62.  maddesiyle  değiştirilen  (2) numaralı fıkrasının "İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." bölümünün, iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

12

E.2018/2

Yozgat İdare Mahkemesi

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 26. maddesinin (5) numaralı fıkrasının“...Bu  ihtiyati   tedbirlerin    uygulanması    sonucu Bakanlığa  herhangi  bir  sorumluluk  yüklenemez,  Bakanlıktan herhangi bir  tazminat  talep  edilemez.” biçimindeki  üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz