yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
28.4.2020 6.5.2020 11.5.2020

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1 E.2020/25
Küçükçekmece 16. Asiye Ceza Mahkemesi
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesiyle başlığıyla birlikte değiştirilen 191. maddesine 27/3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle eklenen (10) numaralı fıkranın iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE

2 E.2020/26
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin birinci fıkrasına 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 84. maddesiyle eklenen (f) bendinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

- KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA

 

3 E.2020/27
Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

  -   Esasının incelenmesine

 

4 E.2020/28
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 133 milletvekili
25/12/2019 tarihli ve (54) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;
A. 2. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen ek 3. madde ile geçici 4. maddenin,
B. 3. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 561. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

 

5 E.2020/29
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134 milletvekili
25/12/2019 tarihli ve (55) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;
A. 2. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;
1. 235. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,
2. 235. maddesine eklenen (7) numaralı fıkranın,
B. 5. maddesi ile ekli listenin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

 

6 E.2020/30
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134 milletvekili
6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A. 10. maddesiyle 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun değiştirilen geçici 29. maddesinin;
1. Birinci cümlesinde yer alan “…sözlü…” ibaresinin,
2. İkinci cümlesinin, 
B. 21. maddesiyle 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun değiştirilen ek 4. maddesinin;
1. Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilir,…” ibaresinin,
2. Beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin,
C. 30. maddesiyle 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun ek 8. maddesine eklenen;
1. Üçüncü fıkranın birinci cümlesinde yer alan “…kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilir,…” ibaresinin,
2. Beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin,
Ç. 52. maddesiyle 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 409. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,
D. 53. maddesiyle 4721 sayılı Kanun’un 436. maddesine eklenen (6) ve (7) numaralı bentlerin,
E. 62. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 79. maddenin birinci cümlesinin,
F. 72. maddesiyle 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 21. maddesinin değiştirilen (7) numaralı fıkrasının;
1. İkinci cümlesinde yer alan “…%20’sinin…” ve “…Bakan onayıyla…” ibarelerinin,
2. Üçüncü ve dördüncü cümlerinin,
3. Beşinci cümlesinde yer alan “…Cumhurbaşkanı…” ibaresinin,
G. 74. maddesiyle 6458 sayılı Kanun’un 46. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla,…” ibaresinin “…Bakanlıkça belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak…” şeklinde değiştirilmesinin,
Ğ. 75. maddesiyle 6458 sayılı Kanun’un 53. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…on beş gün…” ibaresinin “…yedi gün…” şeklinde değiştirilmesinin,
H. 76. maddesiyle 6458 sayılı Kanun’un 54. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) bendine eklenen “…ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler” ibaresinin,
I. 81. maddesiyle 6458 sayılı Kanun’a eklenen 60/A maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…Genel Müdürlüğün uygun gördüğü kişilere…” ibaresinin,
İ. 87. maddesiyle 6458 sayılı Kanun’un 89. maddesinin (3) numaralı fıkrasının değiştirilen (a) bendinin;
1. Birinci cümlesinde yer alan “…bir yıl süre ile…” ibaresinin,
2. İkinci cümlesinde yer alan “…ve Bakanlıkça sigorta kaydının devamı uygun görülenler…” ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

 

7 E.2020/31
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134 milletvekili

21/12/2019 tarihli ve 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun;
A. 5. maddesiyle 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen ek 2. maddenin;
1. Birinci cümlesinde yer alan “…Çevre ve Şehircilik Bakanlığı…” ibaresinin,
2. Üçüncü cümlesinin,
B. 6. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’a eklenen ek 3. maddenin birinci fıkrasının;
1. Birinci cümlesinin “…taşınmazın idare adına tescil edildiği tarih, değerleme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle…” bölümünün,
2. İkinci cümlesinde yer alan “…dava tarihi itibarıyla…” ibaresinin,
C. 7. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’a eklenen geçici 15. maddenin;
1. Birinci fıkrasında yer alan “…ek 2 nci madde hükmü uygulanarak…” ibaresinin,
2. İkinci fıkrasında yer alan “…ek 3 üncü madde hükmü uygulanarak…” ibaresinin,
Ç. 8. maddesiyle 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 39. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen “…ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya…” ibaresinin,
D. 11. maddesiyle 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ek 2. maddesine eklenen üçüncü fıkrada yer alan “…yüzde onunu…” ibaresinin,
E. 12. maddesiyle 5393 sayılı Kanun’a eklenen geçici 12. maddenin;
1. Birinci cümlesinde yer alan “…tahsilinden vazgeçilir; varsa başlatılmış icra takipleri düşer, açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama gideri ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekalet ücretine hükmedilmez.” bölümünün,
2. İkinci cümlesinin,
F. 14. maddesiyle 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesinin yeniden düzenlenen mülga (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…Cumhurbaşkanınca tespit olunur.” ibaresinin,
G. 15. maddesiyle 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’un 8. maddesinin (3) numaralı fıkrasına eklenen “…14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye…” ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk İptal

  -   Esasının incelenmesine,

  - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

  - E.2019/93 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE

 

8
E.2020/32
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134 milletvekili
21/12/2019 tarihli ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun;
A. 1. 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
2. 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
B. Eki “BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR” başlıklı E - Cetveli’nin;
1. (35) numaralı sırasındaki açıklamanın (a) paragrafında yer alan “…6183 sayılı Kanuna göre takip edilir.” ibaresinin,
2. (46) numaralı sırasındaki açıklamanın birinci cümlesinin,
3. (50) numaralı sırasındaki açıklamanın,
C. Eki “2020 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ” başlıklı E - Cetveli’nin (9) numaralı bendinin;
1. Birinci cümlesinin,
2. İkinci cümlesinde yer alan “…kurum tabi olduğu mevzuata göre yapabileceği gibi…” ibaresinin,
Ç. Eki Türkiye Büyük Millet Meclisi 2020 Yılı (E) - Cetveli’nin “(06) SERMAYE GİDERLERİ” başlıklı bölümünün (1) numaralı sırasının ikinci cümlesinin “Türkiye Büyük Millet Meclisinde edinilecek taşıtların cinsi ve fiyatı TBMM Başkanı tarafından belirlenir…” bölümünün,
D. Eki “KURUMLARIN SATIN ALACAKLARI TAŞITLARIN AZAMİ SATIN ALMA BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL” başlıklı T- Cetveli'nin;
1. (21-a), (21-b) ve (22) numaralı sıralarındaki “Taşıtın Cinsi” başlığı altında yer alan “Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.” ibarelerinin,
2. “NOT” bölümünün (4) numaralı sırasının,
E. Eki “5018 SAYILI KANUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN KAMU İDARELERİNİN YIL İÇİNDE EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLAR” başlığı altındaki;
1. “GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN 2020 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL” başlıklı (I) sayılı Cetvel’in;
a. “CUMHURBAŞKANLIĞI” bölümünde “TAŞITIN CİNSİ” başlığı altında yer alan “Cinsi ve Fiyatı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca belirlenir.” ibaresinin,
b. “DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI”, “DANIŞTAY”, “MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI”, “JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI”, “DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI”, “HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI”, “SAĞLIK BAKANLIĞI”, “KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI”, “AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI” ve “TİCARET BAKANLIĞI” bölümlerinde “TAŞITIN CİNSİ” başlığı altında yer alan “Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.” ibarelerinin,
2. “ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN 2020 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL” başlıklı (II) sayılı Cetvel’in “TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI”, “ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ” ve “DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ” bölümlerinde “TAŞITIN CİNSİ” başlığı altında yer alan “Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.” ibarelerinin,
3. “DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN 2020 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL” başlıklı (III) sayılı Cetvel’in “BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU” bölümünde “TAŞITIN CİNSİ” başlığı altında yer alan “Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.” ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

 

9 E.2020/33
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 133 milletvekili
21/12/2019 tarihli ve 7198 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nun 4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

 

10 E.2020/34
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 136 milletvekili
16/1/2020 tarihli ve (56) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;
A. 5. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin başlığı ile birlikte değiştirilen 477. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (o) bendinin “…kullanımı ücrete tabi olan her çeşit karayolu, köprü ve tünel ücretleri, terminal kullanım ücretleri, demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve…” bölümünün,
B. 6. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin başlığı ile birlikte değiştirilen 478. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;
1. (i) bendinin “…liman, iskele ve kıyı yapılarının kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve…” bölümünün,
2. (j) bendinde yer alan “Liman başkanlıkları idari yetki alanlarını belirlemek,…” ibaresinin,
C. 8. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 482. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (i) bendinde yer alan “…veya denetlettirmek,” ibaresinin,
Ç. 12. maddesi ile ekli (1) ve (2) sayılı listelerin,
D. Geçici 1. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

 

11 E.2020/35
Avanos Asliye Ceza Mahkemesi
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen mülga 250. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

     5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen mülga 250. maddesinin;

 

     A. 1. (1) numaralı fıkrasının;

 

     a. (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8) ve (9) numaralı alt bentlerinin,

 

     b. (b), (c), (d) ve (e) bentlerinin,

 

     2. (10), (11), (12), (13) ve (14) numaralı fıkralarının,

 

     itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu fıkralara, bentlere ve alt bentlere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 

      B. 1. (1) numaralı fıkrasının kalan kısmı ile (2), (3), (8) ve (15) numaralı fıkralarına,

 

