yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

6.7.2022 (Gündem)

20.7.2022 (Ek Gündem)

20.7.2022

20.7.2022

 

1- İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2022/88

 

 

26/5/2022 tarihli ve 7407 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

İlk

İptal Davası

    - Esasının incelenmesine,

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2020/90

 

Düzce 2. İş Mahkemesi

 

Mülga 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun;

A. 26., 125. ve 128. maddelerinin,

B. 332. maddesine 29/6/1956 tarihli ve 6763 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle eklenen ikinci fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
3

E.2020/98

 

Van 4. İdare Mahkemesi

 

12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’a 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle eklenen ek 2. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
4

E.2021/121

 

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi

 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (12) numaralı fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
5

E.2022/45

 

Tokat 1. Sulh Ceza Hâkimliği

 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3/11/1988 tarihli ve 3493 sayılı Kanun’un 49. maddesiyle değiştirilen 115. maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 58. maddesiyle değiştirilen sekizinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
6

E.2022/52

 

 

İstanbul İnfaz Hâkimliği

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “...infaz hâkimliğince...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
7

E.2022/53

 

Çorum İnfaz Hakimliği

 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “...kasıtlı bir suç işlemesi...” ibaresinin “sırf askeri suçlar” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
8

E.2022/22

 

 

 

6/1/2022 tarihli ve 7350 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici 30. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
9

E.2022/48

 

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

 

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun;

A. 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

2. (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

 

2577 sayılı Kanun’un 48. maddesinin (7) numaralı fıkrasının “…2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir. bölümü yönünden,

       B. 5/4/1990 tarihli ve 3622 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen 48. maddesinin 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle değiştirilen (7) numaralı fıkrasının “…2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir.” bölümünün

 iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
10

E.2022/51

 

Antalya 2. Vergi Mahkemesi

 

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 31. maddesinin;

1. Birinci fıkrasında yer alan “Çalışma gücünün...” ibaresinin,

2.  Üçüncü fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
11

E.2022/62

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

 

10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanun’un 112. maddesiyle değiştirilen 13/A maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun’un 51. maddesiyle değiştirilen altıncı fıkrasının ikinci cümlesinin “disiplin” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2022/89

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin (5) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “…ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde,…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz Başvurusu Esasının incelenmesine

 

 

2. Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları
Sıra No Esas Sayısı Parti Adı İnceleme Evresi
1

E.2020/1 (SPMD

Kürdistan Özgürlük Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

2

E.2020/8 (SPMD)

Toplumcu Kurtuluş Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

3

E.2020/13 (SPMD)

İşçi Demokrasisi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

4

E.2020/18 (SPMD) 

Ulusal Parti 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

5

E.2020/19 (SPMD)

Sosyalist Emekçiler Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

6

E.2020/24 (SPMD)

Kürdistan Sosyalist Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

7

E.2020/28 (SPMD)

Liberal Demokrat Parti 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

8

E.2020/32 (SPMD) 

Kadın Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

9

E.2020/42 (SPMD)

Adalet ve Kalkınma Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

10

E.2020/45 (SPMD)

Yüce Diriliş Partisi 2020 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

11

E.2020/49 (SPMD

Türkiye Komünist Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

12

E.2020/64 (SPMD

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

13

E.2020/66 (SPMD

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

14

E.2020/67 (SPMD

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

15

E.2021/1 (SPMD)

Kürdistan Özgürlük Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

16

E.2021/2 (SPMD) 

Cihan Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

17

E.2021/3 (SPMD) 

Milli Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

18

E.2021/7 (SPMD)

Adalet Birlik Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

19

E.2021/10 (SPMD)

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

20

E.2021/13 (SPMD)

Türk Birliği Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

21

E.2021/18 (SPMD) 

As Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

22

E.2021/19 (SPMD) 

Doğru Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

23

E.2021/22 (SPMD)

Hak ve Adalet Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

24

E.2021/26 (SPMD)

Devrim Hareketi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

25

E.2021/29 (SPMD)

Sosyalist Emekçiler Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

26

E.2021/33 (SPMD)

Cumhuriyet ve İstiklal Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

27

E.2021/35 (SPMD) 

Emek Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

28

E.2021/38 (SPMD)

Cesur Düşünce Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

29

E.2021/39 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

30

E.2021/44 (SPMD) 

Ayyıldız Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

31

E.2021/49 (SPMD)

Doğru Yol Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

32

E.2021/56 (SPMD)

Liberal Demokrat Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

33

E.2021/58 (SPMD) 

Yenilik Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

34

E.2021/60 (SPMD) 

Adalet Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

35

E.2021/67 (SPMD)

Hak ve Huzur Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

36

E.2021/73 (SPMD)

Milli Mücadele Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

37

E.2021/74 (SPMD)

Türk ve Dünya Birliği Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

38

E.2021/75 (SPMD)

Güç Birliği Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

39

E.2021/76 (SPMD) 

İlk Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

40

E.2021/77 (SPMD) 

Devlet Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

41

E.2021/78 (SPMD)

Anadolu Birliği Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

42

E.2021/79 (SPMD)

Ebedi Nizam Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

43

E.2021/80 (SPMD)

Kuvayi Milliye Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

44

E.2021/81 (SPMD)

Yüce Diriliş Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme