yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
20.12.2018 27.12.2018 28.12.2018

 

27 Aralık 2018 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları*

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

Sonuç

1.

E.2018/156

Tarsus 1. Asliye

Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun

24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun'un 6. maddesiyle değiştirilen

11. maddesinin birinci fıkrasının 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle değiştirilen (ı) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

2942 sayılı Kanun’un 4650 sayılı Kanun'un 6. maddesiyle değiştirilen 11. maddesinin birinci fıkrasının 7139 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle değiştirilen (ı) bendinin;

A. “Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen... her bir ölçütün etkisi açıklanmak kaydıyla bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,” bölümünün iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun, 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

B. “...arazi bedelinin yarısını geçmemek ve...” ibaresinin esasının incelenmesine,

2.

E.2018/15%

Afyonkarahisar

1. Asliye

Hukuk

Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun

24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun'un 6. maddesiyle değiştirilen

11. maddesinin birinci fıkrasının 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanun’un 27. Maddesiyle değiştirilen (ı) bendinde ye alan “...arazi bedelinin yarısını geçmemek ve...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

-Esasa geçilmesine,

-2018/156 Esas sayılı dava ile

BİRLEŞTİRİLMESİNE

3.

E.2018/158

Van 1. Asliye Hukuk

Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun

24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun'un 6. maddesiyle değiştirilen

11. maddesinin birinci fıkrasının 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı

Kanun’un 27. maddesiyle değiştirilen (ı) bendinin “Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen arazi bedelinin yarısını geçmemek...” bölümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

2942 sayılı Kanun’un 4650 sayılı

Kanun'un 6. maddesiyle değiştirilen

11. maddesinin birinci fıkrasının

7139 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle değiştirilen (ı) bendinin “Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen arazi bedelinin yarısını geçmemek...” bölümünde yer alan;

A. “Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun, 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

B. “...arazi bedelinin yarısını geçmemek...” ibaresinin esasının incelenmesine, yürürlüğünün durdurulması talebinin esas inceleme

aşamasında karara bağlanmasına ve2018/156 Esas sayılı dava ile

BİRLEŞTİRİLMESİNE,

4.

E.2018/159

Manisa 1. İdare

Mahkemesi

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme

Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 25/7/2018 tarihli ve

7145 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının

“Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır.” biçimindeki üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

5.

E.2018/160

Danıştay Onüçüncü

Dairesi

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun

28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle değiştirilen

19. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

6.

E.2018/161

Ankara Batı 3.

Asliye Ceza

Mahkemesi

25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve

Yargılama Usulü Kanunu’na 23/6/2016 tarihli ve 6722 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle eklenen ek 4. maddenin birinci fıkrasının (A) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

353 sayılı Kanun’a 6722 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle eklenen ek 4. maddenin birinci fıkrasının (A) bendinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “izin tecavüzü suçu”yönünden yapılmasına,

7.

E.2018/13 (Değişik İşler)

Yargıtay

Cumhuriyet

Başsavcılığı

Engelsiz Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi

İlk

Değişik İşler

 

8.

E.2017/135

Kırklareli

1. Ağır Ceza

Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, 18/6/2014

tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 59. maddesiyle değiştirilen 103. maddesinin;

A. (1) numaralı fıkrasının;

1. 24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümlelerinin,

2. 6763 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen üçüncü cümlesinin,

3. Dördüncü ve beşinci cümlelerinin,

B. 6763 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle yeniden düzenlenen (2) numaralı fıkrasının, iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

9.

E.2018/62

İstanbul Dördüncü

İdare Mahkemesi

3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi

Esas

İtiraz

 

10.

E.2018/71

Ankara Bölge

Adliye Mahkemesi

1. Ceza Dairesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286. maddesinin, 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değişiklik yapılan (2) numaralı fıkrasının (d) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

11.

E.2018/153

Erzurum 1. Asliye Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 292. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.