yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

21.9.2022 (Gündem)

27.9.2022 (Ek Gündem)

28.9.2022 30.9.2022

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2022/113

 

 

 

 

25/7/2022 tarihli ve (106) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 2. maddesiyle 23/7/2018 tarihli ve (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen geçici 3. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına, karar verilmesi talebi. 

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine,

 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2022/114

 

 

3/8/2022 tarihli ve (107) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 296. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın ikinci cümlesinin,

2.  2. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in Kültür ve Turizm Bakanlığı bölümüne eklenmesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına, karar verilmesi talebi. 

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine,

 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

3

E.2022/115

 

 

24/8/2022 tarihli ve (109) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine,

 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4

E.2022/116

 

30/6/2022 tarihli ve 7415 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine,

 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

5

E.2022/117

 

Kayseri 5. Asliye Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesine 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen (2) numaralı fıkraya 12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

    - Esasının incelenmesine,

6

E.2022/118

 

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…sanık dışındaki kişiler tarafından…” ibaresinin  iptaline karar verilmesi talebi 

İlk

İtiraz

Başvurusu

    İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

7

E.2019/22

27/12/2018 tarihli ve (25) numaralı Sözleşmeli ve İş Mevzuatına Tabi Personele İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesinin (3) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
8

E.2022/50

31/3/2022 tarihli ve 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İptal

Davası

 
9

E.2021/90

6/7/2021 tarihli ve (79) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 

10

 

E.2021/107

 

Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun;

A. 20. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

B. 331. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İtiraz

Başvurusu

 

11

E.2021/130

 

21/10/2021 tarihli ve 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 9. maddesiyle 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun başlığı ile birlikte değiştirilen 69. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “...yönetmelikle düzenlenir.” ibaresinin,

B. 12. maddesiyle 1163 sayılı sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 87. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...yönetmelikle düzenlenir.” ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İptal

Davası

 
12

E.2022/12

17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. 

Esas

İptal

Davası

 
13

E.2022/59

 

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi

 

Birleşeni

E.2022/63 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen geçici 34. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
14

E.2022/76

 

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4. maddesinin 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “…veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,…” ibaresinin, anılan fıkrada yer alan “…personelinde;…” ve “…anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,…” ibareleri yönünden iptaline karar verilmesi talebi. 

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
15

E.2022/82

 

Ankara 5. İdare Mahkemesi

 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin 20/3/1997 tarihli ve 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. maddesiyle değiştirilen “II-Tazminatlar:” kısmının “G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2022/119

 

Kayseri 5. Asliye Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinin (1) numaralı fıkrasına 12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

- Esasının incelenmesine,

 

E.2022/117 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.