yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
20.06.2019 26.06.2019 02.07.2019

 

26 Haziran 2019 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları
Sıra No Esas Sayısı
Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2019/67 

Bakırköy 2. Aile Mahkemesi

      22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 300. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

   İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,
2

E.2019/68 

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi

     4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5271 sayılı Kanun’un 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

A. “Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez;…” bölümüne ilişkin itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

B. Kalan bölümünün itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından, bu bölüme ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,
3

E.2019/69 

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi

     9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 21. maddesinin (c) bendi ile bentleri bağlayan hükümlerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5187 Kanun’un 21. maddesinin;

A. (c) bendinde yer alan “…faili veya…” ibaresi ile bentleri bağlayan hükümlerinin ikinci cümlesinde yer alan “…bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan,…” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından, bu ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. (c) bendinin kalan bölümü ile bentleri bağlayan hükümlerinin kalan bölümlerinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin (c) bendinde yer alan “…mağdurlarının,” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına

4

E.2019/71 

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

18/4/2019 tarihli ve (33) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 2. maddesiyle 23/7/2018 tarihli ve (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen 14. maddesinin,

B. 3. maddesiyle (14) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 26. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün…” ibaresinin “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Anadolu Ajansının…” şeklinde değiştirilmesinde bulunan “…ile Anadolu Ajansının…” ibaresinin,

  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

5

E.2019/70 

Danıştay Onüçüncü Dairesi

     15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un geçici 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin “Kanal ve frekans kullanım bedelini 42 nci maddeye göre ödemeyen…” bölümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

-   Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

6

E.2019/66

Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Kanun’un;

A. 11. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine eklenen altıncı fıkranın,

B.  12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

7166 sayılı Kanun’un;

A. 11. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’un 112. maddesine eklenen altıncı fıkranın esasının incelenmesine,

B. 12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin;

1. Birinci cümlesinin esasının incelenmesine,

2. İkinci ve üçüncü cümlelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından, bu cümlelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

     E.2019/42 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

7

E.2019/72 

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

1/5/2019 tarihli ve (34) numaralı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

B. Tümünün iptali talebinin kabul edilmemesi hâlinde;

1. 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

2. 4. maddesinin (a) ve (ç) bentlerinin,

3. 7. maddesinin;

a. (2) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinin,

b. (3) numaralı fıkrasının,

4.  8. maddesinin;

a. (1) ve (2) numaralı fıkralarının,

b. (3) numaralı fıkrasının;

i. Birinci cümlesinde yer alan “…Yargıtay ve Danıştay üyesi, hâkim ve savcılar,…” ibaresinin,

ii. İkinci cümlesinde yer alan “Hâkim ve savcılar,…” ibaresinin,

c. (4) numaralı fıkrasının,

5. 9. maddesinin,

6. 10. maddesinin “…hâkim ve savcı adayları için Bakanlıkla, hâkim ve savcılar için Hâkimler ve Savcılar Kuruluyla,…” bölümünün,

7. 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…hâkim ve savcılar,…” ibaresinin,

8. 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

C. 16. maddesinin (4) numaralı fıkrasının yok hükmünde olduğunun tespitine, bu talebin kabul edilmemesi hâlinde iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

Karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-   Esasının incelenmesine,

- Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

8

E.2019/73 

Antalya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Kanun’un;

A. 11. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine eklenen altıncı fıkranın,

B.  12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

7166 sayılı Kanun’un;

A. 11. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’un 112. maddesine eklenen altıncı fıkranın esasının incelenmesine,

B. 12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin;

1. Birinci cümlesinin esasının incelenmesine,

2. İkinci ve üçüncü cümlelerinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından, bu cümlelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

     E.2019/42 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

9

E.2019/74 

İzmir 1. Fikrî ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 143. maddesiyle değiştirilen 81. maddesinin on üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Esasının incelenmesine,
10

E.2019/35 

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134 milletvekili

18/1/2019 tarihli ve  7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na eklenen ek 2. madde ile ekli (1), (2), (3) ve (4) nolu krokiler ile listelerin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 
11

E.2018/70 

Danıştay Altıncı Dairesi 

8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunu’na, 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle eklenen ek 2. maddenin üçüncü fıkrasının “…Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi değildir.” bölümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 
12

E.2019/24 

Bursa 2. İdare Mahkemesi

13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’un 24. maddesinin 16/6/2009 tarihli ve 5907 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin “...sözleşmeli astsubaylar ise aynı Kanunun 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 82 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükümlerinden yararlanamazlar.” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

13

E.2019/27 

Danıştay Onüçüncü Dairesi

 

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “...yaptırır...” ibaresinin “itfaiye hizmeti” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

14

E.2019/28 

Danıştay Onikinci Dairesi

 

 

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 28/5/2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 68. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “...aranacak şartlar...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.

Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1 2015/7846 Başvuru, turizm alanı tahsis işlemine karşı üçüncü kişiler tarafından açılan davada usul hukuku hükümlerine, konuya ilişkin mevzuata açıkça aykırı ve keyfî karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının; verilen iptal kararı sonucunda tahsise konu araziye yapılan yatırımların karşılıksız kalması nedeniyle de mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.  
2 2015/19953 Başvuru, otelcilik ve konaklama hizmetiyle iştigal eden şirket adına katkı payı tahakkuk ettirilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; buna karşı açılan davada usule ilişkin müktesep haklarının gözetilmemesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.