yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
22.02.2018 28.02.2018 02.03.2018

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2018/10 Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi

25.6.2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 30. maddesinin;

1. 27.3.2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişiklik yapılan (5) numaralı fıkrasının,

2. (6) numaralı fıkrasının,

3. 6639 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişiklik yapılan (7) numaralı fıkrasının, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

6001 sayılı Kanun’un 30. maddesinin;

A. 6639 sayılı Kanun’un 33. Maddesiyle değişiklik yapılan (5) numaralı fıkrasının;

 1. Birinci cümlesine yönelik itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. Maddesinin dördüncü fıkrası ve 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince

REDDİNE,

 2. İkinci ve üçüncü cümlelerinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu cümlelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. (6) numaralı fıkrasına yönelik başvurunun, 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

C. 6639 sayılı Kanun’un 33. Maddesiyle değişiklik yapılan (7) numaralı fıkrasının;

 1. Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “ … ile beşinci fıkrasında …” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

 2. “…ile beşinci fıkrasında…” ibaresine ilişkin itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ve 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

2

E.2018/11 Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi

4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Esasa geçilmesine,

3

E.2018/13 Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi

12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “…kesin …” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- 6100 sayılı Kanun’un 353. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “…kesin …” ibaresinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin, aynı fıkranın (a) bendinin (6) numaralı alt bendi yönünden yapılmasına,

- 2017/120 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

4

E.2018/15 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 125 milletvekili

6.12.2017 tarihli ve 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle 22.6.2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a eklenen geçici 4. maddenin; 1. İkinci fıkrasında yer alan “…Sağlık Bakanlığının daveti üzerine…” ibaresinin, 2. Üçüncü fıkrasının “Bu yönetmelikler Sağlık Bakanlığının uygun görüşüyle seçimden itibaren iki ay içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulur.” biçimindeki ikinci cümlesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğünün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

5

E.2018/14 Ankara 5. İdare Mahkemesi

14.10.1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun’un 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…disiplin esasları,…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Esasa geçilmesine,

6

E.2018/12 Çukurca Asliye Ceza Mahkemesi

22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun, 25.5.1972 tarihli ve 1590 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasının; 1. (c) bendinin, 2. “…Kim olursa olsun…” ibaresinin, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

7

E.2016/141 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ile birlikte 122 milletvekili

6.5.2016 tarihli ve 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; A- 1. maddesiyle değiştirilen 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. maddesinin; 1- Birinci fıkrasında yer alan “…özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da…” ibaresinin, 2- İkinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentlerinin, 3- Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…süre sınırı olmaksızın…” ibaresinin, 4- Altıncı fıkrasının dördüncü cümlesinin, 5- Onbirinci fıkrasının birinci cümlesinin, B- 3. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’un 63. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen dördüncü cümlenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

8

E.2017/117 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ile birlikte 131 milletvekili

23.2.2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; A- 6. maddesiyle 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen paragrafın, B- 7. maddesiyle 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendinin, C- 14. maddesiyle 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinin dördüncü fıkrasının; 1- Değiştirilen ikinci ve üçüncü cümlelerinin, 2- Dördüncü cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

 

9

E.2018/16 Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesiyle 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

- 2016/181 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

10

E.2018/17 Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesiyle 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

11

E.2018/18 Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesiyle 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

12

E.2018/19 Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesiyle 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

13

E.2018/20 Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesiyle 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

14

E.2018/21 Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesiyle 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

15

E.2018/22 Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesiyle 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

16

E.2018/23 Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesiyle 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

17

E.2018/24 Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesiyle 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

18

E.2018/25 Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesiyle 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

19

E.2018/26 Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesiyle 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,