yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
18.09.2018 25.09.2018 26.09.2018

 

Gündem ve Sonuçları*

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

Sonuç

1.        

E.2018/111

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 136 milletvekili

 

2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2.        

E.2018/112

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya

Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 131 milletvekili

14/6/2018 tarihli ve 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  Hükmünde  Kararname’nin tümünün ve ayrı ayrı tüm maddelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

3.        

E.2018/113

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya

Milletvekili Engin

ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun  ve  Kanun  Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin;

A. Tümünün,

B. 86. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4.        

E.2018/114

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya

Milletvekili Engin

ÖZKOÇ ile birlikte 136 milletvekili

4/6/2018 tarihli ve 701 sayılı  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname’nin;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. Maddesinin ve ekli (4) sayılı listenin,

C. 4. Maddesinin ve ekli (5) sayılı listenin,

Ç. 5. Maddesinin ve ekli (6) sayılı listenin,

D. 6. Maddesinin ve ekli (7) sayılı listenin,

E. 7. Maddesinin ve ekli (8) sayılı listenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

 

5.        

E.2018/115

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya

Milletvekili Engin

ÖZKOÇ ile birlikte 138 milletvekili

2/7/2018 tarihli  ve  702  sayılı  Nükleer  Düzenleme  Kurumunun Teşkilat  ve  Görevleri  ile  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname’nin;

A. Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddelerinin ve ekli listelerin,

B. 3. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “...ekonomik   ve   sosyal...”

ve “...mümkün   ve   makul   olan...” ibarelerinin,

C. 4. maddesinin;

1. (9) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin

“...Kurum tarafından yetkilendirilen özel hukuk tüzel kişilerinden Kurumun belirlediği usul ve esaslar kapsamında ayrıca denetim hizmeti alır...”  bölümünün,

2.  (15)  numaralı  fıkrasının  birinci  cümlesinde  yer  alan “...uygulanmaz...” ibaresinin,

Ç. 5. Maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

D. 6. maddesinin;

1.  (2)  numaralı  fıkrasında  yer  alan “...radyoaktif  atıkların...” ibaresinin,

2. (4) numaralı fıkrasının;

a.  (a) bendinde yer alan “...mümkün ve makul olan...” ibaresinin,

b. (ğ) bendinin “..ve yalnızca kısıtlı kullanım amacıyla düzenleyici kontrolden çıkarılabilir...”

bölümünün,

E. 7. maddesinin;

1. (10) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

2. (11) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin

3. (14) numaralı fıkrasının;

a.  Birinci  cümlesinde  yer  alan “...bağlı   kalınmaksızın...” ibaresinin,

b.  Üçüncü  cümlesinde  yer  alan

“...Cumhurbaşkanınca...” ibaresinin,

F. 8. maddesinin (3) numaralı fıkrası ile 9/11/2007 tarihli ve 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun’un 7. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerinin yürürlükten kaldırılmasının,

G. Geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan

“...Başkan tarafından uygun görülenler...” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

6.        

E.2018/116

Kocaali Asliye Hukuk

Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun;

A.  10.  maddesinin, 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle değiştirilen sekizinci fıkrasının,

B.  11.  maddesinin  birinci  fıkrasının, 7139  sayılı  Kanun’un  27. maddesiyle değiştirilen (ı) bendinin,

C.    25.  maddesinin üçüncü fıkrasının, 7139 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle değiştirilen üçüncü cümlesinin, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun,  6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

7.        

E.2018/117

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL, Sakarya

Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 138 milletvekili

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı  Anayasada Yapılan  Değişikliklere Uyum  Sağlanması  Amacıyla  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  Hükmünde Kararname’nin;

A. Tümünün, süre bakımından 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunu kapsamında

yer almaması nedeniyle,

B. 1.  2. maddesinin,

2. 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

3. 9. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentlerinin,

4. 11. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin,

5. 12. maddesinin birinci fıkrasının;

a. (o) bendinin,

b.  (v)  bendiyle  21/5/1986  tarihli  ve  3289  sayılı  Spor  Genel Müdürlüğünün  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun’un  ek  11. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“ve liglere katılan” ibaresinin “gençlik ve” şeklinde değiştirilmesinin,

c. (z) bendinin,

6. 14. maddesinin,

7. 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

8. 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 14/2/1985 tarihli ve

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 28/A maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

9. 19. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

10. 20. maddesinin,

11. 22. maddesinin birinci fıkrasının;

a. (b) bendinin,

b.  (ç)  bendiyle  25/8/2011  tarihli  ve  652  sayılı  Millî  Eğitim Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun  Hükmünde Kararname'nin  31.  maddesinin  başlığının “Mahallinden  sözleşmeli statüde öğretmen istihdamı” şeklinde değiştirilmesinin,

12. 23. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin,

13. 30. maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendinin,

14. 43. maddesinin, 

15.  49.  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b),  (d),  (e),  (ğ),  (ı)  ve  (i) bentlerinin,

16. 51. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinin,

17. 61. maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentlerinin,

18. 62. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin,

19. 63. maddesinin

“...1 ila 4 üncü maddeleri, 6 ila 8 inci maddeleri,

11  ila  13  üncü,  geçici  1  inci  ve  geçici  2  nci  maddeleri  yürürlükten kaldırılmış...” bölümünün,

20. 64. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

21. 65. maddesinin,

22. 67. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

23. 68. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin,

24. 71. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin,

25. 77. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

26. 80. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin,

27. 82. maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendinin,

28. 88. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

29. 90. maddesinin,

30.  95.  maddesinin  birinci fıkrasının (ç), (ı), (i), (j), (k), (l) ve (m) bentlerinin,

31. 97. maddesinin,

32.  98.  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b),  (c),  (ç),  (d),  ve  (f)

bentlerinin,

33. 102. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin,

34. 103., 104.,  105., 106 ve 107. maddelerinin,

35. 109. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentlerinin,

36. 110. maddesinin birinci fıkrasının  (c) ve (ç) bentlerinin,

37. 117. maddesinin,

38. 118. maddesinin birinci fıkrasının  (c) ve (ç) bentlerinin,

39. 119. maddesi

nin,

40. 121. maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinin,

41. 125. maddesinin,

42. 136. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin,

43. 138. maddesinin birinci fıkrasının  (c), (ç) ve (d) bentlerinin,

44. 139. maddesinin birinci fıkrasının (c) fıkrasında yer alan “...ile ikinci fıkraları...” ibaresinin,

45. 140. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin,

46. 141. maddesinin,

47. 149. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin,

48. 151. maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentlerinin,

49.  160.  maddesinin birinci fıkrasının  (a)  bendinde  yer  alan “...üçüncü  fıkrasının  birinci  cümlesi  aşağıdaki  şekilde...” ibaresi  ile “Üniversitenin rektörü, Cumhurbaşkanı tarafından atanır.” cümlesinin, 50. 161. maddesinin,

51. 164. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

52. 167. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinin,

53. 168. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,

54. 169. maddesinin birinci fıkrasının (c) ve

(ç) bentlerinin,

55. 170. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun’un 8. maddesinin;

a. Değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,

b. Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ile yedinci fıkrasının ikinci cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının, 

56. 171. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendiyle 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (c) fıkrasının;

a. Değiştirilen ikinci paragrafının,

b. Üçüncü paragrafının birinci ve ikinci cümlelerinin yürürlükten kaldırılmasının,

57. 172. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,

58. 173., 174., 175., 176., 178., 179., 183., 184. ve  190. maddelerinin,

59. 192. maddesinin birinci fıkrasını

n (b) bendinin,

60. 195. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

61. 196., 197. ve 200. maddelerinin,

62. 204. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinin,

63. 205. maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinin,

64. 206. maddesinin,

65. 207. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinin,

66. 209. maddesinin,

67. 210. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin,

68. 211. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinin,

69. 212. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinin,

70. 213. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin,

71. Geçici 5., geçici 6. ve geçici 12. maddelerinin, 7142  sayılı  Kanun'un  amaç  kapsamı  içinde  yer  almamaları  ve

Anayasanın KHK ile düzenlenmesini yasakladığı konularda düzenleme içermeleri nedeniyle,

C. 1. 9. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin, 

2. 11. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 16/8/1961 tarihli ve 351  sayılı  Yüksek  Öğrenim  Kredi  ve  Yurtlar  Kurumu  Kanunu’nun başlığı ile birlikte değiştirilen 11. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan

