yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
01.11.2018 08.11.2018 12.11.2018

 

  1. İtiraz Başvuruları

Sıra No

Başvuru No

Başvuru Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

Sonuç

1.

E.2018/140

Osmaniye İş

Mahkemesi

21/4/2005 tarihli ve %535 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

2.

E.2018/141

Osmaniye İş

Mahkemesi

21/4/2005 tarihli ve %535 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

3.

E.2018/142

İstanbul 6. Vergi

Mahkemesi

21/7/19%5 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un;

A. 9. maddesinin;

1. 26/11/1980 tarihli ve 2347 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen ve 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun'un 81. maddesiyle değişiklik yapılan birinci fıkrasının,

2. İkinci fıkrasının,

B. 13. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

6183 sayılı Kanun’un;

A. 9. maddesinin;

1. 2347 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen ve 4369 sayılı Kanun'un 81. maddesiyle değişiklik yapılan birinci fıkrasının esasının incelenmesine, 2. İkinci fıkrasının, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. 13. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin esasının incelenmesine,

4.

E.2018/144

İstanbul 9. Vergi

Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle eklenen 107/A maddesine, 7/4/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi

İlk

İtiraz

-Esasa geçilmesine,

 

5.

E.2018/143

İstanbul 14. Asliye

Ticaret Mahkemesi

A. 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 5. maddesinin, 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle yeniden düzenlenen ve 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun’un %5. maddesiyle değişiklik yapılan üçüncü fıkrasının “Bu fıkrada belirtilen dava ve işler dışında kalan uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan ve üye hâkimler arasında dağılıma ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir.” biçimindeki dördüncü ve beşinci cümlelerinin,

B. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesinin

(1) numaralı fıkrasında yer alan “...dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın...” ibaresinin, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

A. 5235 sayılı Kanun’un 5. maddesinin, 6545 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle yeniden düzenlenen ve 7101 sayılı Kanun’un %5. maddesiyle değişiklik yapılan üçüncü fıkrasının;

1. İkinci ve üçüncü cümlelerinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu cümlelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle

REDDİNE,

2. “Bu fıkrada belirtilen dava ve işler dışında kalan uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan ve üye hâkimler arasında dağılıma ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir.”

biçimindeki dördüncü ve beşinci cümlelerinin esasının incelenmesine,

B. 6102 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan

“...dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın...” ibaresinin esasının incelenmesine,

6.

E.2018/145

Van 2. İdare

Mahkemesi

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanun'un 19. maddesiyle değiştirilen 37. maddesinin, 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanun’un 19. Maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...işletme izni alınmış...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

-Esasa geçilmesine,

7.

E.2018/%15

Erzurum Asliye

Ticaret Mahkemesi

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. Maddesinin altıncı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE

8.

E.2017/179

İstanbul Bölge

Adliye Mahkemesi

5. Ceza Dairesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinin, 27/3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen (4) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “...ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

9.

E.2018/61

İstanbul Bölge

İdare Mahkemesi 2.

Vergi Dava Dairesi

3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 3. maddesinin (2) numaralı fıkrasının “Ancak, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde birinci fıkra hükmü, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise onanan kısım için bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için birinci fıkra hükmü uygulanır.” biçimindeki son cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

 

 

2. Ek Gündemler

Gündem ve Sonuçlar*

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

Sonuç

1.

E.2018/135
İstanbul Milletvekili
Engin ALTAY, Manisa Milletvekili
Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili
Engin ÖZKOÇ İle birlikte 140 milletvekili

26/7/2018 tarihli ve 7%15 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. maddesiyle 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ‘a eklenen ek 1. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

-Esasa geçilmesine,

-Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 

2.

E.2018/11 (Değişik
İşler)
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Demokratik Genç Partinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

İlk

Değişik İşler

-Partiden savunma istenmesine,

-Savunma için

30 (otuz) gün süre verilmesine,

3.

E.2018/147
Osmaniye İş
Mahkemesi

21/4/2005 tarihli ve %535 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

 

4.

E.2018/148
Osmaniye İş
Mahkemesi

21/4/2005 tarihli ve %535 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.

3. Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları

Sıra No

Esas Sayısı

Parti Adı

1.

E.2015/1 (SPMD)

Doğuş ve Aydınlık Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

2.

E.2015/3 (SPMD)

Devrimci İşçi Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

3.

E.2015/25 (SPMD)

Doğru Yol Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

4.

E.2015/33 (SPMD)

Gezi Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

5.

E.2015/40 (SPMD)

Halkların Demokratik Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

6.

E.2015/46 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

7.

E.2016/31 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

8.

E.2015/50 (SPMD)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

9.

E.2015/51 (SPMD)

Özgürlük ve Dayanışma Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

10.

E.2015/54 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

11.

E.2015/60 (SPMD)

Vatan Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

12.

E.2015/61 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

13.

E.2015/64 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

14.

E.2015/77 (SPMD)

Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

15.

E.2016/20 (SPMD)

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

16.

E.2016/26 (SPMD)

Bağımsız Cumhuriyet Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

17.

E.2016/32 (SPMD)

Önce İnsan Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

18.

E.2016/39 (SPMD)

Hür Dava Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

19.

E.2016/40 (SPMD)

Halkın Sesi Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

20.

E.2016/42 (SPMD)

Ulusal Parti 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

21.

E.2016/44 (SPMD)

Yurt Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

22.

E.2016/46 (SPMD)

Demokratik Bölgeler Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

23.

E.2016/48 (SPMD)

Emek Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

24.

E.2016/50 (SPMD)

Esnaf ve Çiftçi Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

25.

E.2016/52 (SPMD)

Devrimci Halk Parti 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

26.

E.2016/%5 (SPMD)

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

27.

E.2016/59 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

28.

E.2016/62 (SPMD)

Milli Mücadele Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

29.

E.2016/64 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

30.

E.2016/67 (SPMD)

Komünist Parti 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

31.

E.2016/75 (SPMD)

Sosyalist Demokrasi Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

32.

E.2016/76 (SPMD)

Halkın Yükselişi Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

33.

E.2016/78 (SPMD)

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu