yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

29.3.2024 (Gündem)

2.4.2024 (Ek Gündem)

4.4.2024

16.4.2024

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2024/1 (Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Adalet ve Özgürlük Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

 

Değişik İşler

 
2

E.2024/65

Samsun 2. İdare Mahkemesi

10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 11. maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 68. maddesiyle değiştirilen dördüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

5188 sayılı Kanun’un 11. maddesinin 7072 sayılı Kanun’un 68. maddesiyle değiştirilen dördüncü fıkrasının;

A. “Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya…” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. Kalan kısmının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin fıkrada yer alan “…bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına, 

3

E.2024/76

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 334. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

4

E.2024/78

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi

 

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 334. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

6100 sayılı Kanun’un 334. maddesinin;

A. (1) numaralı fıkrasının itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. (2) numaralı fıkrasının esasının incelenmesine, 

5

E.2024/66

Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un;

A. 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 250. maddesinin (12) numaralı fıkrasında yer alan “…sağır ve dilsizlik…” ibaresinin,

B. 24. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 251. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “…sağır ve dilsizlik hâlleri…” ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

5271 sayılı Kanun’un 7188 sayılı Kanun’un;

A. 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 250. maddesinin (12) numaralı fıkrasında yer alan “…sağır ve dilsizlik…” ibaresinin esasının incelenmesine,

B. 24. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 251. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “…sağır ve dilsizlik hâlleri…” ibaresinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan fıkrada yer alan “…sağır ve dilsizlik...” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

6

E.2024/67

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 33. maddesinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “Tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenler” yönünden yapılmasına, 

 

7

E.2024/68

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü Vergi Dava Dairesi

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na 16/10/2020 tarihli ve 7254 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen ek 3. maddenin;

A.  Birinci fıkrasının birinci cümlesinin “…ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar...” bölümünün,

B. Beşinci fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

Esasının incelenmesine,

 

8

E.2024/74

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun’un 35. maddesiyle eklenen geçici 12. maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Devam eden dava…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

Esasının incelenmesine,

 

9

E.2024/69

Konya 7. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 289. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

Esasının incelenmesine,

  

E.2023/167 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE.

10

E.2024/70

25/1/2024 tarihli ve 7495 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine,

  

Yürürlüğü durdurma talebinin esas  inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

11

E.2024/71

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi 

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin “anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

Esasının incelenmesine,

 

12

E.2024/72

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin “anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

13

E.2024/73

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi 

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin “anılan maddenin birinci fıkrasının (m) bendi ” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

Esasının incelenmesine, 

 

E.2024/71 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE.

14

E.2024/77

Van 2. İdare Mahkemesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin (5) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

15

E.2023/22

 

 

16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
16

E.2023/94

 

 

30/3/2023 tarihli ve 7446 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
17

E.2023/153

İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

A. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1. (c) bendinde yer alan “...6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun...”, “...rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,...” ve “...maddelerinde,...” ibarelerinin,

2. Birinci cümlesinde yer alan “öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları...”, “...ticari dava...” ve “...sayılır.” ibarelerinin,

B. 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 444. maddesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 
18

E.2023/183

Ankara 8. Vergi Mahkemesi

 

Birleşeni

E.2023/184

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinin “Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
19

E.2024/42

25/12/2023 tarihli ve 7490 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nun 4. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
20

E.2023/170

Sorgun Sulh Ceza Hâkimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 72. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde...” ibaresinin  iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
21

E.2024/10

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 297. maddesinin 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...muvafakatini almak zorundadır.” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2024/79 

Sarayköy Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun;

A.  27. maddesine 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın ikinci cümlesinin,

B. 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

iptallerine karar verilmesi talebi. 

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

2

E.2024/80 

Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle yeniden düzenlenen 28. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

3

E.2024/81 

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 314. maddesine 2/3/2024 tarihli ve 7499 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle eklenen (3) numaralı fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.