yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

18.1.2023 (Gündem)

18.1.2023 (Ek Gündem)

25.1.2023 27.1.2023

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2023/6 

Ankara 10. İdare Mahkemesi

6/2/2018 tarihli ve 7081 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 9. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Verilen Kararların Sonucu

2

E.2023/9

3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

    Esasının incelenmesine,

 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

3

E.2023/7

 

8/11/2022 tarihli ve (113) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;  

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. Bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine, 

 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4

E.2023/8

 

9/11/2022 tarihli ve (114) numaralı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin;  

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (7) numaralı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın ikinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine,

 

Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

5

E.2023/12

 

22/12/2022 tarihli ve 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

İlk

İptal Davası

- Esasının incelenmesine,

 

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

6

E.2023/10 

Adana 4. Tüketici Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi

İlk

İtiraz

Başvurusu

İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

7

E.2023/11 

Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un;

A. 24. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 251. maddesinin,

B. 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi

İlk

İtiraz

Başvurusu

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un;

A. 24. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 251. maddesinin;

1. (7) ve (8) numaralı fıkralarının itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından bu fıkralara ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 2. Kalan kısmının esasının incelenmesine,

B. 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin esasının incelenmesine,

E.2020/79 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

8

E.2023/13 

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi

 

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un ;

A. 14. maddesinin 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle değiştirilen (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “...ikinci defa mükerrir...” ibaresinin,

B. 108. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

 Esasının incelenmesine, 

9

E.2018/94

 

1/2/2018 tarihli ve 7077 sayılı Olağanüstü Hal  Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

 

Esas

İptal Davası

    

 

10

E.2020/48

 

 

7/4/2020 tarihli ve (58) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

 

Esas

İptal Davası

 
11

E.2020/30

 

Birleşeni

E.2020/63

6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

     

 

Esas

İptal Davası

 
12

E.2022/97 

Samsun 2.  İdare Mahkemesi

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen ek 33. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
13

E.2022/130

Batman İcra Ceza Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 31/5/2005 tarihli ve 5358 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle değiştirilen 339. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
14

E.2022/133

Çorum İnfaz Hâkimliği

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 37. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
15

E.2022/136

Adana Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafına 18/7/2021 tarihli ve 7333 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle eklenen “veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
16

E.2022/141

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun’un 32. maddesiyle değiştirilen 19. maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinin “...yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz.” bölümü ile ikinci cümlesinin iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2023/14

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 6. maddesinin (7) numaralı fıkrasının “...kendilerinden istifade edilememe hâlleri ile bunlara yapılacak işlemler yönetmelikle düzenlenir.” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan bölümde yer alan “...kendilerinden istifade edilememe hâlleri ile...” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

2

E.2023/15

Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na 10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen geçici 11. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

3

E.2023/16

Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na 10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen geçici 11. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine, 

 

E.2022/126 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, 

4

E.2023/17

 

16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Esasının incelenmesine,

 

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.