“...Cumhurbaşkanınca belirlenir...”ibaresinin,

3. 12. maddesinin birinci fıkrasının;

a.  (z) bendiyle 3289 sayılı Kanun’a eklenen ek 13. maddenin,

b. (aa) bendiyle 3289 sayılı Kanun’a eklenen geçici 16. maddenin

(2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

4. 16. maddesinin birinci fıkrasının;

a. (b) bendiyle  9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı

Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında

Kanun’un başlığı ile birlikte  değiştirilen 7. maddesinin,

b.  (ç)  bendiyle  4059  sayılı  Kanun'un  geçici  12.  ve  geçici  14. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasının,

5. 18. maddenin birinci fıkrasının (b) bendiyle 3152 sayılı Kanun’un

başlığı ile birlikte değiştirilen 28/A maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

6. 22. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde  Kararname’nin  başlığı  ile  birlikte  değiştirilen  13. maddesinin,

7. 23. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendiyle 31/7/1970 tarihli ve 1325  sayılı  Milli  Savunma  Bakanlığı  Görev  ve Teşkilatı  Hakkında Kanun’a  eklenen  ek  14.  maddede  yer  alan “...ve  bu  alımlarda  eşit koşullarda yerli firmalara öncelik verilir...” ibaresinin,

8. 41. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 27/9/1984 tarihli ve 3046  sayılı  Bakanlıkların  Kuruluş  ve  Görev  Esasları  Hakkında  174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  Bazı  Maddelerinin  Kaldırılması  ve  Bazı  Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabulü  Hakkında  Kanun’un  başlığı  ile  birlikte değiştirilen  19/A  maddesinin  üçüncü  cümlesinde  yer  alan

“...(5018 sayılı  Kanuna  ekli  (III)  sayılı  cetvelde  yer  alan  kurumlar  dâhil)...”

ibaresinin,

9. 46. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu’nun 4. maddesine eklenen fıkraların,

10.  49.  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b),  (d),  (e),  (ğ),  (ı)  ve  (i) bentlerinin,

11. 51. maddesinin birinci fıkrasının;

a.  (a)  bendiyle  21/7/1983  tarihli  ve  2863 sayılı  Kültür ve  Tabiat Varlıklarını  Koruma  Kanunu’nun  10.  maddesinin  ikinci  fıkrasının

değiştirilen birinci cümlesinin,

b. (c) bendiyle  2863 sayılı Kanun’a eklenen ek 8. maddenin,

12. 77. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 12/4/1990 tarihli ve  3624  sayılı  Küçük  ve  Orta  Ölçekli  İşletmeleri  Geliştirme  ve Destekleme  İdaresi  Başkanlığı  Kurulması  Hakkında  Kanun’un  14. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (f) bendinin,

13. 85. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendiyle 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici  29.  maddede  yer  alan “...veya  yetkilendireceği  makam...” ibaresinin,

14. 95. maddesinin birinci fıkrasının;

a. (ı) bendiyle 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun başlığı ile birlikte değiştirilen 37. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının,

b. (i) bendiyle 2954 sayılı Kanun’un değiştirilen 47. maddesinin,

c.   (j)   bendiyle   2954  sayılı  Kanun’un  50.  maddesinin  birinci fıkrasının (g) bendinin değiştirilen birinci paragrafının,

ç. (m) bendiyle 2954 sayılı Kanun’a eklenen geçici 15. maddenin birinci ve ikinci fıkralarının,

15. 104. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 24/3/2010 tarihli ve  5978  sayılı  Yurtdışı  Türkler  ve  Akraba  Topluluklar  Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen geçici 3. maddenin,

16. 120. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin,

17. 127. maddesinin birinci fıkrasının;

a. (ç) bendiyle 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 30  maddesinin  birinci  fıkrasının  birinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlenin,

b.  (h)  bendiyle  926  sayılı  Kanun’un  50.  maddesinin  birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere eklenen (3) numaralı alt bendin,

18. 128. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendiyle 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 13. maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın,

19. 129. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendiyle 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın,

20. 133. maddesinin birinci fıkrasının;

a.  (a)  bendiyle  8/6/1984  tarihli  ve  233  sayılı  Kamu  İktisadi Teşebbüsleri  Hakkında  Kanun  Hükmünde  Kararname’nin  3. maddesinin değiştirilen (3) numaralı fıkrasının,

b. (ğ) bendinin,

c. (ö) bendiyle 233 sayılı KHK’nın ek 1. maddesinden sonra gelmek

üzere eklenen ek 2. maddenin,

21. 134. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,

22. 135. maddesinin birinci fıkrasının;

a.  (b)  bendiyle  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı  Yüksek  Öğretim

Kanunu’nun 6. maddesinin (b) fıkrasının (5) numaralı alt bendinde yer alan “seçilen” ibaresinin “seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan” şeklinde değiştirilmesinin,

b. (b) bendiyle 2547 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (b) fıkrasının değiştirilen ikinci paragrafının,

c. (d) bendiyle 2547 sayılı Kanun'un 13. maddesinin (a) fıkrasının değiştirilen birinci paragrafının,

23. 136. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle 24/2/1983 tarihli ve  2802  sayılı  Hâkimler  ve  Savcılar  Kanunu’nun  8.  maddesinin  (c) bendinin değiştirilen ikinci paragrafının  “...ya  da  bakanlığın  ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak...” bölümünün, 24. 138. maddesinin birinci fıkrasının (e)  bendiyle 10/6/1949 sayılı

5442 sayılı  İl  İdaresi  Kanunu’nun  9.  maddesinin  değiştirilen  birinci fıkrasının,

25. 149. maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendiyle 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 10. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının, 

26. 178. maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile  Ek  Tazminat  Ödenmesi  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen;

a.       Ek 23. maddenin;

i. Birinci  fıkrasında  yer  alan  “...657  Sayılı  Kanun  ve  Diğer Kanunların  sözleşmeli  personel  çalıştırılması  hakkındaki  hükümlere

bağlı olmaksızın...” ibaresinin, 

ii. Üçüncü fıkrasının,

b. Ek 26. maddenin;

i. Birinci fıkrasında yer alan “...657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Diğer Kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın...” ibaresinin,

ii. İkinci fıkrasının,

c. Ek 27. maddenin;

i.  Birinci  fıkrasında yer   alan “...657  Sayılı  Kanun  ve  Diğer Kanunların  sözleşmeli  personel  çalıştırılması  hakkındaki  hükümlere bağlı olmaksızın...” ibaresinin, 

ii. İkinci fıkrasının,

ç. Ek 31. Maddenin ikinci fıkrasının,

d. Ek 33. Maddenin dokuzuncu fıkrasının,

e. Ek 35. ve ek 36. maddelerinin,

27. 197. maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendiyle 25/6/2001 tarihli ve  4688  sayılı  Kamu  Görevlileri  Sendikaları  ve  Toplu  Sözleşme Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (a) bendinin “Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri  Başkanlığı,  Savunma  Sanayi  Başkanlığı  ile  İletişim  Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında,...” ibaresinin, 

28. 200. maddesinin,

29. 208. maddesinin birinci fıkrasının;

a.   (b)   bendinde  yer   alan   (j)  bendinde  yer  alan  “Müsteşarı” ibaresinin “ilgili bakan yardımcısı” şeklinde değiştirilmesinin,

b. (c) bendiyle 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 3. maddesinin değiştirilen (5) numaralı fıkrasında  yer  alan “...Adalet  Bakanlığı  ilgili  bakan  yardımcısı...” ibaresinin, 

c. (f) bendiyle 6087 sayılı Kanun’un 8. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının  (a)  bendinde yer  alan “...Adalet  Bakanlığı  ilgili bakan yardımcısı...” ibaresinin, 

ç. (r) bendiyle 6087 sayılı Kanun’a 46. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen ek 2. maddenin, 30. 213. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendiyle 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun  11. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ”Bakanlıklarda  en  üst  yönetici

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.”

Biçimindeki cümlenin,

31. 221. maddesinin ikinci fıkranın birinci cümlesinin, Esastan, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

8.        

E.2018/122

Danıştay Onikinci Dairesi

22/1/1990  tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde

Kararname’nin 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “...6 aydan fazla...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi

İlk

İtiraz

-Esasa geçilmesine,

9.        

E.2018/28

Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

5/6/1986  tarihli  ve  3308  sayılı  Mesleki  Eğitim  Kanunu’nun  25. maddesinin, 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanun'un

32.  maddesiyle değişiklik yapılan dördüncü cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

10.    

E.2018/30

Samsun 2. İdare Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, A.  2.5.2001  tarihli  ve  4667  sayılı Kanun’un  65.  maddesiyle değiştirilen 134. maddesinin,  B. 136. maddesinin birinci fıkrasının, iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

11.    

E.2018/71

Ankara Bölge Adliye

Mahkemesi 1. Ceza

Dairesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286. maddesinin, 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değişiklik yapılan (2) numaralı fıkrasının (d) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.