     2. (9) numaralı fıkrasının ikinci cümlesine,

 

      ilişkin itiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

 

      C. Kalan kısmının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin (1) numaralı fıkranın (a) bendinin (7) numaralı alt bendi yönünden yapılmasına,

 

12 E.2020/36
İzmir 1. Sulh Ceza Hâkimliği
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 48. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…müsaade etmeyen…” ibaresinden sonra gelen “…bu…” ibaresinin iptaline verilmesi talebi. İlk İtiraz

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE

13 E.2020/37
Beylikova Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla)
26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle yeniden düzenlenen üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…kurulan yerlerde bu mahkemelerde…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE

14 E.2020/38
Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla)
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun;
A. 14/4/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen 90. maddesinin birinci cümlesinin “...bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir.” bölümünün,
B. 92. maddesine 6704 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen (g), (h) ve (i) bentlerinin,
iptallerine karar verilmesi talebi.
İlk İtiraz

  -   Esasının incelenmesine,

 - E.2019/40 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE

 

15 E.2020/39
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi
26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

    4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinin;

 

   A. Birinci fıkrasının;

 

   1. “…kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı,…”, “…jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat…” ve “…ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel…” bölümünün itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu bölüme ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 

    2. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…Milli Savunma Bakanlığı,…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

 

   B.  İkinci fıkrası hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

 

   C. Üçüncü fıkrasının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin birinci fıkrada yer alan “…Milli Savunma Bakanlığı,…” ibaresi yönünden yapılmasına,

 

 

  - E.2020/24 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

 

16 E.2020/40
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi
26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

 

   26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinin;

 

    A. Birinci fıkrasının;

 

   1. “…kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli…” bölümünün itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu bölüme ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 

   2. Kalan bölümünün esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “…ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel…”  ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

 

   B.  İkinci fıkrası hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

 

   C. Üçüncü fıkrasının esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin birinci fıkrada yer alan “… ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel…” ibaresi yönünden yapılmasına,

 

- E.2020/24 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

 

17 E.2020/41
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi
10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun’un 159. maddesiyle aynen kabul edilen 164. maddesiyle değiştirilen (f) bendinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz

  -   Esasının incelenmesine

 

18 E.2020/42
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 136 milletvekili
14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;
A. 1. maddesinin;
1. (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin “…veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularındaki hasılat paylaşımına yönelik iş birlikleri kapsamında, kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile paylaşımı bedelsiz olarak yapılabilir.” bölümünün,
2. (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,
B. 2. maddesiyle 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na eklenen ek 6. maddenin birinci fıkrasının,
C. 12. maddesiyle 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek 8. maddenin;
1. Dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…artan değerinin tamamı…” ibaresinin,
2. Yedinci fıkrasının;
a. (a) bendinde yer alan “…%25’i…” ibarelerinin,
b. (b) bendinde yer alan “…%40’ı…” ve “…%30’u…” ibarelerinin,
c. (c) bendinde yer alan “…%75’i…”, “…%15’i…” ve “…%10’u…” ibarelerinin,
Ç. 18. maddesiyle 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun değiştirilen 44. maddesinin üçüncü fıkrasının,
D. 20. maddesiyle 2/3/1988 tarihli ve 3414 sayılı 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 3/5/1985 Tarih ve 247 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 16/8/1985 Tarih ve 250 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 1. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının,
E. 21. maddesiyle 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. maddesinin beşinci fıkrasına eklenen (g) bendinin,
F. 22. maddesiyle;
1. 3621 sayılı Kanun'un yeniden düzenlenen ek 2. maddesinin,
2. 3621 sayılı Kanun'a eklenen (5) numaralı kroki ile listenin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

 

19 E.2020/43
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 135 milletvekili
20/2/2020 tarihli ve 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A. 1. maddesiyle 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26. maddesinin;
1. İkinci fıkrasının birinci cümlesine eklenen “…bankacılık sistemini ya da…” ibaresinin,
2. İkinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…kanunî kovuşturma talep edilen…” ibaresinin “...Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulan…” şeklinde değiştirilmesinin,
B. 4. maddesiyle 5411 sayılı Kanun’un 55. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “...ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla...” ibaresinin “..., Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonuyla” şeklinde değiştirilmesinde bulunan "...Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonuyla..." ibaresinin,
C. 11. maddesiyle 5411 sayılı Kanun'a eklenen 76/A maddesinin ikinci cümlesinin “Bu madde kapsamına giren işlem ve uygulamalar Kurul tarafından belirlenir…” bölümünün,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına

 

20 E.2020/44
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 135 milletvekili
14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A. Tümünün,
B. 52. maddesiyle 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un değiştirilen geçici 6. maddesinin,
şekil bakımından iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
İlk İptal

-   Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına